Werd in Ezechiël 37 geprofeteerd over de huidige staat Israël?

Verdieping27 mei 2024 8 minuten Christian Stier
Christian Stier
YouTube

Wie zich verdiept in de algemene christelijke visie op de huidige staat Israël, komt er al snel achter dat het herstel van Israël vaak gezien wordt als een geleidelijk proces dat in 1948 is begonnen. Een bekende profetie die veel wordt aangehaald is Ezechiël 37: het dal met de dorre doodsbeenderen die tot leven komen. Maar klopt deze gedachte wel?

Dorre doodsbeenderen
Ezechiël 37 beschrijft een jammerklacht over een uitzichtloze toestand: ‘Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!’ (vers 11). Velen denken bij deze woorden aan de Holocaust. Bij Yad Vashem, het Holocaust Herdenkingscentrum in Jeruzalem, staat dit vers ook bij de ingang te lezen. De herleving van de dorre doodsbeenderen zou wijzen op een proces dat met de oprichting van de staat Israël is begonnen. De redenering is dat de beenderen nu bij elkaar zijn gebracht en er vlees en huid op de beenderen zit, en het alleen nog wachten is op de Geest (vers 14).

Definitief vervuld?
Hoewel deze uitleg aannemelijk klinkt, en ik geloof dat de Holocaust een voorbode was van de vervulling van deze profetie, is de vraag of deze strookt met de verklaring die God Zelf in dit hoofdstuk geeft.

Als we de eerste veertien verzen van Ezechiël 37 zorgvuldig bestuderen, valt op dat vers 1 tot en met 10 het proces beschrijft hoe de beenderen langzaam tot leven komen en worden samengevoegd. Niet willekeurig, maar ‘elk been bij het bijbehorende been’.

In vers 11 tot en met 14 wordt het beeld van de beenderen verklaard, alsook de tijd en omstandigheden waarin deze profetie in vervulling zal gaan.

Allereerst zal ‘heel het huis van Israël’ in een dode positie verkeren, waarbij alle hoop op leven is vervlogen (vers 11). De HEERE zal hen vervolgens uit hun graven doen herrijzen en Hij Zelf zal hen terugbrengen in het land (vers 12).

In de eindtijdrede van de Heere Jezus blijkt dat, aansluitend op Zijn wederkomst, het volk verzameld zal worden.

Dit lijkt te verwijzen naar de Holocaust en de daaropvolgende oprichting van de staat Israël. Maar leest u zorgvuldig de verzen 13 en 14: ‘Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk.’ Wanneer weet Israël Wie de HEERE is? Op het moment dat Hij hun graven opent en hen daaruit doet oprijzen.

Weet het volk na de Holocaust Wie de HEERE is? Het antwoord is: nee. Sterker nog, de Holocaust heeft - verdrietig genoeg - tot verdere secularisatie geleid.

Ook vers 14 kunnen we niet toepassen op vandaag: ‘Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.’ Pas nadat de Geest hen tot leven heeft gewekt, keert het volk terug naar het land, zal men weten Wie de HEERE is en dat Hij dit tot stand gebracht heeft (vgl. vers 6-10, 14).

Waarover gaat Ezechiël 37 dan wel?
Voor een goed antwoord op die vraag is het allereerst belangrijk om te zien dat de Bijbel spreekt over meerdere momenten van terugkeer:

1. De terugkeer uit de Babylonische ballingschap, ten tijde van Ezra en Nehemia en die 70 jaar zou duren (Jeremia 29:10; Daniël 9:2).
2. De huidige terugkeer sinds 1948, waaraan geen bekering van het volk is voorafgegaan. Het overgrote deel van hen kent de Heere nog niet.
3. De terugkeer die zal plaatsvinden na de wederkomst van de Heere Jezus, op basis van bekering.

Kortom, eerst moet Israël de Naam van de Heere aanroepen, dan volgt de wederkomst van Christus waarop heel het volk terugkeert naar het land.

Veel christenen zijn met deze derde en laatste Exodus onbekend. Wanneer je hierop zicht krijgt, vallen ineens veel (Messiaanse) profetieën met betrekking tot de terugkeer en herstel van Israël op hun plaats.

Waar vinden we deze derde terugkeer?
In de eindtijdrede van de Heere Jezus blijkt dat, aansluitend op Zijn wederkomst, het volk verzameld zal worden. We lezen: ‘En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan’ (Mattheüs 24:31).

Ezechiël 37 spreekt ook over de ‘vier windstreken’ (vers 9) waar vanuit de Heere de Geest in de gedoden laat blazen en waardoor het volk tot leven komt en terugkeert naar het land.

Zowel de Heere Jezus als Ezechiël grijpen terug op beloften in de Thora. In Deuteronomium 30:1-5 wordt namelijk al gesproken over de wereldwijde terugkeer en het herstel van Israël die zulen plaatsvinden, nadat Israël als volk tot bekering is gekomen.

Een deel van het Joodse volk keert nu terug, wat profetisch gezien een voorwaarde is voor Christus’ wederkomst op de Olijfberg en alle gebeurtenissen die daar omheen zullen plaatsvinden.

De voorwaarde van bekering zien we ook voorafgaand aan Jezus’ eindtijdrede als Hij zegt: ‘Hoe vaak heb Ik u bijeen willen brengen... maar u hebt niet gewild’ (Mattheüs 23:37-39). Waarom wilde Israël niet? Omdat ze als volk niet tot inkeer kwamen en de door God gezonden profeten verwierpen! Daarom vervolgt de Heere: ‘U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heere!

Kortom, eerst moet Israël de Naam van de Heere aanroepen, dan volgt de wederkomst van Christus waarop heel het volk terugkeert naar het land (zie ook Handelingen 3:19-21). ‘Alle beenderen’ staan namelijk voor ‘heel het huis van Israël’ (Ezechiël 37:11), die vervolgens verzameld zullen worden. Geen Israëliet zal in de diaspora achterblijven!

Gedeeltelijke terugkeer
In onze dagen zien we echter een gedeeltelijke terugkeer van het Joodse volk. Ongeveer de helft van de Joodse populatie woont nog altijd buiten Israël. En dan is er nog een groeiend aantal Israëli’s dat geen toekomst in het land ziet en ‘yerida’ maken, het land verlaten. Het is nu dus nog een land van komen en gaan, zoals in de tijd van Ezra en Nehemia. Toen keerde ook een deel van het volk terug. Dat moest ook gebeuren, want de Messias zou volgens de profeten in Bethlehem geboren worden en niet in ballingschap.

Zo is het ook met de wederkomst van Israëls Messias. Een deel van het Joodse volk keert nu terug, wat profetisch gezien een voorwaarde is voor Christus’ wederkomst op de Olijfberg en alle gebeurtenissen die daar omheen zullen plaatsvinden.

Gelukkig mogen we weten dat deze – tot de Heere gerichte – jammerklacht zal leiden tot hun bekering en herstel.

Maar de huidige terugkeer is niet het beloofde Messiaanse herstel, waarnaar de Heere verlangt en beloofd heeft! We leven nu nog in een opmaat naar de eindtijd ‘waarbij Jeruzalem door de HEERE gemaakt zal worden tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom’ (Zacharia 12:2-3). De profeet Hosea spreekt over een tijd waarin Israël in haar benauwdheid de HEERE zal zoeken en tot Hem zal terugkeren (Hosea 5:15-6:2). Over diezelfde benauwde tijd spreekt de Heere Jezus in Zijn eindtijdrede (Mattheüs 24:21), wat ook overeenstemt met de jammerklacht in Ezechiël 37: ‘Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!’ (vers 11).

Gelukkig mogen we weten dat deze – tot de Heere gerichte – jammerklacht zal leiden tot hun bekering en herstel.

Bekering in en buiten Israël
Dan is er nog de gedachte dat in onze dagen alle Joden naar Israël gebracht moeten worden en ze daar als volk tot bekering zullen komen. Maar dit is niet in overeenstemming met het volledige plaatje wat de Bijbel schetst. Allereerst zagen we vanuit Mattheüs 24:31 dat een groot deel van het Joodse volk pas na de wederkomst teruggebracht zal worden naar het land. Dit betekent dat er ook in de eindtijd Joden nog overal ter wereld zullen wonen.

Daarnaast vinden we profetieën die spreken over een bekering in Israël zoals Zacharia 13:9, alsook buiten Israël. Beide profetieën moeten we naast elkaar laten staan! Zo spreekt Deuteronomium 30 over Joden die Gods Woord ‘onder de volken’ ter harte zullen nemen.

Of neem Deuteronomium 4:27-31: ‘De HEERE zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen naar wie de HEERE u voeren zal. Daar zult u goden dienen die het maaksel van mensenhanden zijn, hout en steen, en die niet zien, niet horen, niet eten en niet ruiken kunnen. Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzamen. Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet loslaten, en u niet te gronde richten; Hij zal het verbond met uw vaderen, dat Hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten.’

Het gaat hier om degenen die ‘onder de volken’ leven en de Heere zoeken ‘in benauwdheid’ en ‘in later tijd’, ofwel: in de eindtijd.

Israëls roep tot de Heere zal leiden naar de wederkomst van Christus. Hij zal Zijn volk verlossen en doen herleven.

De verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober tonen hoe snel en intens het antisemitisme kan toenemen. Al na één week waren er over de hele wereld anti-Israël demonstraties en konden in veel steden Joden niet meer veilig over straat. In het licht van de hier besproken profetieën kunnen we ons meer dan ooit een voorstelling maken van hoe Joodse gemeenschappen straks overal in benauwdheid komen en de Heere zullen aanroepen. Het onderstreept tegelijk het belang van de wereldwijde bijbelverspreiding onder het Joodse volk, waar we ons als stichting Israël en de Bijbel sinds 1969 voor inzetten.

Conclusie
Daarmee kom ik tot slot terug op Ezechiël 37. Naar mijn overtuiging spreekt dit hoofdstuk dus over de terugkeer en het herstel na de wederkomst van Christus. In de eindtijd zal het eerst tot een tragisch dieptepunt komen waarbij alle hoop vervlogen lijkt. Israëls roep tot de Heere zal leiden naar de wederkomst van Christus. Hij zal Zijn volk verlossen en doen herleven. Alle beenderen (heel het huis van Israël) zullen dan worden verzameld en terugkeren naar het land. Ook de zogeheten ‘verloren stammen’ van Israël zullen door de Heere worden opgespoord en teruggebracht. Daar zal geen DNA-test aan te pas komen, de Heere kent immers de zijnen! Ieder been zal zorgvuldig bij het bijbehorende been komen (vers 7), zoals we ook verderop zien in Ezechiël 48 dat de stammen verdeeld worden over het land.

Dan zullen ook Juda en Israël herenigd worden (vers 15-28). ‘Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben’ (vers 22). En die Koning is natuurlijk niemand anders dan de Heere Jezus Christus.

Bijbelleraar Christian Stier is verbonden aan Stichting Israël en de Bijbel. Bovenstaand artikel verscheen eerder in Het Zoeklicht en is met toestemming overgenomen door Cvandaag.

Praatmee

Beluister onze podcast

#333 Jeffrey & Peter van der Weerd over ontrouwe kerkgangers, koning voetbal en de wetenschap
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

David de Vos
Nieuws

David de Vos gaat met theatertour heel Nederland door

'Biografie Rauw heeft in de afgelopen maanden veel losgemaakt. Misschien ook bij jou. De één herkent zich in mijn verhaal, de ander zit vol vragen. Aan het einde van het boek spreek ik de wens uit om de theaters van Nederland te vullen. Dat moment is

pakistan
Nieuws

Pakistan wil met nieuwe wet christelijke meisjes beschermen tegen gedwongen islamitisch huwelijk

In Pakistan is een nieuwe wet aangenomen die de minimumleeftijd om te trouwen voor zowel jongens als meisjes op 18 jaar stelt. Daarmee zouden christelijke meisjes, die vaak het slachtoffer zijn van ontvoeringen en gedwongen huwelijken met moslims, me

Roemke
Dagelijks leven

Unieke beelden: pastor imiteert Trump op Republikeinse Conventie en gaat daarna in gebed

Op dit moment vindt de Republikeinse Conventie in Milwaukee plaats. De eerste avond van deze conventie werd met gebed afgesloten door pastor James Roemke van de Messiah Lutheran Church. Nadat de voorganger vertelde ontzettend blij te zijn dat Trump v

Ramon Roks
Nieuws

Celibatair levende homoseksueel stopt met priesteropleiding Den Bosch vanwege anti-homohouding

De 27-jarige Ramon Roks stopt met zijn priesteropleiding in het bisdom van ’s-Hertogenbosch omdat hij zich als celibatair levend homoseksueel niet welkom voelt in het bisdom door de houding van sommige mensen. Dat meldt het dagblad Trouw.  Roks heeft

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden wijst op christenen die Gods aanwezigheid niet ervaren

"Er wordt in onze dagen veel geklaagd over een gebrek aan godservaring. We zeggen al snel: ‘Waar is God nou? Als ik Hem nodig heb, hoor ik Zijn stem niet.’ Heeft u wel eens geprobeerd om de eenzaamheid te zoeken?", aldus ds. G. van Zanden. De hervorm

Peter van der Weerd
Podcast

HHK-predikant bezorgd over lage opkomst kerkactiviteiten: terecht?

“Als we een Bijbelstudiegroep hebben en er komt vijf man, spreken we van een 'goede opkomst'. Bij een Bijbellezing, zomaar midden in de week, zit er een handjevol.” Onlangs uitte ds. W. J. C. van Blijderveen zijn zorgen over de lage opkomst bij kerke

Karin Mechielsen
Video

Biddende moeder deelt indrukwekkend getuigenis over haar zoon

Karin Mechielsen vertelt in onderstaande video van De Stadskerk in Groningen over hoe haar geduld met God op de proef gesteld werd, toen haar zoon het geloof begon te verliezen. "God greep mijn zoon in zijn nekvel", vertelt zij. Maak tijd voor een bi

porno kijken
Dagelijks leven

Refoweb-vragensteller kijkt drie keer per week porno: 'Ik smeek God om hulp'

'Ik ben een jongeman van begin 20 jaar. Al een aantal jaren ben ik 'serieuzer' geworden in het omgaan met geloof en met de Bijbel. Ik probeer zoveel mogelijk naar de kerk te gaan en probeer ook doordeweeks naar de kerk te gaan. Maar ondanks dit loop

Meerartikelen

W. Kos
Nieuws

Nieuwe dominee voor hersteld hervormd Rijssen: W. Kos

W. Kos gaat voor het eerst als gemeentepredikant aan de slag. De kandidaat heeft een beroep van de hersteld hervormde gemeente in Rijssen aanvaard. Daar volgt hij de vorig jaar naar Katwijk aan Zee verhuisde ds. H. Lassche op. Kandidaat W. Kos uit Hu

Hans Borghuis
Column

Jongeren zetten leven opzij voor Jezus (en houden ons een spiegel voor)

Een aantal jonge mensen waar we sinds een poosje mee optrekken zijn nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen. Onlangs werd een van hen in Italië gedoopt en een vriendin van haar deelde een week later haar eigen zoektocht naar de waarheid tijdens e

Karmel
Video

Video: Wat iedere christen zou moeten weten over de Karmel

De Karmel is een beboste, rotsachtige bergrug in Israël. De toppen zijn maximaal zo’n 500 meter hoog. Het Karmelgebergte mondt uit in de Middellandse Zee. Op die plaats ligt de grote Israëlische havenstad Haifa. De naam ‘Karmel’ komt van de Hebreeuws

Naomi Oosterhof
Podcast

Bijbellezen, waar moet ik beginnen? Podcastmaker geeft tips

De Geloofwaardige Podcast is dé podcast die jongvolwassenen informeert over het christelijk geloof. In de derde aflevering gaat Naomi Oosterhof (foto) inhoudelijk in op Bijbellezen. Waar moet je beginnen? Het is een ingewikkeld boek wat overweldigend

SharInvest
Nieuws

Dorcas en Kom over en help starten investeringsbedrijf SharInvest

In Oost-Europa ontbreekt het aan een stimulerend ondernemersklimaat waardoor ondernemers in midden- en kleinbedrijven belemmerd worden in de ontwikkeling van hun onderneming. Het krijgen van leningen is bovendien complex én zeer kostbaar. Daarnaast i

Gerard Vrooland
Column

In Nederland heeft de imam meer 'succes' dan de dominee

In Nederland zien we kerken leeglopen. Daarentegen geven cijfers aan dat de islam groeit in Nederland. Hoe kan dat? In België zien we die groei nog duidelijker. Een optimistische islamgeleerde meent dat in Nederland en België jaarlijks 1000 tot 2000

Rechtbank Groningen
Nieuws

Voorganger hoort zes jaar celstraf tegen zich eisen voor jarenlang seksueel misbruik

Het Openbaar Ministerie (OM) in Groningen eiste vandaag zes jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen voorganger Jan Willem M. Hij stond voor de rechtbank voor het herhaaldelijk misbruiken van een vrouw. "De centrale vraag in dit proces is of er s

India
Nieuws

Indiase christenen door hindoes aangevallen tijdens kerkdienst, autoriteiten weigeren in te grijpen

Kerkdiensten in een dorp in de Indiase staat Madhya Pradesh zijn stilgelegd na een gewelddadige aanval door hindoe-extremisten op 1 juni. De aanval, geleid door leden van de Bajrang Dal, richtte zich op een samenkomst van gelovigen in het huis van Pa

Masih
Nieuws

Pakistaans christen (29) voor het oog van eigen kinderen doodgeschoten door moslimburen

Een 29-jarige katholieke vader van vier kinderen is vorige week door zijn moslimburen doodgeschoten nadat hij in opstand kwam omdat zij christenen in de omgeving intimideerden. Dat vertelt familie van de man tegenover Morning Star News.    Marshall M

La Fuente
Nieuws

Spaanse bondscoach getuigt van geloof: "God geeft me veiligheid en kracht"

Spanje heeft het EK voetbal 2024 gewonnen onder leiding van bondscoach Luis de la Fuente. Voor de overwinning op Engeland sprak De la Fuente openlijk over zijn geloof: “Ik ben niet bijgelovig. Als ik vandaag en morgen bid, is dat omdat ik dat al lang

Trump en Vance
Verdieping

Pro-life, pro-Israël en voor 'Bijbels huwelijk': Dit is de man die Trump als vicepresident wil

Daags nadat er een aanslag op zijn leven werd gepleegd, heeft voormalig president Donald Trump bekend gemaakt dat de conservatieve J. D. Vance (39) zijn 'running mate' wordt. Dat betekent dat Vance, uitgesproken pro-life en pro-Israël, ook kandidaat

Rodney en Mary Leah Miller
Nieuws

Christelijk koppel uit Alabama ziet kinderwens via embryo-adoptie in vervulling gaan

In de Verenigde Staten neemt het aantal koppels dat kiest voor in-vitrofertilisatie (ivf) toe. In 2021 resulteerde ivf in de geboorte van meer dan 86.000 baby's, wat twee procent van het totale aantal geboorten vertegenwoordigt. Terwijl het debat ove