Preekverslagen


Preekverslag

Volgens Ds. Van Campen gaat het bij aanbidding om ons hart: "Uiterlijke vorm maakt het verschil niet"

“Ik wil in de prediking stilstaan bij een woord wat niet iedere zondag in onze kerkdiensten klinkt”, stelde ds. M. M. van Campen voordat hij enkele gedeeltes uit de Bijbel las. Hij doelde daarmee op het woord ‘aanbidding’. Hij las vervolgens enkele v

Preekverslag

NGK-predikant deelde confronterende preek tijdens Opwekking: "Ik bouwde op mijn identiteit"

“Ik ben vaak het grootste obstakel in Gods zegeningen. God is groot en weet onze harten te winnen”, vertelt Van Zwol. “We stappen in het Bijbelboek Openbaring, dat moeilijke Bijbelboek met die vele visioenen en vreemde beelden. Johannes krijgt in Ope

Preekverslag

Gor Khatchikyan: “Jezus’ boodschap is niet bedacht om je gelukkig te maken”

Het valt Gor op dat het “in de theologie van moderne, westerse christenen steeds meer gaat over ‘mijn verhaal’. Alsof het om ons gaat. Maar het evangelie van Jezus is veel groter dan alleen onszelf. Het is zoveel groter dan het egocentrisme waarin we

Preekverslag

Ds. Jan-Martin Berghuis schrikt van polarisatie: “Wees geen toeschouwer in Gods koninkrijk”

In zijn inleidende bijdrage laat Berghuis de Nederlandse vlag, inclusief oranje wimpel, zien. “Deze vlag verbroedert en bindt ons als volk samen. Ook tijdens het EK voetbal vieren we straks dat we één volk zijn.” Vervolgens toont hij de Israëlische v

Preekverslag

Ds. Van Zanden over tragische Bijbelverhalen: “Judas had met gemak zalig kunnen worden”

Een bijna koning“In het hart en hoofd van Saul is en wissel omgegaan. Als David ergens naartoe gaat, stuurt Saul iemand achter hem aan want hij wil weten wat David aan het doen is. Nooit meer kan David zomaar wat zeggen, want er luistert altijd ieman

Preekverslag

Volgens Johan Ravesloot lopen we hier op aarde stage: "We hebben een dubbele roeping"

Al wekenlang is het overkoepelende thema van veel preken bij Mozaiek0318 ‘In ere hersteld’. Voorganger Johan Ravesloot preekte op zondag 24 maart in dat kader over een goddelijke opdracht. Volgens Ravesloot zijn we geroepen om zorg te dragen voor het

Preekverslag

Prof. dr. De Reuver ziet doodsberichten die Pasen ondermijnen: "Ooit droogt God elke traan"

De Reuver vroeg zich aan het begin van zijn preek in de Nederlands Hervormde Kerk van Serooskerke af of Pasen echt een feest is geweest enkele weken geleden. Want, zo stelde hij, het wonder van Pasen mag dan de harde kern van het christelijke geloof

Preekverslag

De Paasboodschap van Willem Ouweneel: “Straks zien de Joden wie Jezus is”

Wat is dat toch met Israël?“De Joden werkten rondom de kruising van de Heere Jezus aan de hand van leugens samen met de Romeinen”, merkt Ouweneel op. “In Marcus 14 komen ze samen met hun leugens en later vertellen ze leugens voor het aangezicht van P

Preekverslag

Waar was God toen Jezus gegeseld en bespot werd? Prof. dr. de Reuver geeft antwoord

De Reuver preekte in aanloop naar Pasen over het lijdensevangelie. Daarbij nam hij als uitgangspunt de uitspraak van Pontius Pilates als hij Jezus gemarteld en met een doornenkroon en een purperen mantel aan het volk laat zien: ‘Zie de mens’. De pred

Preekverslag

Hoe bereiden we ons voor op Jezus' wederkomst? Ds. Koppelaar geeft uitleg

Koppelaar begint zijn betoog met het achtste vers van Openbaring 19: ‘En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.’ "Deze kerntekst staat in een bepaald ve

Preekverslag

Maria van Magdala: van ongezien naar de eerste boodschapper van de opgestane Jezus

Maria van Magdala leefde voor haar ontmoeting met Jezus een donker bestaan, zo vertelde de spreekster. “Haar leven werd gekenmerkt door eenzaamheid en duisternis. Demonen maakten haar leven ondraaglijk. Waar de meeste mensen liever de dag en het lich

Preekverslag

Ds. Dennis Mohn wijst op vijand in het leven van christenen: "Vecht tegen pessimisme"

"Vandaag gaan we het dan hebben over datgene waar ik het liefst over spreek. Over Jezus", maakt de voorganger duidelijk. "Over hoop. En over geloof. En over optimistisch de toekomst tegemoetgaan. En weet je, ongeacht wat jij meemaakt op dit moment in

Preekverslag

Prof. dr. Van den Belt over bloedwraak in de Bijbel: “De wortel van de doodslag leeft ook in ons hart”

“Waarom begint de Bijbel met deze geschiedenis, zo vlak na de zondeval?”, vraagt Van den Belt naar aanleiding van de moord van Kaïn op Abel, beschreven in Genesis 4. “Er is geen groter verdriet dan het verlies van een kind aan de dood. Je kunt ook ee

Preekverslag

Ds. Hak legt uit waarom gebeden niet verhoord worden: “Gods plan strookt vaak niet met onze wil”

Hak: “Omdat bidden geen zin lijkt te hebben, is je gebedsleven afgezwakt. Hooguit mompel je nog wat zinnetjes. Maar in je hart is het gebed verstompt en ongeloof neemt de plek van het geloof in. God blijft stil. Hij lijkt niet te willen horen. Wat he

Preekverslag

Kees Goedhart ziet geest van de antichrist aan het werk: “Leugens vernietigen ons”

“Ruim tweeduizend jaar geleden schreef Johannes: ‘Dit is het laatste uur’”, merkt Goedhart op. “De eindtijd begon dus al na de opstanding van Jezus. Na de uitstorting van de Heilige Geest zei Petrus: ‘Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over a

Preekverslag

Ds. Simons wijst christenen op grote verdrukking: "De duivel heeft veel macht"

“Johannes zag een groot teken in de hemel”, merkt Simons op. “Hij zag een vrouw die bekleed is met de zon, de maan en de sterren. Dit typeert Openbaring: tachtig procent van de teksten uit het laatste Bijbelboek zijn uit het Oude Testament afkomstig.

Preekverslag

Martin Koornstra vergat om hemels te denken: “Ik was bang”

In het najaar van 2023 bezocht Martin samen met zijn dochter de Verenigde Staten. “We stonden met de auto in de file op een driebaansweg. Ons oog viel op een man aan de overkant. Hij droeg kapotte kleding en oogde in de war. ‘Pap, je moet voor hem bi

Preekverslag

Kerstboodschap ds. Van Binsbergen: “Aangrijpend dat zoveel mensen de Redder afwijzen”

“Hoe konden die herders zonder enige aarzeling, met haast, de juiste kribbe vinden en daarin een Redder?”, vraagt de predikant zich af. “Als we het kerstverhaal lezen door onze westerse blik denken we dat Hij in de kribbe lag, omdat er niets anders v

Video

HHK-predikant wijst op pijnlijk Nederlands aandeel in slavernijverleden

"Toen de plantages in onder andere Suriname maar ook in heel het Caribisch gebied in Amerika door arbeiders bevolkt moesten worden, heeft men dankbaar gebruikt van de slavenkapiteins uit Frankrijk, Engeland, Denemarken en vooral Nederland”, vertelt d

Preekverslag

Willem Ouweneel ziet christenen struikelen over Gods wet: “Het is eigenlijk heel simpel”

“Daarom is het veel gemakkelijker om op één van de twee nadruk te leggen, bijvoorbeeld door te focussen op de soevereine genade van God en Zijn beloften. Als je dit eenzijdig benadrukt blijft er van de verantwoordelijkheid van ons mensen niets over,

Preekverslag

Dr. Gert van den Brink wijst op ons sterfmoment: “Wij hebben de neiging om de dood te vermijden”

Sterven gebeurt individueel“Predikanten (in opleiding) kunnen denken dat het hun taak is om andere mensen te helpen in hun stervensproces”, merkt Van den Brink op. “Maar het is de vraag of we dat kunnen. Luther zegt: ‘We zijn allemaal geroepen tot de

Preekverslag

Jan Pool deelt confronterende boodschap: “Ik was een angstig en verlegen jongetje”

“We leven in een verwarrende tijd”, maakt Pool duidelijk. “We vallen wereldwijd van de ene in de andere crisis. Dit leidt bij mensen tot stress, bezorgdheid, angst en boosheid. De korte lontjes hebben in mijn ogen alles te maken met onzekerheid. Waar

Preekverslag

Ds. Paul Visser kijkt door Bijbelse bril naar oorlog in Israël: “Er is een verbond tegen God gesloten”

Vooraf maakt hij duidelijk, dat het er in de preek niet om gaat dat wij in de complexe politieke situatie eenzijdig oordelen of partij kiezen, maar dat we in de kerk geroepen zijn om oog te hebben voor de rechten van de Joodse en de Palestijnse bevol

Preekverslag

HHK-predikant preekt over ongeboren leven: “Walgelijk als abortusarts inbreekt in baarmoeder”

Koppelaar citeert één van de kernverzen van zijn preek: het veertiende vers van Psalm 139: ‘Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.’ “Uit deze psalm blijkt dat Davids leven nie

Preekverslag

Ds. Dekker over oorlog in Israël: "De macht van het kwaad manifesteert zich opnieuw"

Dekker maakt duidelijk wat er aan de strijd tussen Israël en de Amalekieten voorafging. “De Israëlieten zijn bevrijd uit de slavernij in Egypte. God ontfermde zich over Zijn geslagen en geknechte volk en leidde het door de Rode Zee. Mozes strekte de

Preekverslag

Hamas denkt zijn slag te kunnen slaan (maar God beschikt over ons lot)

In het Bijbelboek Esther is er sprake van een geweldige spanning tussen God en de satan. Deze laatste wordt ook niet genoemd. Er groeit hier een geweldige haat tegen Gods volk. Haman is door de koning Ahasveros benoemd tot premier. Hij haat de Joden.

Preekverslag

GerGem-predikant wijst op Psalm 83: “Oorlog Israël bewijst dat God regeert”

Denkend aan “de verrassingsaanval van Hamas op Israël” spreekt Sonnevelt in het begin van zijn preek van “een zwarte dag”. De predikant herinnert zich een uitspraak van een leider uit de Messiaans-Joodse beweging: “Ja, er ligt een grote toekomst voor

Preekverslag

GerGem-predikant wijst op twee verloren zonen: "Ik hoop dat Jezus' gelijkenis je schokt"

“De gelijkenis van de verloren zoon bestaat niet uit één, maar uit twee verloren zonen”, merkt ds. A. T. Vergunst op. De predikant is van mening dat de overbekende gelijkenis uit Lukas 15 te vaak “door een westerse bril wordt gelezen”. De bij de Gere

God

Rianne Zegelaar: "Jezus trekt zich niets aan van sociale en religieuze barrières"

“Het verhaal van de Samaritaanse vrouw wordt soms gelezen als een soort veroordeling, waarbij Jezus wijst op de zonden van de vrouw. Maar wie dit verhaal door de bril van de toenmalige cultuur bekijkt, leest deze tekst heel anders. Jezus’ reactie is

God

Jacques Brunt wijst op verontwaardigde Petrus: "Geloof is meer dan een intellectueel weten"

“Jezus' terugkomst werd als een fabel beschouwd. Petrus was heilig verontwaardigd. Herkennen we dit nog als christenen of laten we alles over ons heenkomen?”, aldus spreker Jacques Brunt. Hij sprak onlangs in de evangelische gemeente De Ark in Nijker

Preekverslag

Ds. Paul Visser wijst op geestelijke strijd: “In de kerk wordt naïef over de duivel gesproken”

“Vaak denken christenen dat bekering het grote doel is. Dan zeg ik: nee, dan begint het pas. Het grote doel is dat is dat Christus gestalte krijgt in je leven, zodat je vrucht draagt. Dan mag je leren leven als een burger van Gods koninkrijk.” Eerder

God

Prof. dr. Baars waarschuwt: "Als we onze zonde verzwijgen, komt het niet goed"

“Wie een misstap begaat huurt een advocaat om te worden vrijgepleit. Bij God gelden andere spelregels. Als we onszelf op de been proberen te houden met allerlei excuses, is ons hart niet recht voor God.” Prof. dr. A. Baars hield onlangs een preek ove

God

Arie de Rover wijst op hardnekkige kwaal: "Wil jij je identificeren met maatschappelijke losers?"

“Aan welke tafel eet jij en wie nodig jij uit aan jouw tafel?” Dit vraagt Arie de Rover aan het begin van zijn preek over Lukas 14, waarin de Heere Jezus wordt uitgenodigd voor een maaltijd. “Hij laat zich in dit verhaal uitnodigen bij een vooraansta

Dagelijks leven

Heeft Noach zwarte mensen vervloekt en veroordeeld tot slavernij?

Heeft Noach de zwarte mensen vervloekt en tot slavernij veroordeeld? Het antwoord daarop is nee. Maar hoe komt het dan dat dit wel eeuwenlang in de kerk is geloofd? Ds. J. Koppelaar stond er afgelopen zondag tijdens een dienst in de Hersteld Hervormd

God

Martin Koornstra spreekt duidelijke taal: "Na je bekering moet een metamorfose plaatsvinden"

“Bekering is een offer van God aan jou. De weg van verandering daarna is jouw offer aan Hem. Zijn we bereid om die weg te gaan?”, vraagt Martin Koornstra. De spreker deelde onlangs een prikkelende boodschap tijdens een kerkdienst van het evangelische

God

Waar zijn Gods engelen druk mee? Prof. dr. Van Vlastuin antwoordt

“Voor Jezus’ komst waren engelen boodschappers van God. Engelen hebben vanaf het Nieuwe Testament een ander karakter gekregen, maar ze zijn nog altijd actief. God heeft ze niet nodig, maar Hij gebruikt ze wel”, zo stelde prof. dr. Wim van Vlastuin on

God

Confronterende preek Gor: “We maken het evangelie PR-technisch aantrekkelijk”

“Soms worstel ik met de kerk. Naar buiten toe laten we zien hoe mooi Jezus is. Maar we praten liever niet over offers brengen, pijn hebben en de prijs die volgelingen van Jezus betalen.” Gor Khatchikyan deelde onlangs een confronterende boodschap in

God

Jurjen ten Brinke ziet christenen tobben: "Accepteer dat je zondaar bent en vlucht naar Jezus"

“Laat het niet zo zijn dat je 'nee' blijft zeggen tegen Jezus omdat je bent blijven hannesen met de wet. Het gaat niet om de gebruiksaanwijzing van het geloof. Belangrijker is dat je bij Jezus uitkomt.” Voorganger Jurjen ten Brinke sprak onlangs op e

God

Engelen zijn volgens prof. dr. Van Vlastuin belangrijker dan veel christenen denken

“De engelen die je op internet tegenkomt zijn vaak hele lieve, aardige en begripvolle wezens. In de Bijbel wordt op een hele andere manier over engelen gesproken”, zo maakte prof. dr. Wim van Vlastuin duidelijk tijdens de lezing ‘Engelen, hoezo?’ van

God

Kees Kraayenoord preekt over het ontvangen van de Heilige Geest: "Bekering is noodzakelijk"

Het is bijna Pinksteren, het feest waarop we de uitstoring van de Heilige Geest vieren. Maar hoe word je vervuld met de Heilige Geest? Over die vraag preekte Kees Kraayenoord afgelopen zondag in Mozaiek0318. Hij benadrukte daarbij onder meer de noodz

God

Ds. Van Campen: "Gaven van de Geest zijn in reformatorische kring té onbekend"

“Deze gaven van de Geest zijn in reformatorische kringen in onbruik geraakt. Waarom gebeuren er in charismatische gemeenten wonderen en bij ons niet? Dat is een belangrijke vraag”, zo stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant sprak onlangs a

Preekverslag

Marianne Grandia was doodsbang voor God: "Zondebesef zat er diep in"

Marianne Grandia was ervan overtuigd dat haar zonde groter was dan de genade van God. “Mijn angst voor Gods oordeel zat zo diep. Ik wist niet waar ik het zoeken moest van ellende”, vertelde de schrijfster onlangs tijdens een thema-avond, getiteld ‘Le

Preekverslag

Ds. Budding deelt ernstige boodschap: "Afwachten tot je bekeerd wordt geeft valse rust"

“De noodzaak van bekering is vergelijkbaar met iemand die met een slagaderlijke bloeding meteen naar het ziekenhuis moet. Er is haast bij”, zo stelt ds. D. J. Budding. In een ernstige preek naar aanleiding van Lukas 13:5, wees de hervormde emerituspr

Preekverslag

Joël Boertjens daagt christenen uit: "Buiten je bubbel verrast de Heilige Geest"

“Filippus kreeg een haast sadistische boodschap van God en krijgt vervolgens een megaspannende vraag uit de mond van een gecastreerde man. Als Bijbelgetrouw christen zweet Filippus peentjes en lopen de rillingen over zijn rug.” Voorganger Joël Boertj

Preekverslag

Ds. Messemaker deelt confronterende boodschap: "Knikt God instemmend bij alles wat je doet?"

“Zacheüs stond als zondaar buiten het heil. Maar we kijken toch niet op hem neer? Als God in je leven kijkt, knikt Hij dan instemmend bij alles wat je doet? Als Gods Geest er niet aan te pas komt, blijf je die zondaar en ga je verloren.” Deze confron

Preekverslag

Ds. Kees van Velzen wijst op angstaanjagend eindtijdteken: "God laat niet met Zich spotten"

“God heeft een mandaat gegeven aan Zijn volk om landbouwwerktuigen om te smeden tot wapens zodat men zich kan verdedigen. Hij laat niet met Zich spotten.” Al jarenlang is spreker Kees van Velzen onder de indruk van de oordeelsprofetie in Joël 3. Over

God

Dr. M. Klaassen vertelt in nieuwjaarspreek over belangrijk visioen: "God lijkt afwezig in deze wereld"

Kun je de hemel ontdekken? Nee, is het antwoord van auteur Harry Mulisch. Maar de Bijbel denkt daar heel anders over, vertelde dr. M. Klaassen tijdens zijn nieuwjaarspreek in de hervormde gemeente (PKN) van Groot-Ammers. Hij preekte over een visoen v

God

Ds. Vreugdenhil noemt Kerst het toppunt van Gods genade: "De Heere Jezus kwam om het goed te maken"

"Jezus wilde als een hulpeloos kindje geboren worden in Bethlehem. Hij werd aanspreekbaar voor tollenaren en zondaren, maar ook voor u, jou en mij." In dat perspectief staat volgens ds. C. G. Vreugdenhil het Kerstfeest, zo betoogde hij in zijn preek

Preekverslag

GerGem-predikant wijst op Gods liefde: “Een bruid is niet bang voor de Bruidegom”

“God is liefde. Honderd procent pure liefde. Er is niets aan toegevoegd en niets weggelaten. Het is niet aangelengd.” Ds. W. A. Zondag sprak onlangs over het thema ‘Gods liefde beantwoord’ op basis van 1 Johannes 4: 11-14 en 18. Een christen heeft vo

God

Ds. Kooistra bedankt Thierry Baudet in preek: "Het christendom is inderdaad voor kneusjes"

“Is het christendom een toevluchtsoord voor softies en losers? Hebben wij een kneusjesreligie?” Dat vroeg ds. Bennie Kooistra zich af tijdens zijn preek op 30 oktober in de Baptistengemeente Hengelo. Het thema van de preek was gebaseerd op de inmidde