cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Willem Ouweneel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

Auteur: Willem J. Ouweneel

Moeten christen-mannen zich laten besnijden!?

Het valt me op hoe gevoelig veel christenen zijn voor nieuwlichterijen. In mijn al aardig lange leven ben ik tot het inzicht gekomen dat een bepaalde leer die alleen binnen één beweging voorkomt, altijd fout is. Dat geldt voor katholieken (Maria’s ‘onbevlekte ontvangenis’), voor gereformeerden (de ‘dubbele predestinatie’), voor pinkstergelovigen (de second blessing), enz. Het wil er bij mij niet in dat God een bepaalde waarheid alleen aan een beperkte groep zou hebben toevertrouwd. Het is samen met alle heiligen dat wij de breedte, lengte, hoogte en diepte van Gods waarheid kennen (Ef. 3:18). Het klinkt nogal boud, maar alle nieuwlichterijen zijn fout.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Dat geldt al helemaal voor self-made bijbelleraren met nauwelijks of geen theologische vorming, die ineens ontdekt hebben dat de kerk dit of dat punt ‘altijd fout heeft gezien’. Graag vertellen ze daarbij bijvoorbeeld wat deze of gene Griekse woorden ‘eigenlijk’ betekenen (bijv. in de alverzoeningsleer), terwijl ze van Grieks nauwelijks verstand hebben (vgl. Hand. 21:37-38!). De ellende is dat vandaag iedereen zijn theorietjes op het internet kan smijten. Ik word altijd weer verdrietig van mensen die tegen mij zeggen: Ja, maar ik heb het zelf op het internet gelezen.

Het wil er bij mij niet in dat God een bepaalde waarheid alleen aan een beperkte groep zou hebben toevertrouwd

Let wel: de leer van de rechtvaardiging uit geloof was in de zestiende eeuw géén nieuwlichterij van de Hervormers. Het was de aloude christelijke leer, die vooral door de roomse aflatenpraktijk totaal scheef was gegroeid. De geloofsdoop was géén nieuwlichterij van de doopsgezinden en de latere baptisten: het was de dooppraktijk zoals we die al kennen uit het boek Handelingen. De leer van het Messiaanse rijk (na Jezus’ wederkomst en vóór de nieuwe hemel en aarde) was géén nieuwlichterij: het was de overtuiging van alle kerkvaders vóór 300 na Christus voor zover ze zich over deze materie hebben uitgelaten.

Zo’n nieuwlichterij waar ik af en toe vragen over krijg, is de volgende. In onder andere Handelingen 21:20-26 en 28:17 zien we dat Joden die tot geloof in Jezus kwamen, gewoon als Joden bleven leven, dus met inachtneming van de sabbat, de bijbelse feesten, de besnijdenis en de spijswetten. Pas veel later, toen de niet-Joden binnen de Kerk de macht in handen kregen, werden Joden die tot geloof in Jezus kwamen, gedwongen hun joods-zijn compleet op te geven. (In Spanje bracht de Inquisitie gekerstende Joden die zich daar niet aan hielden, zelfs op de brandstapel.) Zowel katholieken als oosters-orthodoxen deden dat, en na de Reformatie werd het ook de gewone praktijk onder protestanten. Gelukkig is daar sinds de negentiende eeuw een verandering in gekomen: honderdduizenden Joden die tot geloof in Jezus zijn gekomen, zijn weer gaan leven zoals het Joden betaamt: volgens de Torah. De Torah is niet in Christus opgeheven, zoals beweerd is (vgl. Matt. 5:17). Romeinen 10:4 betekent niet dat in Christus de Torah haar einde heeft gevonden, maar dat Christus het ‘doel’, de ‘zin’ van de Torah is.

Nu ontstaat er echter een probleem, en wel bij die niet-joodse Jezusgelovigen die sympathiseren met hun joodse medegelovigen. Zij vieren mét Israël de sabbat en de bijbelse feesten en onderhouden de spijswetten. Zij mogen dat doen, en ik heb zelf meermalen met veel vreugde Pesach of Soekkot meegevierd. Maar op het moment dat mensen beweren dat niet-joodse gelovigen dat moeten doen, ontstaat een probleem. Er zijn zelfs lieden die beweren dat niet-joodse christenmannen zich zouden moeten laten besnijden (en sommigen van hen hebben dat intussen ook al gedaan). Nu staat het elke man vrij zich te laten besnijden als hij dat wenst – maar wij bestrijden lieden die beweren dat christenmannen zich moeten laten besnijden.

Joden (ook Jezusgelovige Joden) staan onder de Mozaïsche Torah, niet-Joden (Jezusgelovig of niet) niet.

De geboden argumentatie is heel simpel. Jezus heeft Zijn volgelingen geleerd dat zij ‘Zijn geboden’ moesten bewaren (bijvoorbeeld Joh. 14:15,21; 15:10). Die geboden worden dan gelijkgesteld aan de Mozaïsche Torah en hup, het bewijs is rond. Jezus’ volgelingen, ook de niet-joodse, moeten de Mozaïsche Torah houden! Nu vraag je je natuurlijk meteen af of zulke lieden dan niet Handelingen 15 in hun Bijbel hebben staan. Daar kwam de vraag op of de Torah, die God uitdrukkelijk aan Israël had gegeven – niet aan de volken – moest worden opgelegd aan de niet-joodse christenen. Het antwoord was ronduit nee. Joden (ook Jezusgelovige Joden) staan onder de Mozaïsche Torah, niet-Joden (Jezusgelovig of niet) niet.

Het is eng om te zien hoe sommige lieden zich onder Handelingen 15 proberen uit te wurmen. Vooral vers 21 moet het ontgelden. De besnijdenispredikers leggen dat zo uit: blijf Mozes prediken, dan zullen de niet-joodse gelovigen vanzelf ook de zegeningen van de Mozaïsche Torah leren kennen én onderhouden…

In de Galatenbrief gaat Paulus te keer tegen niet-joodse christenen die zich laten overhalen zich te laten besnijden. Je zou zeggen: dat zal de besnijdenisvoorvechters wel de mond snoeren. Nee hoor, geenszins. Dat geldt voor álle nieuwlichters: ze klampen zich aan één (verkeerd) idee vast, en buigen vervolgens allerlei bijbelse uitspraken net zo lang om tot ze bij die idee passen. De Galaten lieten zich besnijden met verkeerde motieven. Dat moet je natuurlijk niet doen; je moet het doen met de goede motieven, is de redenering. Maar Paulus hééft het helemaal niet over motieven. Hij zegt ronduit: als je niet besneden was, laat je dan niet besnijden (1 Kor. 7:18).

Christenmannen van Nederland, laat je niet in de luren leggen. Paulus is woest op de mensen die jullie willen laten besnijden en noemt ze ‘honden’, ‘boosdoeners’, ‘verminkers’ (Fil. 3:2). Er is niets verkeerds aan de besnijdenis – maar de Schrift is fel tegen mensen die beweren dat jullie je moeten laten besnijden als jullie goede gelovigen willen zijn. Zij laten de Bijbel buikspreken alleen om hun eigen (manipulatieve) belangen te dienen.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Willem Ouweneel
- Snelgroeiende stichting legt typisch eigentijdse dwaling bloot: het welvaartsevangelie
- Behandel gelovigen met een andere doopvisie niet als tweederangschristenen
- Protestboeren naar de mond praten met Bijbelverhaal is ongepast
- Vervangingstheologie is een kaartenhuis: het 'nieuwe Israël' is een verzinsel
- Een maximale ambtstermijn voor ambtsdragers: goed idee?
Meer over Willem Ouweneel »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Weer een uitstekend artikel!