WillemOuweneel


Boekfragment

Toekomstige terugkeer Joden naar het 'Beloofde land' is geen sprookje

Voor deze stelling noemen we de volgende argumenten:(a) De terugkeer uit de Babylonische ballingschap betrof slechts een klein deel van de twee stammen van Israël. We kunnen dat bepaald niet een omkeer in Israëls ballingschap noemen, te meer omdat e

Boekfragment

Heeft God voor christenen een verplichte rustdag ingesteld?

Met name vier standpunten hebben zich ontwikkeld, die we hier kort moeten noemen:1. Christenen, óók die van niet-joodse afkomst, moeten de letterlijke sabbat houden, want die dateert al van Genesis 2, dus van vóór de Mozaïsche Torah, en is en blijft

Boekfragment

Is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen?

Hetzelfde hoofdstuk dat ons vertelt over het verbond met Abraham (Gal. 3:17) en ons verzekert dat wij door het geloof zonen en erfgenamen van Abraham zijn (vs. 7,29), zegt ons ook dat wij door de doop Christus hebben aangedaan (vs. 27). En als het bl

Boekfragment

Is het evangelie van Paulus een aanval op het Joodse volk?

Als hij in de Romeinenbrief een denkbeeldige volksgenoot aanspreekt en bekritiseert is het niet om het Joodse geloof op zich maar gaat het om de manier waarop heidenen mogen delen in het heil. In de brief is de tegenstander niet de vrome Jood, als er

Boekfragment

Is Israël nu wel of niet het uitverkoren volk van God?

Aan de andere kant is Gods verbond met Israël, zoals alle verbonden van God, een tweezijdig verbond. Het is eenzijdig in die zin dat het initiatief geheel en al van God uitgaat, maar het is tweezijdig in die zin dat tegenover Gods beloften altijd de

Column

Waarom hebben christenen zo’n verschillend oordeel over het huidige Israël?

De laatste tijd heb ik hierover nog weer eens nagedacht. En ik heb weer ontdekt dat het grote probleem gezocht moet worden in de vierde eeuw, tijdens wat ik de ‘Grote Verschuiving’ (Great Shift) heb genoemd. De oudste kerkvaders namen – voor zover we

Opinie

Snoeiharde kritiek van David de Vos: deugt de evangelische wereld niet?

Zelfs het optreden van ‘gezalfde’ leiders zoals Tom de Wal en Jaap Dieleman vind je helaas op vele plaatsen. Daarin is er trouwens wel verschil tussen de meer charismatische en de minder of niet-charismatische vleugel van de evangelische beweging (ik

Verdieping

Christenen oproepen tot bekering in strijd tegen comfortchristendom: goed idee?

In het Nieuwe Testament heeft het woord ‘bekering’ twee heel verschillende betekenissen. De eerste betekenis vind je bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 1:9, ‘Jullie hebben je van de afgoden tot God bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen’.

Opinie

De landbelofte geldt nog steeds voor Israël (en dat is cruciaal)

De 'landbelofte' is de Bijbelse belofte van God dat Israël in de ‘eindtijd’ weer het aloude land Israël in bezit zou krijgen en dat dit de voorbode zou zijn van de (weder)komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk van vrede en gerechtigheid.

Column

Had ik tijdens en na mijn bezoeken te weinig oog voor de schaduwzijden van T. B. Joshua?

Het niet verschijnen van mijn aangekondigde boek gaf natuurlijk veel vragen, want het was al wijd en zijd aangekondigd. De pers wilde weten waarom het niet doorging, en daar moest ik toch iets over opbiechten. Ook krakkemikkige elementen in de Afrika

Column

Mijn bezoeken aan T. B. Joshua: toenemende bezwaren en teleurstellingen

Al bij het tweede bezoek had TBJ mij in de genezingsbediening in zijn kerk betrokken. Bij het derde bezoek gebeurde dit opnieuw. Hij liet me zien hoe ik volgens hem de ziekte, of de betrokken demonen, uit HIV/AIDS-slachtoffers moest ‘trekken’. Na een

Column

Mijn bezoeken aan de ‘controversiële’ T. B. Joshua: hoe kijk ik erop terug?

In 2002 bracht ik mijn eerste bezoeken aan The Synagogue, Church of All Nations in Lagos, om er TBJ te ontmoeten, een van de alleropmerkelijkste figuren die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen, en dat mag zowel positief als negatief opgevat worden

Preekverslag

Willem Ouweneel ziet christenen struikelen over Gods wet: “Het is eigenlijk heel simpel”

“Daarom is het veel gemakkelijker om op één van de twee nadruk te leggen, bijvoorbeeld door te focussen op de soevereine genade van God en Zijn beloften. Als je dit eenzijdig benadrukt blijft er van de verantwoordelijkheid van ons mensen niets over,

Verdieping

Jakobus 5: twee varianten van goddeloosheid en de kracht van gebed

Opnieuw lijkt Jakobus het hele volk Israël toe te spreken (toepassing: de hele christenheid): het gaat niet slechts om rijkdom op zich, maar om het onthouden van het benodigde aan de armen: niet slechts het weigeren van aalmoezen, maar - wat nog veel

Opinie

Gods landbelofte aan Israël is onaantastbaar (maar er zijn ook beloften voor Palestijnen)

1. Nog even naar aanleiding van reacties op mijn vorige verhaal: (a) ik ben géén aanhanger van het dispensationalisme, (b) mijn verhaal ging helemaal niet om theologische geschilpunten, maar om historische feiten, en (c) ik rechtvaardig helemaal niet

Verdieping

Christenen streven naar het goede (en volgen niet een verzameling geboden)

De Geest tegenover het vleesZoals gezegd treedt de Vader op de voorgrond in Jakobus 1 en de Zoon in Jakobus 2-3, en zo is de Heilige Geest prominent in Jakobus 4-5. Hoofdstuk 4 begint met het gebed. De toestand onder Gods volk was er één van oorlog e

Opinie

Wat iedere christen zou moeten weten over Israël en de Palestijnen

1. Het woord ‘Palestijn’ betekent bewoner van Palestina, van wat voor afkomst zo iemand ook moge zijn. Tot de jaren 1950 werden daarom ook de joodse bewoners van Palestina ‘Palestijnen’ genoemd. Omgekeerd hebben de tegenwoordige ‘Arabieren’ (binnen e

Verdieping

Wie als christen geen vruchten draagt bevindt zich op gevaarlijk terrein

Paulus zegt in Romeinen en Galaten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door ‘(goede) werken’, maar door in geloof te vertrouwen op God en op het volbrachte verlossingswerk van Christus. Maar of het een écht geloof is, zal moeten blijken uit de we

God

Een wedergeboren christen is een vrij mens én staat onder Gods wet

De wet van de vrijheid Als iemand wedergeboren is, moeten de vruchten daarvan zichtbaar worden: leren luisteren (naar de stem van God), behoedzaam zijn met wat je zegt, niet te gauw boos worden, want boosheid leidt gemakkelijk tot zonde. Het woord va

God

Iedere christen krijgt te maken met beproevingen: hoe houden we stand?

InleidingDe brief van Jakobus is geschreven, niet door Jakobus de broer van Johannes, maar door Jakobus de broer van Jezus en lange tijd leider van de gemeente in Jeruzalem. De brief is gericht aan de Jezusgelovige Joden in het Heilige land, die in d

God

Hoogleraar Arnold Huijgen stelt dat de hel is bedoeld om te troosten: terecht?

'De hel is niet bedoeld om mensen bang te maken, maar om te troosten', stelt collega Arnold Huijgen in gesprek met het Nederlands Dagblad. Desgevraagd plaats ik een aantal vraagtekens, maar dat doe ik heel behoedzaam omdat het een interview betreft.

God

Chaos in Beloofde Land: wijst ‘Christenen voor Israël’ terecht op Nehemia?

Roger van Oordt en Kees Kant schrijven in dit artikel namens Christenen voor Israël over de huidige politieke crisis in Israël. Deze crisis is heel riskant voor de veiligheid van de staat Israël doordat deze voortdurend van buitenaf bedreigd wordt; d

God

Wanneer kun je een christen ‘bijbelgetrouw’ noemen?

Onlangs vertelde ik in deze podcast dat, mijns inziens, het volgende een simpele manier is om te onderscheiden of iemand vrijzinnig of orthodox is: vraag die persoon of hij/zij gelooft dat Jezus lichamelijk uit de dood is opgestaan, ja of nee. Daarop

God

De onbijbelse kijk van christenen op de betekenis van de Torah

Zoals er bij veel christenen een onbijbelse kijk bestaat op de oudtestamentische Messiasverwachting, zo bestaat er bij hen ook een onbijbelse kijk op de betekenis van de Torah (de Wet). Hun visie wordt bepaald door een verkeerd lezen van vooral Romei

God

Een van de meest intieme Bijbelse onderwerpen is bij veel christenen niet bekend

Het Hebreeuwse woord Sjechinah is bij veel christenen niet bekend. Het komt ook niet voor in het Hebreeuwse Oude Testament (de Tenach); het is een door rabbijnen bedachte term, die doelt op de heerlijkheid van God die te midden van zijn volk woont.

Dagelijks leven

Waarom Willem Ouweneel met Israël binnenkort een groot feest viert

Israël bestaat vandaag 75 jaar en dat is voor heel veel mensen reden voor een feest! Drie jaar geleden (2020) schreef prof. dr. Willem Ouweneel in deze tijd van het jaar een indrukwekkende column over de onafhankelijkheid van Israël. Hij legde daarin

God

Wat kunnen evangelischen van de traditionele kerken leren?

Dat is een lastige vraag; immers, om te beginnen: wat is evangelisch? In Amerika worden orthodox-gereformeerden ‘evangelicals’ genoemd, en omgekeerd ben ikzelf niet ‘evangelisch’ in Duitse zin (namelijk luthers). Ik noem mezelf trouwens sowieso niet

God

GerGem-predikanten bekritiseren aloude verzoeningsleer (maar vergeten in de spiegel te kijken)

In 2018 schokte Reinier Sonneveld veel orthodoxe gelovigen met zijn boek Het vergeten evangelie, waarin hij een pleidooi hield voor de aloude christelijke verzoeningsleer die omschreven wordt met de term Christus Victor, ‘Christus Overwinnaar’, en we

God

De rijkdom van de Psalmen: denk aan Israël en er gaat een wereld voor je open

Dit jaar wordt het 250-jarig bestaan van de Nederlandse berijmde Psalmen van 1773 gevierd. Die zijn vaak prachtig; ook ik kan van vele ervan genieten (ook muzikaal trouwens, met hun prachtige Renaissance-melodieën). Maar als theoloog moet ik tegelijk

God

Waarom ik als niet-gereformeerde wél blij ben met de Dordtse Leerregels

Jan Peppink noemde in een column op deze site drie redenen waarom hij niet blij was met de Dordtse Leerregels (DL). De DL zijn de ‘leerregels’ die werden opgesteld tijdens de Synode van Dordrecht (1618-19) als samenvatting van de resultaten van de be

God

Slavernij in de Bijbel: een excuus voor het tot slaaf maken van zwarten?

In mijn jonge jaren heb ik in Amerika diverse creationistische conferenties meegemaakt. Daar heb ik prachtige lezingen gehoord, maar ook bijzonder vreemde toespraken. Ik herinner me een medicus die wilde bewijzen dat de zonde gekoppeld was aan een be

God

Snelgroeiende stichting legt typisch eigentijdse dwaling bloot: het welvaartsevangelie

Het ‘welvaartsevangelie’ (prosperity gospel), zoals dat onder andere door Tom de Wal verdedigd wordt, is een van de gevaarlijkste misleidingen die ooit uit het extreem-charismatische denken zijn voortgekomen. De aanhangers ervan geloven dat God mater

God

Behandel gelovigen met een andere doopvisie niet als tweederangschristenen

Dit is mijn 250ste column, en hij gaat over de doop! Ik had mij een verkwikkelijker thema voor deze 250ste column voorgesteld… Over welke doop hebben we het trouwens? Na afloop van een bijbellezing die ik ergens hield, riep iemand door de zaal: ‘Wann

God

Protestboeren naar de mond praten met Bijbelverhaal is ongepast

De helft van mijn acht betovergrootvaders waren boeren of boerenarbeiders, en als ik nog verder terugga, wordt het percentage boeren onder de diverse vooroudergeneraties steeds groter. Ik héb dan ook wat met al die boerenvaderen. Sommige boerengeslac

God

Vervangingstheologie is een kaartenhuis: het 'nieuwe Israël' is een verzinsel

Wát een titel: ‘Afnemende aandacht voor Israël of voor Jezus?’ Dit is een bekende handelwijze van sommige bijbeldebaters: beweren dat de tegenstander ‘minder aandacht heeft voor de centrale betekenis van Christus [of de Bijbel]’ dan jijzelf). Ik heb

God

Een maximale ambtstermijn voor ambtsdragers: goed idee?

Groot nieuws uit mijn eigen dorp: Houten! De Gereformeerde Gemeente alhier heeft besloten de zittingstermijn voor ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, diakenen) niet langer dan vier jaar te laten zijn! Eigenlijk is dat niet erg nieuw, want het is

Nieuws

Zien we elementen van de eindtijd in de oorlog tegen Oekraïne?

Door een christelijke c.q. Bijbelse bril naar de situatie in en rond Oekranië kijken is niet zo eenvoudig, allereerst omdat het al moeilijk genoeg is de situatie door een gewone historische en politieke bril te bekijken. Denk alleen al aan het feit d

Nieuws

Waarom ik weiger om het manifest tegen de coronapas te ondertekenen

Wat jammer dat het nu net Mona Keijzer is die het initiatief tot een petitie tegen de coronapas heeft genomen. In de zomer van 2021 is zij als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat op min of meer staande voet ontslagen, weliswaar ‘op de m

Nieuws

Wat zegt het machtsmisbruik van dominee Van der Aa over de kerkstructuur van de PKN?

Soms zou ik wel eens willen dat ik ‘refogelisch’ was, en dus kon genieten van de voordelen van zowel de traditionele kerken als de evangelische gemeenten. De voordelen van de traditionele kerken zijn hun (gewoonlijk) degelijke theologische opleidinge

God

Wordt het tijd dat evangelische christenen de doopvisie van gereformeerden accepteren?

Wat mooi dat Teun van der Leer een proefschrift heeft geschreven over de doop en nog meer dat hij daarin zo’n mild en tolerant standpunt inneemt! Teun en ik zijn beiden als kind opgegroeid in dezelfde geloofsgemeenschap, één waarin wereldwijd pakweg

God

Zijn ongevaccineerden bezig martelaren voor de naam van Christus te worden?

Een van de dingen die mij verdrietig maken, is het feit dat de groeiende polarisatie tussen gevaccineerden en ongevaccineerden ook de christenheid steeds meer in haar greep krijgt. Dat is ook niet zo’n wonder. Als ik het interview met huisarts Els va

Verdieping

Wat staat er nu echt in Openbaring 13?

Zelden hebben we zoveel over Openbaring 13 gehoord als in het afgelopen anderhalve jaar. Covid-19 heeft ons, meer dan wat ook, met de neus gedrukt op de vraag: is Openbaring 13 bezig vervuld te worden? Die vragen leven bij mij ook. Ik geloof dat we i

God

Kinderen toelaten aan de avondmaalstafel: een goed idee?

Mijn dochter zat nog geen week op een ‘vrijgemaakte’ middelbare school of ze vroeg: ‘Pap, wat zijn verbondskinderen?’ Er was namelijk een leraar die vaak bad: ‘Dank U dat wij verbondskinderen zijn’, of iets dergelijks. Als ze in de klas gevraagd had

Nieuws

Het evenement Simply Jesus vraagt om een coronapas (en daar ben ik blij mee)

Hoera voor David de Vos! Hij houdt zijn rug recht, wat zijn schoonvader er ook van mag vinden en wat voor lelijke dingen zijn critici ook over zijn arme hoofd uitstorten. Hij gaat binnenkort het event Simply Jesus Come Together organiseren (5-7 novem

Nieuws

Jan Zijlstra: een sterke persoonlijkheid die geen enkele concurrentie naast zich duldde

Jan Zijlstra is gisteren overleden. En nog wel (als ik het goed begrijp) aan corona. Toch nog betrekkelijk jong eigenlijk, zeggen we vandaag de dag: 82 jaar. Sinds hij uit zijn oude kerkgebouw ‘verwijderd’ is, heb ik hem niet meer gezien. Ik heb ook

Nieuws

Is het ‘christelijk’ van Joe Biden om zich uit Afghanistan terug te trekken?

Schijnbaar mede op basis van ‘christelijke’ motieven zijn de Amerikanen na 11 september 2001 naar Afghanistan gegaan. Daar is van alles opgebouwd, vaak aan de hand van allerlei bijbelteksten, om het onderwijs en vrouwenrechten en vooral ‘de democrati

God

Moet de vermiste evangelist Samuël Boujadi opgewekt worden uit de dood?

Echt, ik bewonder het geloof van Jack Schreudering en Daniël van Deutekom. Het is een geloof dat met liefde gepaard gaat. Ze houden van Samuël Boujadi, en ze geloven dat, als zij diens lichaam zullen vinden, God van hen vraagt dat zij voor zijn opwek

God

Prof. dr. Huijgen pleit voor meer aandacht voor Maria: terecht?

Heel veel theologie is niet veel anders dan reactie-theologie, dat wil zeggen: een theologie die ontwikkeld wordt in reactie op een andere theologie, die wordt afgewezen. Zo’n reactie-theologie schiet gewoonlijk door in het andere uiterste. De pinkst

God

Profeet T. B. Joshua: de meest merkwaardige man die ik ooit heb ontmoet

Temitope Balogun Joshua, profeet, genezingsbedienaar en kerkleider in Lagos (Nigeria), is niet meer onder ons. Afgelopen zaterdag is hij na een samenkomst plotseling overleden, precies een week vóór zijn 58e verjaardag. Hoe en waaraan hij is overlede

God

Israëli’s versus Palestijnen: staat God aan de kant van Israël?

Een column en een tweet van twee gereformeerde broeders houden me bezig: de column van Dirk van Genderen (‘Het Palestijns-Israëlische conflict is een geestelijke strijd’) en de uitgebreide tweet van Stefan Paas, die Dirks column stevig aanpakte. Hela