Het wonder van genade: Als een lam werd Jezus ter slachting geleid…

Verdieping16 maart 2024 6 minuten Dirk van Genderen
Dirk van Genderen
YouTube

Op een buitengewoon aangrijpende wijze wordt in Jesaja 53 het lijden en sterven van de Heere Jezus beschreven. Een lijden, zo diep en zo zwaar, dat wij het niet kunnen bevatten. In deze lijdenstijd, onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen, staan we erbij stil, in verwondering en dankbaarheid. Hij ging die weg, Hij koos het lijden, om ons te redden. Wat een liefde! ‘Als een lam werd Hij ter slachting geleid…’ (Jesaja 53:7).

Wat een tegenstelling met vers 6 van Jesaja 53: ‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar onze eigen weg.’ Maar Hij, de Heere Jezus, als een lam werd Hij ter slachting geleid, naar het kruis op Golgotha. Met deze woorden in gedachten zal Johannes de Doper met zijn vinger naar de Heere Jezus hebben gewezen: ‘Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Johannes 1:29).

Dit herinnert ons aan het offer van een eenjarig gaaf lam, dat elke ochtend en elke avond bij de tent van de samenkomst moest worden gebracht (Exodus 29:38-46). Maar het offer dat de Heere Jezus bracht, Zijn eigen leven, Zijn eigen bloed, ging oneindig ver uit boven dat dagelijkse offerdier in de tempeldienst. 1 Johannes 3:5 zegt: ‘En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen.’

Het is opmerkelijk dat juist Jesaja 53 in de lezingen in de Joodse synagogen wordt overgeslagen. Maar de dag zal aanbreken dat het Joodse volk Hem zal zien Die ze doorstoken hebben (Zacharia 12:10). En zo zal heel Israël zalig worden (Romeinen 11:26).

Als het Lam liet Hij Zich vrijwillig naar de slachtbank leiden. Het liep Hem niet uit handen.

Bij de woorden ‘…als een lam werd Hij ter slachting geleid…’ denk ik ook aan de viering van het Pascha, bij de uittocht van het volk Israël uit Egypte. De Israëlieten moesten een eenjarig gaaf, mannelijk dier van de schapen of geiten nemen en dat na vier dagen slachten.
Stelt u zich eens voor: vier dagen lang was dat lam bij hen in huis geweest en dan moest het worden geslacht. Dat zal aangrijpend voor de kinderen zijn geweest, die net gehecht waren aan dat lam.

Het bloed moesten ze vervolgens smeren aan de deurposten. ‘U moet het met haast eten, het is Pascha voor de HEERE’ (Exodus 12:11). De beenderen van het lam mochten niet gebroken worden (vers 46).
Nadat de vaders, de opa’s misschien, of de oudste broers de deurposten rood hadden gemaakt met dat bloed van het lam, kwamen ze weer naar binnen. Binnen zouden ze veilig zijn, dat had God gezegd.

Diezelfde nacht zou de Heere het gehele land van Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen van mens en dier doden. De God van Israël zou Zijn macht tonen tegenover de goden van Egypte.
‘Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen’ (Exodus 12:13). Op die dag bevrijdde de Heere het volk Israël uit Egypte.

Het bloed van het geslachte lam was hun bescherming, hun bevrijding, hun verlossing, hun Pascha. Dit is een aangrijpend beeld van het offer dat het volmaakte Lam, de Heere Jezus, bracht aan het kruis op Golgotha.
Daarnaar verwijzen de geciteerde woorden uit Jesaja 53: ‘…als een lam werd Hij ter slachting geleid…’

Hij had u op het oog, jou, mij… De enige manier om ons te redden, was Zijn kruisdood.

Als het Lam liet Hij Zich vrijwillig naar de slachtbank leiden. Het liep Hem niet uit handen. Hij koos de pijn om u, jou, mij te redden van het oordeel, de vloek, die wij over ons gehaald hebben door onze zonden.
We herdenken deze slachting van het Lam van God. Marcus 10:45 zegt: ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.’

Zo ging Hij de weg naar Gethsemane en Golgotha. Hij, de Almachtige, had bliksem uit de hemel kunnen laten neerdalen en allen kunnen verteren. Maar nee, als het Lam liet Hij Zich leiden.
Hij liet Zich geselen, bespotten, bespuwen, een doornenkroon opzetten. Volkomen onschuldig was Hij en Hij werd gevangengenomen, veroordeeld, gemarteld en gekruisigd.
Hij had u op het oog, jou, mij… De enige manier om ons te redden, was Zijn kruisdood.

Wat een liefde van Hem… Ik kan me er alleen maar over verwonderen. Begrijpen kan ik het niet. Hij liet Zich aan het kruis nagelen. Vreselijk lijden, lichamelijk, maar oneindig veel zwaarder was voor Hem dat de vloek die wij door onze zonden hadden verdiend, op Hem neerkwam.

Door God en mensen werd Hij verlaten. Daar hing Hij tussen hemel en aarde. Het werd midden op de dag aardedonker, van 12 tot 3 uur.
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten’ (Mattheus 27:46). Maar God antwoordde niet. Integendeel, Jesaja 53:10 zegt: ‘Het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen.’

Dood en graf Hij overwonnen. Hij is opgestaan, Hij leeft! Wat een wonder van genade.

Droppels bloed druppelden naar beneden uit de spijkergaten in Zijn handen. Laat dat bloed u reinigen. Zijn bloed reinigt van alle zonden (1 Johannes 1:7).

‘Het is volbracht’, klonk het vanaf het middelste kruis (Johannes 19:30). De zon ging weer schijnen in Jeruzalem en over Golgotha. De vogels begonnen weer te fluiten. De strijd was gestreden. ‘En Hij boog het hoofd en gaf de geest’ (Johannes 19:30).

Een soldaat kwam aanlopen en stak een speer in Zijn zijde, om te zien of Hij echt dood was. Het bewijs: er kwam bloed en water uit (Johannes 19:34). God verhinderde dat Zijn benen werden gebroken (Johannes 19:33), zoals ook de beenderen van het lam dat voor het Pascha werd gebruikt, niet gebroken mochten worden.

De Israëlieten moesten hun lam slachten op de veertiende dag van de eerste maand van hun nieuwe kalender, waarna ze door God werden bevrijd uit Egypte. Op diezelfde datum, 1500 jaar later, werd het Lam geslacht. Het totaal onschuldige Lam, de Heere Jezus Christus. Voor ons, om ons te redden.

Dood en graf Hij overwonnen. Hij is opgestaan, Hij leeft! Wat een wonder van genade. Romeinen 6 zegt dat allen die Hem mogen kennen als hun Heiland en Verlosser met Hem zijn gekruisigd, met Hem de dood zijn ingegaan en ook met Hem zijn opgestaan, in een nieuw leven.

Er is oneindig veel kracht in het bloed van de Heere Jezus. Zijn bloed is ook beschikbaar voor u, om u te reinigen, te verlossen, te bevrijding van al uw zonden.

Met Zijn eigen bloed is Hij eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht (Hebreeën 9:12).
De weg naar het hemelse heiligdom werd geopend. ‘Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip’ (Hebreeën 4:16).

Er is oneindig veel kracht in het bloed van de Heere Jezus. Zijn bloed is ook beschikbaar voor u, om u te reinigen, te verlossen, te bevrijding van al uw zonden. Zijn bloedrode bloed kan uw zwarte, zondige leven witter dan sneeuw maken. Schoon, heilig, rein.

Kent u Hem als uw Heiland en Verlosser? Mag u door genade weten dat Hij ook voor u Zijn leven heeft gegeven, Zijn bloed heeft gestort? Dat is de allerbelangrijkste vraag. Het is pas echt goed met ons als we ons gered zijn door de Heere Jezus, als we mogen geloven dat Hij ook onze zonden heeft vergeven.
En weet u: Hij verlangt er zo naar dat U tot Hem komt. Hij doet niet liever dan u Zijn genade schenken. Hij wacht op u, Hij verlangt ernaar u genadig te zijn en Zich over u te ontfermen, zegt Jesaja 30:18.

Het leven is ernstig. Er kan ons zomaar iets overkomen. Als u de Heere Jezus nog niet kent – dat kan, zelfs al zit u misschien uw hele leven al in de kerk – dan raad ik u dringend aan tot Hem te gaan, Hem aan te roepen om genade, uw zonden te belijden en uw vertrouwen op Hem te stellen. U zegt misschien: dat gaat zo gemakkelijk niet. O nee? Ga maar en Hij zal Zich ook aan u openbaren!

Dirk van Genderen is Bijbelleraar. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Praatmee

Beluister onze podcast

#333 Jeffrey & Peter van der Weerd over ontrouwe kerkgangers, koning voetbal en de wetenschap
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Maleisië
Nieuws

Maleisië: illegaal en immoreel plan om minderjarig tot islam te bekeren

Het begon met een video op TikTok waar een islamitische prediker in Maleisië, Firdaus Wong, een man adviseerde over tieners die zich tot de islam willen bekeren. “Minderjarigen kunnen zich eerst informeel tot de islam bekeren en zich later registrere

Ds. M. Messemaker
Video

Ds. Messemaker vraagt toehoorders of ze uitzien naar het avondmaal

"Ik voor u (jou), omdat je anders de eeuwige dood had moeten sterven.’ Dat is misschien wel in een klein zinnetje samengevat wat het heel het avondmaal wil zijn. Maar mag ik u iets vragen: kijkt u er nu naar uit om daar weer te zijn?", aldus ds. M. M

Sarah
Video

Nadat Sarah Jezus aannam, verbrak haar man hun huwelijk en zag ze haar kinderen 10 jaar niet

“Wat ben jij dapper, mam!” Sarahs hart is vol vreugde als ze haar jongens eindelijk terugziet. De laatste keer dat ze hen zag, lag ze in het ziekenhuis, met 17 hechtingen in haar hoofd. Maar nu, na tien lange jaren, mag ze hen eindelijk weer in haar

Zie ik kom spoedig
Video

Het duizendjarig vrederijk: Jezus regeert vanuit Jeruzalem

Na de wederkomst wordt de duivel voor een periode van duizend jaar gebonden. Jezus regeert vanuit Jeruzalem en er breekt een tijd aan van herstel van de schepping en wereldwijde vrede. Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 35 van een 40-del

Ds. Willem Glashouwer
Video

Waar bevinden we ons op de Bijbelse tijdlijn van de geschiedenis?

Het lijden van het Joodse volk komt steeds weer terug. Steeds in andere vormen, als een oneindige cirkel. Komt er ooit een einde aan? Het lijden van 7 oktober, maar ook het lijden van het volk in de afgelopen duizenden jaren. Waar bevinden we ons op

Marijke Rots
Video

Terugkijken: Marijke Rots beantwoordt Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, is Marijke Rots te gast om te spreken over het thema 'moeder zijn'. Panellid Marijke Rots leverde onlangs haar 1500ste antwoord af in de vrag

Eline
Video

Eline werd neergeschoten bij de tramaanslag in Utrecht

Op 18 maart 2019 stapt Eline (25) de tram in waar Gökmen T. ook instapt. Na enkele minuten opent hij het vuur op passagiers en probeert Eline te vluchten door de deuren, maar valt op straat. Terwijl ze weg probeert te kruipen, wordt Eline in haar rug

Psalmen Challenge
Podcast

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 45

Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken s

Meerartikelen

Wim Dekker en Niels den Hertog
Nieuws

CHE en TUA gaan samenwerken rond maatschappelijke vraagstukken

Hoe kan reflectie vanuit de christelijke traditie helpen bij het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven? Om deze vraag te beantwoorden brengen de Theologische Universiteit Apeldoorn

Jan Peter Balkenende
Video

Morgen is voormalig premier Jan Peter Balkenende te zien in Hour of Power

Morgen is voormalig premier Jan Peter Balkenende te zien in Hour of Power. In een persoonlijk gesprek met presentator Jan van Bosch vertelt Balkenende dat hij terugkijkt op een mooie tijd als minister-president. Ook spreekt hij de hoop uit voor jonge

Arthur Alderliesten, directeur
Opinie

Journalisten populair magazine liepen dag mee in abortuskliniek: 7 observaties

Het gebeurt de laatste jaren vaker: journalisten lopen een dag mee in een abortuskliniek en maken er een reportage. Nu vond Linda het tijd om het werk van een abortuskliniek voor het voetlicht te halen. Op 9 juli verscheen het artikel onder de kop 'L

rouwen
Nieuws

Wetsvoorstel rouwverlof SGP, CDA en CU naar Raad van State

Werknemers met minderjarige kinderen die hun levenspartner of een minderjarig kind verliezen, moeten recht krijgen op betaald rouwverlof van minimaal vijf werkdagen. Dat vinden SGP, CDA en ChristenUnie. Hun initiatiefwet hierover is vandaag naar de R

Gtische kathedraal Rouen
Nieuws

Brand in torenspits bekende gotische kathedraal Rouen inmiddels geblust

De torenspits van de beroemde gotische kathedraal in de Franse stad Rouen heeft gisteren vlam gevat. Dat melden diverse media. Op beelden die op X circuleren is te zien hoe grote rookpluimen uit de historische spits kwamen. De brand brak aan het eind

Krijn de Jong
Column

Pakistaanse christenen slaan op de vlucht en ik ga op vakantie

Eigenlijk had ik een gezellige column voor ogen. Over de zomer, over het tuintje waar we weer volop van genieten en natuurlijk over hét onderwerp van deze weken: vakantie. Maar het lukt me niet. Onze vrienden uit Pakistan willen niet uit mijn gedacht

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden waarschuwt: "Als je oog je ergert, trek het er maar uit"

"Bewaar je oog, want dat zal je voor zoveel ellende bewaren", die boodschap deelde ds. G. van Zanden onlangs in een preek. De hervormde predikant uit Katwijk aan Zee waarschuwde zijn toehoorders om niet toe te geven aan de begeerten van het oog. Koni

euthanasie
Nieuws

Zus van Refoweb-vragensteller wil euthanasie: 'Wat zegt de Bijbel hierover?'

'Mijn zusje heeft na tien keer een herseninfarct te hebben gehad, en nu de hele dag in bed ligt en zelf weinig meer kan, besloten om euthanasie  te willen en dus een einde aan haar leven te maken. Ik heb hier heel veel moeite mee want volgens mij mag

dr. Gert van den Brink
Video

Filosoferen: een gevaar voor het christendom?

Filosoferen is je verstand inschakelen. Maar is dat niet een gevaar voor het christendom? “Redeneren is de rede eren!”, hoor je soms. In deze zevende aflevering uit deze 15-delige serie van Geloofstoerusting gaat dr. Gert van den Brink in op het rati

echtscheiding
Verdieping

Huiselijk geweld en de rol van de kerk: doorbreek het taboe

De kerk heeft een belangrijke rol te spelen in het aanpakken van huiselijk geweld binnen christelijke gezinnen. Het bieden van een veilige ruimte waar slachtoffers terechtkunnen zonder angst voor veroordeling, is een eerste stap. De kerk kan echter n

slavernij
Video

Keurt de Bijbel het doden van slaven goed?

Wat zegt de Bijbel over het slaan van een slaaf? Keurt de Bijbel slavernij goed? Keurt de Bijbel het doden van slaven goed? Bijbelleraar Bertus Span beantwoordt namens Growing Faith deze vragen in onderstaande video aan de hand van Exodus 21:20-21, '

Arie-Jan Mulder
Column

Moeten christenen zichzelf beproeven om avondmaal te kunnen vieren?

Paulus is nog niet klaar met de achteloosheid van sommige Korinthiërs in verband met het avondmaal. Hij heeft ze nog een paar dingen te zeggen waarvan de bedoeling misschien niet meteen duidelijk is. Het zijn dan ook dingen waarmee de kerk in de loop