De evangelische beweging is geen dwaling

God Ds. M. Klaassen
Ds. M. Klaassen

Mijn artikel over Opwekking in het Reformatorische Dagblad deed de nodige stof opwaaien. De keuze van Cvandaag.nl om mijn artikel als ‘aanval’ te betitelen droeg daar mogelijk aan bij. In het oorspronkelijke artikel in het RD ging het echter om ‘evenwicht’. Naast bijval kreeg ik nogal wat afwijzende reacties vanuit Opwekkingsminnend Nederland. Daarom, bij wijze van afsluiting, een paar (hopelijk) verhelderende opmerkingen, in de hoop dat dit het ‘evenwicht’ weer wat herstelt.

Ik kreeg de vraag nogal eens gesteld of ik ook contact had opgenomen met de organisatie van Opwekking. Nee, dat heb ik niet. Mijn artikel was niet gericht tot de organisatie, maar tot de achterban die ik vertegenwoordig: het reformatorische gedeelte van de kerk in Nederland. Vandaar de plaatsing in het Reformatorisch Dagblad. Het artikel was een samenvatting van een stuk dat ik schreef voor de kerkbode van de Hervormde gemeente Arnemuiden. Ik schreef dit als achtergrond en toelichting bij een aantal opmerkingen die ik in een preek gedaan had en waarin ik wat kritische kanttekeningen plaatste bij Opwekking. Mijn doelgroep was dus niet zozeer de evangelische beweging (wat dat dan ook mag zijn), maar de reformatorische gezindte (waarvan, zoals ik schrijf, een deel ook Opwekking bezoek). Hen wilde ik aan het denken zetten.

Al jaren luister ik mee, heb goede dingen en minder goede dingen gehoord, maar dit keer vond ik, met name bij de genezingsdienst, dat er bijbelse grenzen overtreden werden. Dat noopte me ertoe dit te schrijven. Het is mijn bijbelse roeping alle dingen te onderzoeken, te beoordelen, het goede te behouden en (soms) ook het verkeerde te veroordelen. Dat is niet in tegenspraak met het ‘oordeelt niet’ – zoals sommige mensen mij tegenwierpen. Waar Jezus voor waarschuwt is een ondoordacht oordeel. Het kan echter niet betekenen dat je nooit zou mogen/moeten oordelen. Waarom zou Paulus anders zo vaak dwaalleer en misvattingen bestrijden/weerleggen? En kijk eens wat Jezus zegt over de Farizeeen en Schriftgeleerden! In mijn hoedanigheid van dienaar van het Woord en theoloog is het soms mijn roeping dingen aan de orde te stellen. Uiteraard moet dat in liefde gebeuren.

Ik heb niet beweerd dat de evangelische beweging een dwaling is, wel dat zij dwalingen bevat. Overigens even goed als bepaalde gereformeerde stromingen!

Geen dwaling
Ik heb niet beweerd dat de evangelische beweging een dwaling is, wel dat zij dwalingen bevat. Overigens even goed als bepaalde gereformeerde stromingen! Maar dat laat onverlet dat ik mijn hand er voor in het vuur durf te steken dat de gereformeerde traditie de rijkste verwoording van het bijbelse geloof bevat, in de lijn van Paulus, Augustinus en andere groten in Gods Koninkrijk. De gereformeerde theologie doet het meest recht aan het genade alleen, geloof alleen, Christus alleen, de Schrift alleen.

Ik ben er van overtuigd dat er een en ander niet deugt in de evangelische beweging. Wie rustig Johannes 3 en Romeinen 9-11 leest, zal moeten constateren dat thema’s als verkiezing, de eenzijdige genade van God, de noodzaak van wedergeboorte, de beleving van ellende, verlossing en dankbaarheid niet of onvoldoende aan de orde komen. Als dat onkunde is, is het tot daar aan toe. Als dat bewust is, is het veel erger. Overigens betekent dit niet dat mensen geen oprecht christen kunnen zijn. Mensen kunnen in onwetendheid dwalen, terwijl ze de Heere vrezen en liefhebben. Daarom ben ik er ook van overtuigd dat God Zijn kinderen heeft onder mensen uit de evangelische beweging. We kunnen leren van hun openheid, hun vrijmoedig getuigenis etc.

‘Gereformeerd’ en ‘opwekking’ bijt elkaar niet. Integendeel! De grootste opwekkingspredikers uit de geschiedenis waren calvinisten. Edwards, Whitefield en Spurgeon waren allen gereformeerd in hun overtuigingen en zagen hun bediening rijk gezegend met een grote oogst. Ik heb geen moeite met opwekking (integendeel, daar zie ik naar uit), maar laat het dan wel een opwekking zijn die voldoet aan bijbelse maatstaven. De opwekkingen uit de tijd van de genoemde predikers gingen gepaard met een diep besef van Gods heiligheid en majesteit, een daaraan gepaard oprecht berouw en schuld belijden. Wie een voorbeeld daarvan wil lezen, kan te rade bij het pas verschenen boek over de opwekking in Korea uit 1907 toen de Heilige Geest met kracht neerdaalde en de gebeurtenissen van Pinksteren zich leken te herhalen: ‘Op maandag tussen de middag kwamen we als zendelingen bij elkaar en riepen ernstig tot God. Geestelijk waren we een en we weigerden God te laten gaan tenzij Hij ons zegende. Deze avond was geheel anders. Iedereen die de kerk binnenkwam, voelde dat de ruimte vol was van Gods aanwezigheid (…). Na een korte preek leidde Lee de samenkomst en riep op tot gebed. Er begonnen zoveel mensent tegelijk te bidden, dat Lee zei: ‘Als jullie graag zo willen bidden, laat dan iedereen bidden’. Het effect was onbeschrijfelijk. Het was geen verwarring. Er lag een sterke harmonie in het geluid en in de geest. Zielen voegden zich samen, in beweging gebracht door een onweerstaanbare drang om te bidden. Het gebed klonk als het geluid van vele wateren, een oceaan van gebed beukte op de troon van God. Het waren niet vele gebeden, maar het was één gebed, geboren uit één Geest, gericht tot één Vader in de hemel. (…) Toen het gebed verderging, kwam er een zware geest van berouw over de zonde over de aanwezigen. Aan één kant begon iemand te huilen en een moment later huilde de hele menigte (…) De ene na de andere man stond op, belijd zijn zonden, brak en huilde. Hij gooide zichzelf dan op de vloer, sloeg met zijn vuisten op de grond in grote zielsangst vanwege de overtuiging. (…) Het effect van honderden mannen die samen hardop baden, is onbeschrijfbaar. Steeds na een volgende belijdenis, begonnen ze oncontroleerbaar te huilen. We huilden allemaal,we konden het niet inhouden. Zo ging de bijeenkomst door tot twee uur in de morgen, met belijdenis, geween en gebed’ (W. Blair en B. Hunt, De opwekking in Korea en het lijden dat volgde, Apeldoorn 2016, 80-81).

Wie bekend is met de geschiedenis van opwekkingen, weet dat er veel kaf onder het koren bleek te zijn

Kaf onder het koren
Wie bekend is met de geschiedenis van opwekkingen, weet dat er veel kaf onder het koren bleek te zijn. Indrukwekkende belijdenissen, tranen, emoties en enthousiasme bleek later van voorbijgaande aard. Reden dat grote opwekkingspredikers als Jonathan Edwards zich zorgvuldig bezonnen op de aard van religieuze gevoelens. Ja, er is geen geloof zonder gevoel, maar niet alle gevoel is geloof. Niet alle werk van de Geest is zaligmakend (iets wat Jezus in de gelijkenis van zaaier overigens ook leerde). Dat kan ons leren voorzichtig en behoedzaam te zijn en niet teveel waarde te hechten aan indrukwekkende woorden, diepe emoties e.d. Een wijs advies vroeger was om het nog eens te laten ‘overzomeren’ en ‘overwinteren’. Aan de vruchten zul je uiteindelijk de boom kennen.

De Bijbel laat duidelijk zien dat het mogelijk is God ook op een verkeerde wijze te dienen en te aanbidden. De geschiedenis van Nadab en Abihu, de zonen van Aäron die met ‘vreemd vuur’ voor Gods aangezicht verschijnen, is daar een duidelijk voorbeeld van (Lev. 10). Zij roepen daarmee Gods toorn over zich uit. Ook vandaag is het zeer wel mogelijk om God op een verkeerde manier te dienen. Om die reden heeft John MacArthur in zijn boek ‘Strange Fire’ recent allerlei excessen in de charmatische beweging aan de orde gesteld (waaronder ‘fake healings’).

Gebedsgenezing is een moeilijk onderwerp. Ik geloof dat God bij machte is te genezen. Ik geloof ook dat genezing iets is wat in je eigen gemeente plaats kan vinden. Dat is de plek waar God je geplaatst heeft en waar mensen voor je kunnen bidden. Worden er mensen genezen in genezingsdiensten? Het is niet aan mij om dat te ontkennen. Maar is alle genezing ook echt genezing? Wat is de rol van je psyche op zo’n moment? Kan het zijn dat mensen door de emotie van het moment, de geweldige (psychische druk) ineens uit een kramp schieten die hen lange tijd bezet heeft gehouden? Als een arts een genezing medisch kan bevestigen, geloof ik dat er sprake is van een genezing. Ook bij een genezingsdienst. Maar dan is het nog de vraag of het de bedoeling is. Deden Paulus en Petrus het zo? Of is gebed iets wat eerst en vooral in de eigen gemeente hoort plaats te vinden? Ik denk het laatste.

Spijt
Tot slot: Als ik onverhoopt mensen bezeerd heb met mijn opmerkingen, dan spijt me dat. Ik heb het verlangen de waarheid te delen in liefde. Maar ‘liefde’ betekent niet een klakkeloos aanvaarden van alle dingen en ook niet dat we elkaar niet mogen corrigeren of soms ook waarschuwen. Dat was de bedoeling van mijn artikel. Eenheid is belangrijk, maar niet ten koste van de waarheid. Ik heb ieder lief die de waarheid liefheeft en ik verlang naar een toekomst waarin allen die Christus’ verschijning lief hebben gekregen, ongeacht hun kerkelijke achtergrond, Hem zullen aanbidden: de grote Zaligmaker van grote zondaren.

Ds. M. Klaassen is predikant van de hervormde gemeente in Arnemuiden. Lees hier het oorspronkelijke artikel van ds. M. Klaassen op de site van het Reformatorisch Dagblad.

Praatmee

Beluister onze podcast

#305 Patrick & Jeffrey over christelijke PVV-stemmers, winkelen op zondag en de genderkloof
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Ds. M. Baan
Video

Ds. Baan verbaast zich over mensen die eerst een teken van God willen voordat ze geloven

"Veel mensen blijven God om een teken vragen. Zoeken ze dan geen onrechtvaardige dingen? Wat stellen wij mensen toch eigenlijk vreemde eisen aan de Heere", merkte ds. M. Baan onlangs op in een preek. De hervormde predikant verbaast zich over het gege

Randall
Nieuws

Ontslagen aalmoezenier spant rechtszaak aan na opmerkingen over 'LHBTI-ideologie'

Schoolaalmoezenier dr. Bernard Randall werd in 2019 door zijn werkgever op straat gezet. Dit omdat hij zijn leerlingen vertelde dat ze het niet eens hoeven te zijn met 'de LHBTI-ideologie'. Nu spant hij een rechtszaak tegen zijn voormalige werkgever

Kerstboom
Nieuws

‘Satanische’ kerstboom op kerstfestival wekt verontwaardiging: ‘Het is absurd’

Het stadje Aschwaubenon in de Amerikaanse staat Wisconsin vormt het decor van een slepende rel. In het stadje waar jaarlijks een kerstboomfestival plaatsvindt, is veel te doen om twee bomen die tentoongesteld worden. Dat meldt CBN News. Eén boom zou

Delafé
Levensverhaal

Vrouw die haar kind in satanische tempel liet dopen deelt haar getuigenis

De Amerikaanse Yamisbel Garcia heeft op YouTube-kanaal Delafé Testimonies afgelopen week haar bijzondere verhaal gedeeld. Ze groeide op in een rooms-katholiek gezin maar werd daar fysiek en verbaal mishandeld door haar vader. Tijdens een reis naar Pu

Esther Kaper
Nieuws

ChristenUnie-fractievoorzitter: 'Hoe kunnen volgers van Jezus volgers van Wilders zijn?'

Met gefronste wenkbrauwen las Esther Kaper, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Wijdemeren, over christelijke PVV-stemmers. 'Realiseren deze christenen zich dat ze hun stem hebben gegeven aan iemand die lijnrecht tegenover de principes en waarde

Ron van der Spoel
Video

Bemoedigende boodschap Ron van der Spoel: "God wordt ons klagen nooit zat"

"Mensen worden het weleens zat als iemand steeds klaagt en zegt: ‘Ik heb zo’n pijn’ of ‘Ik vind het zo moeilijk’ of ‘Ik weet niet meer hoe ik verder moet.’ Maar God niet: 'Leg uw last op de Heer, Hij zal u altijd steunen'", deze bemoedigende woorden

Ds. Jan Reijm
Interview

Ds. Jan Reijm ontdekt stukjes goud in het evangelie: "We mogen elkaars voeten wassen"

De werkkamer van dominee Jan Reijm (43) in wijkgebouw De Veste is licht en ruim. Er staat een sportfiets, aan een van de boekenkasten hangt een toga. Zijn bureau staat voor het raam dat uitzicht biedt op de hoger gelegen Hillegondakerk, de oudste ker

Dietrich Bonhoeffer
Nieuws

Film over predikant Bonhoeffer in de maak: "Hebben zijn verhaal nu meer dan ooit nodig"

Het bedrijf achter de bekende christelijke serie The Chosen heeft een nieuwe film aangekondigd. Ditmaal is het leven van de Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer het onderwerp: een van de meest prominente theologen en verzetsmensen van de twintigste e

Meerartikelen

vrijheid
Verdieping

De waarheid maakt vrij

In een ver verleden zag ik elke morgen rond een uur of zeven mijn overbuur in de deuropening staan met een sigaret in zijn hand. Doorgaans was dat ook het moment waarop begin gemaakt werd met een nieuw pak rookstokken. Het openen ervan begon met een

marten visser
Nieuws

Dr. Marten Visser droeg wekenlang een keppeltje: 'Het is één keer van mijn hoofd geslagen'

Uit solidariteit met Israël en de Joodse gemeenschap besloot dr. Marten Visser, predikant binnen de PKN en directeur van zendingsorganisatie GlobalRize, de afgelopen weken een keppeltje te dragen. Nu deelt Visser hierover zijn ervaring op het sociale

somberheid onder jongeren
Nieuws

Youth for Christ vraagt aandacht voor somberheid onder jongeren

‘Fijne feestdagen!’ Binnenkort wensen we het elkaar weer toe. Dat de feestdagen voor veel jongeren heel donker, alleen en somber kunnen zijn, staan we liever niet bij stil. Youth for Christ luidt de noodklok en vertelt het verhaal van Anne (17) uit E

Mirjam van der Vegt
Video

Mirjam van der Vegt ging door een huwelijkscrisis: "Er is liefde na de pijngrens"

Schrijver en stiltecoach Mirjam van der Vegt vertelt in onderstaand videofragment over het moeilijkste moment uit haar leven. Ze leerde ervan dat haar liefhebben maar beperkt is en dat het een 'levenslange opdracht' is. Ze denkt daarnaast dat nieuwsg

Cuba
Nieuws

Cubaanse kerkleiders roepen op tot respecteren godsdienstvrijheid

Meer dan vijftig kerkleiders in Cuba hebben de regering in Havana opgeroepen de vrijheid van godsdienst in hun land te respecteren en te beschermen. In de verklaring van de interkerkelijke Alliantie van Christenen in Cuba (ACC) doen de kerkleiders dr

David van der Meulen
Interview

Ds. David van der Meulen hoopt dat meer christenen hun 'Voorhof-roeping' gaan vervullen

"Ik zie dat ouderen er als geen ander voor jongeren kunnen zijn, dat is denk ik één van de grootste schatten die we als kerk vandaag de dag te bieden hebben." Dominee David van der Meulen probeert in onze hoofdstad mensen te bereiken met het evangeli

Jaap Bönker
Boekfragment

Gods plan met Ismaël: misbruik de Bijbel niet om vijandschap op te wekken

“Ik krijg een jongen,” droomt Hagar weg, “en hij gaat Ishmaël heten.” Ze wrijft eens over haar buik en fantaseert over hem als hij later groot is. Dan gaat de Engel verder met Zijn boodschap: ‘Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn hand zal t

Elly en Rikkert
Nieuws

Elly en Rikkert presenteren nieuwe boeken tijdens voorstelling

Elly & Rikkert Zuiderveld zijn na ruim 50 jaar optreden, gestopt met het geven van concerten, maar nog volop actief op andere manieren. Eind november verschijnen Elly’s boek Engelen zijn overal en Rikkerts boek Elke dag vers. Een ideale gelegenheid v

Rhoda Jatau
Nieuws

Mogelijk doodstraf voor Nigeriaanse moeder van vijf kinderen na veroordelen islamitische lynchpartij

Rhoda Jatau, de Nigeriaanse vrouw die al anderhalf jaar vastzit op verdenking van godslastering, zal worden aangeklaagd. Maandag oordeelde de rechtbank dat ze de aanklacht tegen haar niet laten vallen. De moeder van vijf kinderen kan daardoor de dood

Wilkin van de Kamp
Nieuws

Waarom het volgens Wilkin van de Kamp belangrijk is om een rustdag te houden

"Een derde deel van de dag besteed je aan slapen, aan rust en herstel. Als God zulke ritmen in de schepping heeft gelegd en in je menselijk gestel, dan zul je er wel bij varen als je die ritmen volgt. Daarom zegt God in de Tien Geboden dat je een dag

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen: "God adopteert mensen die er door de zonde niet uitzien"

"God adopteert mensen die er niet uitzien, afzichtelijk zijn vanwege de zonde, tot Zijn kinderen", merkte ds. M. Klaassen onlangs in een preek op. De hersteld hervormde predikant gebruikte om zijn woorden kracht bij te zetten een waargebeurd verhaal

Dr. Aaron
Nieuws

Theoloog klaagt voormalig werkgever aan na ontslag vanwege bericht over homoseksualiteit

Een Engelse theoloog werd eerder dit jaar ontslagen omdat hij in februari van dit jaar het volgende bericht de wereld in stuurde: 'Homoseksualiteit dringt de kerk binnen'. Hij klaagt nu zijn oude werkgever aan. Het Cliff College in Derbyshire ontsloe