cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Column
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

30 november 2018 door Willem J. Ouweneel

Wat hebben Ismaël en de islam met elkaar te maken?

Er is dikwijls beweerd dat Ismaël de voorvader van de Arabieren is. Dat zal in zoverre wel juist zijn dat elke bedoeïen van Terah afstamt, maar vast ook van diens kleinzoon Ismaël. De kwestie is belangrijk omdat de Bijbel een bijzondere betekenis toekent aan Ismaël. Al vóór zijn geboorte zei God tegen Hagar: ‘Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. (…) Zie, u bent zwanger; u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël [= God hoort] geven, omdat de HEERE uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn een wilde ezel [van een] mens; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen tegenover [= hier: bij] al zijn broeders’ (16:10-12).

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid
"God heeft dus ook een plan voor Ismaël: ‘Ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw [= Abrahams] nageslacht is’"

De grote rabbijn Rasji was van mening dat Sarai uit de Geest sprak toen zij Abram de raad gaf Hagar tot vrouw te nemen, omdat, als een vrouw tien jaar kinderloos is gebleven, de man het recht heeft er een andere bij te nemen. En rabbi Nachmanides benadrukte dat Hagar niet Abrams ‘bijvrouw’ werd, maar zijn ‘vrouw’ (Gen. 16:3). Ismaël was een volwaardige zoon van Abram, zij het ondergeschikt aan Isaäk (vgl. Gen. 16:9). Naderhand zei God dan ook tegen Abraham: ‘Zie, Ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal Ik met Isaäk maken’ (17:20v.). God heeft dus ook een plan voor Ismaël: ‘Ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw [= Abrahams] nageslacht is’ (21:12v.).

Afstamming
Voor de identificatie van Ismaël is deze passage belangrijk: ‘Dit zijn de namen van de zonen van Ismaël, met hun namen [ingedeeld] naar hun afstamming. De eerstgeborene van Ismaël was Nebajoth, en [vervolgens] Kedar, Adbeël en Mibsam; Misma, Duma, en Massa; Hadar, Tema, Jetur, Nafis en Kedma. Dit zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen, in hun dorpen en tentenkampen: twaalf vorsten, [ingedeeld] naar hun stammen’ (25:13-18). De twaalf stammen van Ismaël omvatten onder anderen Nebajot (vgl. Jes. 60:7), Kedar (vgl. Hoogl. 1:5; Jes. 21:16; 42:11; 60:7 enz.) en Duma (vgl. Jes. 21:11).

Rasji en Nachmanides wezen in Gen. 25 op drie belangrijke dingen: Ismaël was blijkbaar weer verzoend met Isaäk (want eendrachtig begroeven zij hun vader), Ismaëls leeftijd wordt vermeld (137 jaar; Gen. 25:17) én er wordt van hem gezegd dat hij ‘de geest gaf’, net als (in Gen. verder alleen) Abraham, Isaäk en Jakob (vs. 8; 35:29; 49:33). Dit bewijst dat Ismaël na zijn berouw een rechtvaardige was.

Typologisch
Deze dingen (vooral de naamsaankondiging, de leeftijdvermelding en de beschrijving van zijn dood, plus de twee profetieën over hem) maken Ismaël tot een veel belangrijker figuur dan veel Joden en christenen waar wilden hebben (mede uit verzet tegen de islam). Typologisch is dit van groot belang; het wijst vooruit naar de grote verzoening tussen Israël en Ismaël (Joden en Arabieren) in het laatst der dagen. Niet langs de weg van oorlog, terreur of politieke verdragen, maar langs de weg van berouw en verootmoediging zoals die alleen in Christus, door de Heilige Geest, bewerkstelligd kunnen worden.

Voor de vervulling hiervan is Jes. 60 belangwekkend, omdat hier drie (klein)zonen van Ismaël genoemd worden. Hier wordt beschreven hoe, juist vanuit de Arabische wereld, lange karavanen naar het herstelde Israël toe komen: van de zonen van Ketura en van Ismaël (Sjeba, Kedar, Nebajoth): ‘Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden, de rammen van Nebajoth staan u ten dienste; ze zullen als een welgevallig [offer] komen op Mijn altaar en Ik zal aan Mijn luisterrijk huis [= de nieuwe tempel] aanzien geven’ (vs. 6v.).

Van de Messias (de ware Salomo) in het herstelde Israël wordt gezegd: ‘Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier [de Eufraat] tot de einden der aarde. De woestijnbewoners [= de bedoeïenen] zullen voor Hem neerbukken’ (Ps. 72:8-11).

Messiaanse rijk
Eveneens van het Messiaanse rijk wordt gezegd (Jes. 42:10-12): ‘Zing voor JHWH een nieuw lied (…). Laten de woestijn[bewoners] en zijn steden [hun stem] verheffen, de dorpen [waar] Kedar [representatief voor Ismaël!] woont. (…) Laten zij JHWH eer geven, en Zijn lof op de eilanden verkondigen.’ Ismaël wordt hier rechtstreeks uitgenodigd om in het Messiaanse rijk het nieuwe heilslied mee te zingen! Dat geldt natuurlijk voor allen die deel krijgen aan het Messiaanse rijk – maar de bedoeïenen en de Ismaëlieten worden hier speciaal genoemd.

Het Heilige Land is niet van de Joden, en trouwens ook niet van de Palestijnen; het is van God: ‘[H]et land behoort Mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij’ (Lev. 25:23). Tegen deze achtergrond lezen we de volgende profetie over de toekomstige verdeling van het Land: ‘Dit land nu moet u voor uzelf verdelen over de stammen van Israël. En het zal gebeuren dat u het [als] erfelijk bezit zult doen toevallen aan u en aan de vreemdelingen die in uw midden verblijven, die in uw midden kinderen verwekt hebben. Zij zullen voor u zijn als een ingezetene onder de Israëlieten. Hun zal het met u in erfelijk bezit toevallen, te midden van de stammen van Israël’ (Ezech. 47:21-23).
God zal het Land schenken aan hen die er sedert generaties gewoond hebben. Dat zijn Joden én Arabieren. Er zal niet langer enig gevecht zijn over de vraag ‘van wie’ dit land geweest is. Het is al die tijd van God geweest, en Hij geeft het aan Israël én aan hen die verscheidene generaties onder hen gewoond hebben, voor zover zij tot geloof in Christus komen.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

De J-chr pastor gaf de aftrap. Dat belooft! Ik mik op 75 à 100 reacties en een 25-tal homoniemen. Ik zal voor jullie bidden, broers.