Het gravamen van ds. M. Klaassen: een achterhoedegevecht of een terecht statement?

Nieuws11 mei 2022 Piet Vergunst, De Waarheidsvriend
Piet Vergunst

Beproeving en standvastigheid zijn thema’s die bij het leven van een christen horen, die de gemeente van Christus niet vreemd zijn. Met name de brieven in het Nieuwe Testament leren ons dat. Het belijden aangaande het huwelijk en de gevolgen hiervan voor (seksuele) relaties – daar lijkt het vandaag vooral op aan te komen.

Een jonge predikant, werkzaam op een kwetsbare plek in de kerk in het oosten van het land – we belden met elkaar nadat de classis Delta besloten had het gravamen van dr. M. Klaassen uit Arnemuiden over huwelijk en seksualiteit niet in behandeling te nemen. Dit gesprek maakte duidelijk hoe actueel het thema is dat ds. Klaassen aansneed, hoe dit concreet raakt aan prediking en pastoraat.

Voor een goed begrip: eerst de kwestie waarom het gaat. In ordinantie 5.4 (een ordinantie is een regeling over de inrichting van het leven van de gemeente) van de kerkorde is verwoord dat een kerkenraad kan besluiten andere levensverbintenissen dan het huwelijk van man en vrouw als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht te zegenen. Met die bepaling leven we sinds de aanvaarding van de kerkorde van de Protestantse Kerk. Van meet af aan heeft deze bepaling in de kring van de Gereformeerde Bond geleid tot ernstig bezwaar, tot protest – los van onze roeping om pastoraal nabij te zijn aan élk gemeentelid, allermeest aan de kwetsbaren. In 2002 sprak de toenmalige voorzitter van de Gereformeerde Bond, ds. G.D. Kamphuis, daarom over ‘het aantasten van de fundamenten van de kerk’.

Het huwelijk van man en vrouw is immers zo fundamenteel dat Jezus niet op een heuvel in Galilea, in het huis van een melaatse, maar in Kana op een bruiloft Zijn eerste wonder, het beginsel van de tekenen, deed.

Zelfverloochening in de liefde
Zo’n stevige formulering kies je niet in elke kwestie, maar was in deze situatie terecht. Immers, als Efeze 5 onderwijs geeft over de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk, grijpt de apostel Paulus terug op de schepping en wordt dit gevuld vanuit de verhouding van Christus tot Zijn gemeente. Overeenkomstig de huwelijksrelatie van man en vrouw is de verhouding van Christus tot Zijn kerk. Het vergelijkingspunt doelt op de zelfverloochening in de liefde waartoe elke man geroepen is, de liefde tot het einde, de trouw, de zorg en bescherming. Toen ds. Kamphuis over fundamenten van de kerk sprak, raakte hij daarom de kern.

Zowel in de samenleving als in de kerk gaan de ontwikkelingen inzake huwelijk en relaties in snel tempo verder. Het beleid van de Protestantse Kerk maakte dat ds. Klaassen in het najaar van 2021 bij de classis Delta een gravamen indiende, een bezwaarschrift tegen (een onderdeel van) het belijden van de kerk. Aanleiding voor hem was behalve de genoemde ordinantie ten tweede de handreiking die de kerk in 2019 (als eerste kerk in de wereld!) beschikbaar stelde om in de eredienst het zegenen van transgenders mogelijk te maken, geschreven zonder dat er in de kerk sprake was van bijbels-pastorale bezinning op een kwetsbaar thema als genderdysforie. Ds. A.J. Mensink schreef toen in ons blad dat als deze bezinning ontbreekt, ‘via de liturgie van de gemeente binnensluipt wat zich inhoudelijk niet verdraagt met het belijden van de kerk’.

Geen waardeoordeel
Het derde punt van ds. Klaassen raakt het feit dat het moderamen van de Protestantse Kerk in 2018 verwoordde dat de kerk ‘geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden, noch over huwelijk of andere levensverbintenissen’. Als je deze woorden op je laat inwerken, dan raakt dat diep. Uiteraard is dit standpunt in het perspectief van inmiddels tientallen jaren synodaal beleid te zetten. In de zomer van 1987 reeds zei de toenmalige scriba van de hervormde synode, dr. R.J. Mooi, ‘dat de synode niet wil voorschrijven hoe de gemeente de Bijbel moet lezen’. Dan nemen we het uitgangspunt echter wel in pluraal denken in de kerk, aanvaarden we innerlijk dat er tegengestelde visies naast elkaar kunnen bestaan.

Ds. Klaassen doet niet anders dan verwoorden wat iemand als de invloedrijke Engelse theoloog John Stott uitsprak: ‘De huwelijksband is meer dan een menselijk contract: het is een goddelijk juk.

En tóch, beschamend (en daarom ook verootmoedigend) voor de kerk is het dat ze niet kan komen tot belijden inzake het huwelijk. Het huwelijk van man en vrouw is immers zo fundamenteel dat Jezus niet op een heuvel in Galilea, in het huis van een melaatse, maar in Kana op een bruiloft Zijn eerste wonder, het beginsel van de tekenen, deed. Belangrijker is Zijn verwijzing (Matt.19:5) naar de eerste hoofdstukken van Genesis: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.’

Uit Zijn onderwijs blijkt dat Hij het huwelijk beschouwde als een heilige band tussen een man en een vrouw, een band die onverbrekelijk is. In de geschiedenis van de kerk is dit de eeuwen door beleden, ondanks dat gebrokenheid de gemeente in geen enkele tijd voorbijgaat. Ds. Klaassen doet niet anders dan verwoorden wat iemand als de invloedrijke Engelse theoloog John Stott (en met hem zoveel anderen) uitsprak: ‘De huwelijksband is meer dan een menselijk contract: het is een goddelijk juk. En de manier waarop God dit juk een echtpaar oplegt, is niet door een soort mystieke gemeenschap te creëren, maar door Zijn bedoeling in Zijn Woord bekend te maken.’ Voor de duidelijkheid: een ‘goddelijk juk’ is altijd een zacht juk (Matt.11:30).

Bescheiden en standvastig
In 1 Petrus 3 vinden we onderwijs ten aanzien van het huwelijk, onderwijs dat toegepast moet worden in een ongelovige context. Als onze samenleving verder seculariseert, zal het belijdend spreken van de kerk over het huwelijk meer en meer getuigenis worden. Niet voor niets gaat het in 1 Petrus 2 om lijden vanwege het goede, gaat het over Christus, Die ons een voorbeeld nagelaten heeft en Wiens voetsporen we navolgen mogen.

Ten aanzien van de positie van de kerk in de samenleving komt het spreken over het huwelijk eropaan. Worden we in onze eeuw juist op dit punt op de proef gesteld inzake de gehoorzaamheid aan God? Ja, dat is duidelijk. Dat vraagt als voorgegeven om een bescheiden houding, omdat de gebrokenheid in de gemeenten ten aanzien van relaties groot is. Het leven naar Gods heilzame inzettingen is niet maakbaar, maar wordt gewerkt door de Geest, Die ons leert wat trouw is en zelfverloochening, offerbereidheid en liefde.

Vanuit het perspectief van het geheel van de kerk is dit een tegenstem, een tegenstem die inhoudelijk kerkelijk gesprek verdient.

Dat vraagt wat het inhoudelijke betreft vooral om een besliste houding, om standvastigheid, een notie die we in Oude en Nieuwe Testament voortdurend tegenkomen als het om het leven met God gaat. Door de volharding van Christus kan de kerk in Zijn spoor gaan. Als de HEERE tot Jozua over ‘heel de wet van Mozes’ spreekt, klinkt de oproep ‘Wees sterk en moedig’, woorden die in vele bijbelboeken als een refrein meegaan.

Morele steun
Voor de volledigheid noemen we ook het vierde punt waartegen het gravamen van ds. Klaassen zich richtte: de aanbevelingen die vorig jaar vanuit de Protestantse Theologische Universiteit gedaan zijn ten aanzien van de ‘lhbti-inclusiviteit van kerken’. Wie in dit kader bijvoorbeeld de doop niet bedient aan kinderen van lhbti-paren, stijgt op de ladder die discriminatie bijhoudt. Het mag duidelijk zijn dat uitingen als deze de roeping van de kerk verduisteren en tegelijk in pastoraal opzicht veel te goedkoop zijn.

Eerder is verwoord dat de Gereformeerde Bond ds. Klaassen morele steun gegeven heeft, nadat hij zijn gravamen formuleerde. Op een goed theologisch niveau en in een waardige toonzetting heeft hij bezwaren tegen de weg van de kerk verwoord. Vanuit het perspectief van het geheel van de kerk is dit een tegenstem, een tegenstem die inhoudelijk kerkelijk gesprek verdient.

De wacht betrekken
Wat staat ons in dit opzicht te doen? Dat is een relevante vraag. Ik noem als eerste: de wacht betrekken bij onze gezinnen. Veel meer dan we beseffen leven jongeren en ouderen in een cultuur waarin het heilige ontheiligd wordt, waarin persoonlijke beleving en ervaring normatief kunnen worden. De roeping hebben we om het eigene en onopgeefbare van het huwelijk in onze gezinnen voor te leven en door te geven. Veiligheid zal immers het meest gevonden moeten worden in die intieme levenskring, veiligheid die bedding is voor gesprek over seksualiteit. Dan raken we de mooie gedachte niet kwijt dat ons gezin ‘een kerkje in de kerk’ is, oefenschool waar Gods geboden verinnerlijkt worden. Laten we dit praktiseren op een wijze waarin we houvast vinden in de beloften van God, zoals in Deuteronomium 31 verwoord: ‘Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat.’

Het verdient waardering dat de wijkgemeente Grote Kerk in Gorinchem onlangs dr. M. Visser uit Wezep opnieuw liet voorgaan, terwijl de SP in de gemeenteraad hiertegen ageerde.

Tegelijk betrekken we de wacht bij de gemeenten, op alle plaatsen waar het geheimenis van het Evangelie bewaard wordt. Ik kom nu terug op de jonge predikant uit het begin van deze bijdrage. Reacties op zijn verkondiging maakten dat hij zich geremd wist om in de verkondiging een bijbelse visie op het huwelijk uit te dragen, ook reacties uit andere gemeenten die hem tot nu toe lieten voorgaan. Deze jonge voorganger moest moed verzamelen om tegen de stroom in te belijden, Gods geboden in de gemeente te noemen. Zo’n dienaar van het Woord verdient steun vanuit de leiding van de kerk.

Behalve voor de gezinnen en de gemeenten is dit gravamen, een appèl op de kerk. Ze belijdt dat het Woord van God de enige bron is voor haar spreken en handelen. Om die reden kan de kerk in haar geheel niet anders dan zich grondig rekenschap blijven geven van de zaken die voortdurend door anderen en nu door ds. Klaassen aan de orde gesteld worden. Het beroep op het Woord en de belijdenis van de kerk dient te worden gehoord én vanuit het Woord te worden beantwoord. Voor de Gereformeerde Bond, als beweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland, betekent dat een blijvend appèl op onszelf én op het geheel van de kerk om het gezag van het Woord doorslaggevend te laten zijn, ook als dat haaks staat op tal van stemmen in de huidige (kerkelijke) cultuur.

Geestelijke strijd
Standvastigheid is een van de zeven christelijke deugden, die we blijkbaar ín de kerk nodig hebben. Het verdient waardering dat de wijkgemeente Grote Kerk in Gorinchem onlangs dr. M. Visser uit Wezep opnieuw liet voorgaan, terwijl de SP in de gemeenteraad hiertegen ageerde. De reactie van ds. Visser? ‘Ik ben er vast van overtuigd dat de Heere God ons in Zijn Woord leert dat seksuele relaties thuishoren in een levenslang huwelijk tussen een man en een vrouw. Daar heeft de kerk altijd voor gestaan, en daar blijf ik voor staan.’

Tot slot, de Amerikaanse hoogleraar Nieuwe Testament Andreas Köstenberger noemt het opvallend dat in de Efeze-brief de behandeling van het huwelijk gevolgd wordt door het hoofdstuk over de geestelijke strijd. ‘Huwelijk en gezin zijn niet gevrijwaard van het kosmische conflict dat woedt tussen God en zijn engelen aan de ene kant, en satan en zijn demonen aan de andere kant.’ Wie dat onderschrijft, beseft welke grote dingen op het spel staan. En is bereid tot blijvend kerkelijk gesprek.

Piet Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. Geïnteresseerd in meer inhoudsvolle artikelen? Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van deze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Praatmee

Beluister onze podcast

#327 Jeffrey & mr. Lineke Blijdorp over het rechtse kabinet, Tom de Wal en ontkerkelijking
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Lineke Blijdorp
Podcast

Lineke Blijdorp hekelt uitspraken D66-minister over Tom de Wal: "Beschamend"

"Beschamend en dom", zo typeert Lineke Blijdorp recente uitspraken van Pia Dijkstra, demissionair minister van Medische Zorg, over evangelist Tom de Wal. Volgens de D66-bewindsvrouw houdt De Wal met zijn genezingsdiensten "mensen voor de gek". Ze waa

Ds. J. Koppelaar
Video

HHK-predikant: "Een zondaar zonder berouw is welkom bij Christus"

Mensen hoeven niet over voldoende zondekennis of berouw te beschikken, voordat ze tot de Heere Jezus mogen gaan. Dit onderstreepte ds. J. Koppelaar onlangs tijdens een preek. De hersteld hervormde predikant deelt een hoopvolle boodschap voor reformat

Chris Stoffer
Video

SGP-leider brengt 'geloof, hoop en liefde' ter sprake tijdens Kamerdebat

Het was een lange dag woensdag in de Tweede Kamer. Er werd bijna twaalf uur lang gedebatteerd over het hoofdlijnenakkoord dat door PVV, VVD, NSC en BBB is gesloten. Aan het einde van de dag gloorde er hoop in de Tweede Kamer. En niet alleen hoop, ook

Paus Franciscus
Nieuws

Vaticaan nodigt door Chinese overheid benoemde bisschop uit voor evenement

Een door de Chinese overheid benoemde bisschop sprak tijdens een event dat onlangs door het Vaticaan in Shanghai gehouden werd. Dat meldt The Christian Post. Het gaat om bisschop Shen Bin, hij werd in april 2023 door de communistische Chinese regerin

Nick Hall
Positief nieuws

Evangelisatiecampagne bereikt in twee maanden 67 miljoen mensen

De wereldwijde evangelisatiecampagne, genaamd 'Anthem of Grace', heeft in bijna twee maanden tijd liefst 67 miljoen bereikt met de goede boodschap. Dat meldt CBN News. De met Goede Vrijdag afgetrapte evangelisatiecampagne is een initiatief van de de

Soedan
Nieuws

Angst onder christenen Zuid-Soedan neemt toe na ontvoering priester

De recente onverklaarbare verdwijning van priester Luke Yugue en zijn chauffeur Michael Gbeko in Zuid-Soedan heeft onder veel christenen in het Centraal-Afrikaanse land angst gezaaid. Zij vrezen nu voor hun veiligheid en aarzelen om hun pastorale wer

Seksualiteit
Column

Praten over seks in de kerk?!

Pas kwam ik thuis uit m’n werk. En niet ik, maar m’n oudste dochter viel meteen met de deur in huis: ‘Ik heb echt geen zin in de tienerclub vrijdag… Ze gaan het dan over seks en porno hebben.’ Zo, welkom thuis! Terwijl ik mijn jas uittrek en aan tafe

Chris Verhagen
Video

Christelijke apologeet waarschuwt tegen theologie van hypergenade

In deze onderstaande video staat Chris Verhagen, initiatiefnemer van Christelijke apologeet, stil bij het concept van "hypergrace theology", oftewel: hypergenade theologie. De invloed van hypergenade theologie is volgens hem merkbaar in de evangelisc

Meerartikelen

Paul Field en Ralph van Manen
Nieuws

Paul Field en Ralph van Manen vieren gezamenlijk 50 jaar songwriting

Sommige artiesten zijn een meester in hun vak. En als je het over liedjes schrijven hebt, dan kan Paul Field zeker een meester genoemd worden. De Brit is al bijna vijftig jaar actief en heeft honderden liedjes geschreven die hun sporen hebben nagelat

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt hoe God ons als Zijn geliefde kinderen heeft aangenomen

"Bekleed met het Lam van God heeft God jou in Christus het Lam geadopteerd en als Zijn geliefde kind willen aanvaarden. De Geest van adoptie jubelt het dan uit in jouw hart, jij bent Gods geliefde kind. Wat jij mag beantwoorden met een hartstochtelij

Mirjam Bikker
Opinie

Coalitieakkoord: We mogen ons in ons landje niet terugtrekken achter de dijken

Hoop! Een prachtig woord, een fundament, een anker; het tegenovergestelde van angst. ‘Hoop is licht dat vanuit de toekomst op het heden valt,’ schrijft de priester Tomáš Halík. Het maakt dus veel uit welke toekomst je voor ogen hebt. Daar moest ik aa

christenvervolging
Boekfragment

Iedere christen krijgt vroeg of laat met lijden te maken

De eerste brief van Petrus, met het karakter van een rondzendbrief, is geadresseerd aan niet-Joodse christenen in Klein-Azië. Vanwege hun geloof kregen zij te maken met sociale discriminatie, een voorloper van de christenvervolging die dit gebied een

Ds. M van Reenen
Opinie

Moet je refo zijn om altijd een rok te dragen?

In de loop van de jaren als predikant tref je steeds meer broeders uit allerlei kerkverbanden. Logischerwijze (vanuit mijn kerkelijke positie) het meest in reformatorische kring, maar gelukkig ook daarbuiten. Er zijn veel punten van herkenning, maar

Pia Dijkstra en Tom de Wal
Nieuws

D66-minister roept Nederlanders op om niet naar Tom de Wal te gaan

‘Gebedsgenezers’ als evangelist Tom de Wal “houden mensen voor de gek”, stelt Pia Dijkstra. De demissionair minister van Medische Zorg roept Nederlanders op om de genezingsdiensten van Tom de Wal niet te bezoeken. “Tuin er niet in”, aldus de bewindsv

Ds. A. Baars
Video

Prof. dr. Baars nam jarenlang geen deel aan het avondmaal: "Ik had geen vrijmoedigheid"

“Ik had geen vrijmoedigheid om aan de dis van het verbond te gaan. Ik studeerde al theologie in Apeldoorn en ik had nog nooit avondmaal gevierd. Ik had geen vrijmoedigheid”, aldus prof. dr. A. Baars. De emerituspredikant, verbonden aan de CGK, vertel

CVS Pharmacy
Nieuws

Christelijke verpleegkundige bereikt schikking met ex-werkgever na ontslag om abortusmedicatie

De christelijke verpleegkundige Robyn Strader werd in oktober 2021 door haar werkgever ontslagen omdat ze weigerde abortusmedicatie te verstrekken. Ze weigerde echter om het daarbij te laten zitten en spande vervolgens een rechtszaak aan tegen haar v

Paus Franciscus
Nieuws

Paus Franciscus beschuldigd van ketterij nadat hij stelde dat elk mens 'fundamenteel goed' is

Paus Franciscus heeft op sociale media veel kritiek gekregen naar aanleiding van een uitspraak die hij onlangs deed in gesprek met het Amerikaanse actualiteitenprogramma '60 Minutes'. Dat meldt The Christian Post. De geestelijke merkte op dat de mens

Gert-Jan Segers
Opinie

Landgenoten zijn medeverantwoordelijk voor een golf van Jodenhaat

De verkrachtingen, de moorden en de gijzeling van honderden Israëliërs door Hamas-strijders op 7 oktober waren gruwelijk. En nog altijd zitten er Israëlische gijzelaars in de helse krochten van Hamas. Hartverscheurend. De verwoesting in Gaza en de du

Jonathan Kroeske
Levensverhaal

Tijdens de grootste tegenslagen ervoer voorganger Jonathan Kroeske Gods nabijheid

Jonathan Kroeske is voorganger van Godcentre Utrecht, een van de snelst groeiende kerken in Nederland. Onlangs schoof Kroeske aan in het programma Hour of Power, waarin hij onder meer vertelde over de grootste tegenslagen in zijn leven. Het is decemb

suïcidale gedachten
Nieuws

Zelfdodingen voorkomen wordt wettelijke verplichting; initiatiefwet ChristenUnie aangenomen

De inzet van de landelijke en lokale overheid om zelfdodingen te voorkomen wordt een wettelijke verplichting. Een bijna unanieme Kamer stemde vandaag in met de initiatiefwet van ChristenUnie die dat gaat regelen. Alleen FvD stemde tegen. De wet werd