PKN


Nieuws

Synodebesluit PKN valt verkeerd: dr. Ad van Nieuwpoort treedt terug

Het voorstel waarin staat dat een hbo-theoloog volledig ‘dienaar des Woords’ kan worden werd aangenomen met een ruime meerderheid, al stemden 17 van de 53 synodeleden tegen. Het komt er uiteindelijk op neer dat hbo-theologen dominee kunnen worden, ma

Nieuws

PKN-synode besluit: hbo-theoloog kan officieel dominee worden

De beslissing werd niet zonder slag of stoot genomen. Er ging een urenlange discussie aan vooraf en meerdere synodeleden vroegen om uitstel van stemming. Prof. Henk van den Belt diende een tegenvoorstel in waarin stond dat een ‘dienaar des Woords’ al

Interview

Ds. Marten Visser: “Studeerkamergeleerde zijn is in de kerk een reëel risico”

In het voorstel van de PKN wordt een nieuwe categorie, genaamd pastor gecreëerd, die met een bacheloropleiding (hbo of wo) 'dienaar des Woords' kan worden. Hoe denkt u over dit voorstel? Komt men hiermee voldoende tegemoet aan hbo-theologen?“Dat vind

Nieuws

Forse kritiek op PKN-voorstel: 'Genadeklap voor theologische wetenschap'

VoorgeschiedenisEr zijn de afgelopen decennia binnen de Protestantse Kerk veelkleurige, nieuwe gemeenschappen ontstaan met een eigen dynamiek en een diversiteit aan voorgangers. Het aantal kerkelijk werkers en pioniers is toegenomen. Theologisch en a

Column

Kan een kerkorde scheiding brengen als het er echt op aankomt?

En dit zegt een broeder met wie ik mij zeer verbonden gevoel in Christus. Hoe dan en waarin dan? In de spiritualiteit van de gereformeerde theologie en prediking! Daar zit geen millimeter afstand tussen. Zou een kerkorde dan scheiding kunnen maken al

Column

Waarom christenen uit PKN en HHK elkaar niet kunnen missen

We – dat zijn in dit verband de hervormd-gereformeerden zowel binnen de Protestantse Kerk in Nederland als binnen de Hersteld Hervormde Kerk - delen een gemeenschappelijke identiteit en we delen een gemeenschappelijke geschiedenis. De Gereformeerde B

Column

Waarom ik twintig jaar geleden niet ben meegegaan naar de PKN

Toen in 1991 de contouren voor de Samen-op-Weg kerk zichtbaar werden, was er grote verontwaardiging onder hervormd-gereformeerden. In 1992 werd een ambtsdragersbijeenkomst in Putten belegd waar 1600 mannen in donkere pakken uitspraken dat zij niet me

Interview

Dr. Hoek en dr. Van Kooten: “Kerkelijke eenheid PKN en HHK is ver weg”

Hoek vertelt wat er aan de fusie en het ontstaan van de HHK voorafging. “Drie Nederlandse kerkgenootschappen (de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden) waren

Verdieping

PKN-synode sprak onlangs opnieuw over relatie tot Israël en Palestijnse christenen

Om daarmee – in een weergave van de vergadering van de synode van 19 en 20 april – dan maar te beginnen: bij de bespreking van wijzigingen in de kerkorde werd besloten dat per 1 juli 2025 voor alle ambtsdragers en anderen die namens een gemeente past

Nieuws

Dominee Gerrit de Fijter blikt in Radio 1-programma terug op oprichting PKN

De Fijter licht toe waarom hij van harte aan de fusiekerk heeft meegewerkt: “Ik heb hier de Bijbel voor me liggen. Daarin roept Jezus ons op om samen één te zijn in het hogepriesterlijk gebed.” Dat hij als predikant met hervormd bloed de fusie steund

Nieuws

PKN geeft preekbevoegdheid voor kerkelijk werkers in vacante gemeenten

De synode besloot dit naar aanleiding van een voorstel van het Generale College voor de Kerkorde (GCKO). De bevoegdheid van de brede moderamina van classicale vergaderingen (BMCV) om in bepaalde gevallen sacramentsbevoegdheid toe te kennen aan kerkel

Nieuws

VOG wordt verplicht voor medewerkers en vrijwilligers binnen PKN

De Protestantse Kerk wil een veilige kerk zijn. Daarom besloot de generale synode in november 2022 aan het Generale College voor de Kerkorde (GCKO) te vragen om voorstellen te doen voor een regeling voor het aanstellen van vertrouwenspersonen en een

Interview

Initiatiefnemer open brief reageert: "Dominees binnen alle lagen van de PKN maken zich grote zorgen"

Welke gevoelens roepen de uitspraken die de PKN bij monde van scriba René de Reuver rond het Israël-Palestina conflict gedaan heeft bij u op?“Grote verbazing, maar ook verdriet en vervreemding. In de uitingen die hij zowel in dagblad Trouw als via de

Nieuws

Tientallen predikanten uiten in open brief onvrede over Israël-uitspraken PKN-scriba

Initiatiefnemer van de brief is ds. Arenda Haasnoot, een PKN-predikant uit Spijkenisse. Ze krijgt daarbij de steun van tientallen andere predikanten en betrokkenen die achter de strekking van de brief staan. Onder de ondertekenaars zijn bekende namen

Nieuws

Voormalig HHK-predikant beroepbaar binnen de PKN: "Ik maakte in 2004 de verkeerde keuze"

Kot was predikant in de Hersteld Hervormde Gemeente van Huizen toen er grote problemen ontstonden in die kerk. De kerk scheurde in tweeën, waarna een deel van de gemeente afzonderlijke bijeenkomsten ging beleggen. Dat deel werd niet officieel erkend

Nieuws

Christenen voor Israël: 'PKN kiest steeds meer partij voor de Palestijnen'

Aanleiding open briefDe PKN publiceerde vorige week uit naam van scriba René de Reuver en Jurjen de Groot (directeur van Kerk in Actie) een uitgebreid statement over de situatie in Israël en Gaza. Daarin stelt men geen partij te willen kiezen ondanks

Nieuws

PKN kiest geen kant in oorlog Gaza: 'Politieke opvattingen staan oplossingen in de weg'

De kerk benadrukt zowel het lijden van Joden als Palestijnen onder ogen te willen zien en doet daarbij direct een oproep: ‘Volharding in politieke opvattingen draagt niet bij aan het verzachten van het leed van Joden, Palestijnen en alle anderen die

Nieuws

PKN dringend op zoek naar theologiestudenten vanwege predikantentekort

“Theologie is veelzijdig en persoonlijk”, zegt scriba René de Reuver. “De studie is voor iedere student zinvol, op zijn of haar eigen manier. De een volgt de studie om predikant te worden, een ander wil antwoorden vinden op vragen over leven, geloof

Nieuws

PKN voert katholieke traditie in vanwege dreigend tekort aan predikanten

De eerste ‘Roepingenzondag’ vindt zondag 21 april 2024 plaats. “Op deze Roepingenzondag willen we mensen aanmoedigen om bij zichzelf na te gaan of ze zich geroepen weten om voorganger in onze kerk te worden”, stelt scriba René de Reuver op de website

Nieuws

Synode PKN geeft groen licht aan verdere uitwerking profielen pastor en predikant

Directe aanleiding voor deze extra synodevergadering was het voorstel van het moderamen in de afgelopen novembersynode om extra tijd te nemen voor de uitwerking van het onderscheid tussen de beroepsprofielen predikant en pastor. Dat heeft geleid tot

Nieuws

PKN-scriba reageert op petitie: "Israël én de bevolking van Gaza hebben recht te bestaan"

Petitie tegen IsraëlKairos-Sabeel, een groep christenen, zegt op te komen voor Palestijnen en noemt Israël 'een illegale bezetter dat een systeem van apartheid hanteert'. ‘Tot nu toe was de PKN nogal stil over het extreme geweld dat Israël over Gaza

Verdieping

Een uitgebreide terugblik op de generale synode van de PKN

Of volstaat voor een hbo-opgeleide pastor een niveau lager ook? De synode weet nog niet wat de juiste richting is. Om die te bepalen, komt er een extra vergadering in januari of februari. PThUIn een notitie over de verhouding tussen de synode en de P

Nieuws

Opperrabbijn Jacobs teleurgesteld in PKN na incident bij congrescentrum

In de ogen van Roger van Oordt, en anderen die als christen het Joodse volk een warm hart toedragen, is de PKN “totaal van het padje” als het gaat om de relatie tussen kerk en Israël. Van Oordt schreef eerder dit jaar dit commentaar en zegt nu: “De o

Nieuws

Gereformeerde Bond schrikt van klimaatoproep PKN: 'We ervaren vervreemding'

'Wanneer ds. De Reuver zegt dat je wel een keertje je eigen gemeente in de steek mag laten om actie te voeren in Amsterdam, laat hij merken dat de kerk zelf niet goed weet wat het eigene van de eredienst is', zo laat ds. J. A. W. Verhoeven (links op

Nieuws

PKN-scriba roept op naar zondagse klimaatmars te komen: 'God prijzen kan ook op straat'

Kerkdienst overslaanZondag 12 november organiseren onder meer Greenpeace, Extinction Rebellion, Oxfam Novib en FNV de mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Maar ook veel christenen lijken mee te willen gaan doen aan deze mars. Groene Kerken, een ini

Nieuws

PKN stuurt boodschap van medeleven naar Israëlische én Palestijnse partners

Aan de partners in Israël, veelal organisaties die zich inzetten voor dialoog en verzoening, schreef hij: “We realiseren ons dat de oorlog tussen Hamas en Israël een grote impact heeft op het werk van jullie organisaties. Werk dat al steeds ingewikke

Nieuws

PKN lanceert studiefonds voor toekomstige predikanten

Door het aanstaande predikantentekort is het van belang dat meer mensen theologie gaan studeren. Daarom lanceert de Protestantse Kerk in Nederland per 1 oktober 2023 een nieuw studiefonds voor toekomstige predikanten. Ze hoopt daarmee een financiële

Nieuws

PKN-predikant zet vraagtekens bij sponsoring christelijk festival door PKN

‘Leg maar eens aan een kerk uit die geen predikant meer mag beroepen vanwege financiële regels 'uit Utrecht' dat er wel (veel) geld naar projecten als The Passion, Petrus en Graceland gaat’, stelt dominee Mark de Jager, verbonden aan de Protestantse

Nieuws

PKN benoemt drie nieuwe classispredikanten

Met ingang van 1 september a.s. zijn ds. Mark van Pelt, ds. Riemer Praamsma en ds. Ada Rebel benoemd als classispredikant in respectievelijk de classes Zuid-Holland Noord, Fryslân en Gelderland Zuid & Oost. Ze zijn benoemd voor een periode van vijf j

Nieuws

Kappen met de PKN

Kan het hypocrieter? De Joodse gemeenschap feliciteren met het 75-jarig bestaan van Israël en je tegelijkertijd van dat land afkeren? Wel, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), waarin BDS-clubs de afgelopen jaren stevig zijn geïnfiltreerd, kunnen

Nieuws

Gereformeerde Bond laakt berichtgeving PKN over verdrijving van Palestijnen

Met gevoelens van vervreemding heeft het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond kennisgenomen van de aandacht die de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) deze week in haar nieuwsbrief aan de zogenoemde Nakba gaf, de naam die herinnert aan de verdrijv

God

Nieuw dieptepunt bij PKN: wie fluit hen terug?

Na een magere felicitatie door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) aan de staat Israël met haar 75-jarige bestaan, heeft de Kerk een nieuw dieptepunt toegevoegd aan haar leugenachtige berichtgeving ten aanzien van Israël. Onder het kopje 75 jaar

Opinie

Waarom ik hoop dat er in de PKN meer ruimte komt voor de HBO-theoloog

Toen ik mijn eerste stage liep op Rotterdam-zuid was er eens een bijeenkomst van voorgangers. Mijn stagebegeleider nam me mee. Ik weet niet meer precies waar de bijeenkomst over ging, maar ik weet nog wel hoe ik me voelde: overweldigd. Supergelovigen

Interview

Dr. Wim Dekker: "PKN legt te weinig theologische verantwoording af"

“In de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) verdragen we elkaar te gemakkelijk. We laten iedereen zijn mening. Ik denk niet dat dat goed is.” Dr. Wim Dekker is verbonden aan het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland. Binnen deze kerk lui

Interview

"Er raast een enorme storm over de kerk heen"

Zijn type prediking werd opgevat als te somber en te zwaar. Na veel kerkelijke moeite, met gezondheidsproblemen tot gevolg, verliet dr. Wilschut de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en maakte hij de overstap naar de Protestante Kerk in Nederland (PK