Kees van der Staaij op partijdag: Uitzien naar krachtige werking van Gods Geest

Dagelijks leven15 mei 2023 Redactie
Kees van der Staaij

Zaterdag vond de jaarlijkse SGP-partijdag plaats en traditiegetrouw houdt partijleider Kees van der Staaij dan zijn partijrede. ‘Vol elan verder’ was dit keer de titel van zijn toespraak. Lees hieronder de volledige rede.

Het was een mooi moment tijdens de campagne voor de statenverkiezingen. We hadden eerder dit jaar in Den Haag het gebruikelijke Radio-1-verkiezingsdebat met alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Daar kwam ik tot mijn verrassing ook Dirk van Dijk tegen, al heel lang SGP-statenlid in Overijssel. Ook hij zou aan het programma meewerken, als nestor en afscheidnemend statenlid.

Blij verrast hoorde ik hoe hij, met een onvervalste Overijsselse klankkleur, aan het begin van het debat glashelder het SGP-geluid vertolkte. “Geef de provincies toch vooral tijd en ruimte om zelf nuchter aan de slag te zijn met het stikstofbeleid. Niet met dictaten vanuit Den Haag, maar van onderop, in goed overleg met de boeren om wie het gaat.” Dat was in de roos! Precies, wat onze Roelof Bisschop in de Tweede Kamer ook steeds met verve heeft uitgedragen, gevoed door al die gesprekken en werkbezoeken in het land.

Dat die boodschap zo naadloos aansloot, was niet omdat de SGP met ijzeren regie vanuit Den Haag of Rotterdam wordt aangestuurd. Maar het sloot zo goed aan omdat we als SGP-ers weten waar we met elkaar voor staan bij een thema als stikstof. We dienen goede rentmeesters te zijn, en dat met oog voor de praktijk van alledag en de werkelijkheid op het boerenerf. Dat inzicht krijg je niet vanzelf in een Haagse vergaderzaal of een Hilversumse studio. Nee, we moeten het land in, op bezoeken bij bedrijven en luisteren naar wat de mensen te zeggen hebben in Staphorst, Wekerom en Vlissingen. Opsnuiven of al die Haagse plannen ook werken.

Bij de afsluiting van verkiezingsdebat had Dirk van Dijk opnieuw een boodschap waar mijn SGP-hart sneller van ging kloppen. Hij deed de warme aanbeveling ons goed te verdiepen in de geboortepapieren van Nederland, zoals de Unie van Utrecht, het Plakkaat van Verlatinghe. Daarin wordt God erkend als de allerhoogste Bestuurder, als de Koning der Koningen. En daarin wordt erop gewezen dat de overheid dienstbaar moet zijn aan het volk, en niet andersom. Inderdaad, zo is het! Dat raakt het hart van het SGP-geluid. Die Bijbelse grondslag, het verwijzen naar Gods geboden en beloften, is en blijft het kloppend hart van onze SGP. Daarom blijven we tegen de stroom in helder uitkomen voor de Bijbelse visie op huwelijk en seksualiteit. Daarom blijven we ook indringend verzet aantekenen tegen de steeds verdergaande aantasting van de bescherming van menselijk leven door abortus en euthanasie.

De uitslag van de Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen was voor de SGP zonder meer bemoedigend. We ervaren dat als een geschenk van Boven, als een verhoring van gebeden. Er is ook met groot enthousiasme veel werk verzet. Waardering voor allen die hier zoveel tijd en energie in hebben gestoken! In verschillende waterschappen en provincies zagen we mooie winsten voor de SGP. In de Provinciale Staten was er overal behoud van statenzetels, in zowel Flevoland als Utrecht zelfs een zetel winst. Dat is temidden van alle aardverschuivingen een prachtig resultaat.

Daarmee is ook het behoud van onze beide zetels in de Eerste Kamer dichterbij gekomen. Dat blijft nog spannend. Uiteindelijk is het namelijk afhankelijk van de definitieve verdeling van restzetels. We zien uit naar de voortzetting van de uitstekende samenwerking met onze senatoren, Peter Schalk en Diederik van Dijk.

In meerdere provincies is de SGP op dit moment betrokken bij de vorming van nieuwe colleges van gedeputeerde staten. Het kleiner worden van de traditionele grote partijen, geeft wat dat betreft ook nieuwe kansen voor de SGP. Dat is een goede zaak. We zagen de afgelopen periode met respect hoe SGP-gedeputeerden onder soms lastige omstandigheden veel mochten betekenen. Ik heb het over Gert-Harm ten Bolscher in Overijssel en Harry van der Maas in Zeeland. Harry gaat als gedeputeerde in de voetsporen van de ons onlangs ontvallen Van Heukelom. We gedenken George van Heukelom hier met groot respect en dankbaarheid.

Vanuit een belijnde overtuiging de handen uit de mouwen steken voor een bijdrage aan betrouwbaar bestuur: daar werken we graag aan mee. We wensen iedereen die hierbij is betrokken, veel wijsheid toe. Mooi om te zien hoe onze SGP-bestuurdersvereniging achter de schermen ook nuttig werk verricht om kennis en ervaringen te delen of adviezen te geven.

De gemeenteraadverkiezingen en de verkiezingen voor staten en waterschappen lieten veel elan zien. Jongeren en ouderen zetten met aanstekelijk enthousiasme hun schouders onder de SGP-campagne. Dat geeft moed en hoop voor de verkiezingen voor het Europees Parlement die bij leven en welzijn volgend voorjaar zullen worden gehouden. Dat zijn voor de SGP hele spannende verkiezingen. Laten we helder zijn: het is erop of eronder. Elke stem telt. Dat is altijd al een gevleugeld woord. Maar hier is het wel heel in het bijzonder waar. Laat iedereen die bij ándere verkiezingen het SGP hokje wist te vinden, dát nu opnieuw gaan doen! Dan is een SGP-zetel menselijk gesproken zeker te halen.

We weten dat er in het verleden vanuit de SGP-achterban bij Europese verkiezingen ook thuisblijvers waren. Wij vragen hen indringend om dat standpunt te heroverwegen. Er is immers nu een nieuwe situatie. De SGP komt voor het eerst met een zelfstandige lijst uit. Met veel waardering hebben we in de afgelopen jaren kunnen zien hoe Bert-Jan Ruissen actief en deskundig de SGP-boodschap bracht: vóór het leven, voor huwelijk en gezin, opkomend voor boer en visser, voor vervolgde christenen en voor Israël. Hij verzet zich waar hij kan tegen teveel Brusselse bemoeienis. Er staat dus veel op het spel: wél of geen Bijbels gefundeerd SGP-geluid in het Europees Parlement. Nogmaals: Als alle kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen en bij de Statenverkiezingen SGP stemden dat óók doen bij de Europese verkiezingen, kan Bert-Jan het SGP-geluid blijven vertolken.

Waar we als SGP in zowel het Europees Parlement, als in het Nederlandse parlement zij aan zij voor strijden, is voor het goed recht van Israël in het Midden-Oosten. De moderne staat Israël herdenkt dit jaar het 75-jarig bestaan, alle reden voor een hartelijke gelukwens. Wij wensen Israël en het Joodse volk boven alles Gods rijke zegen toe!

De geboorte van de moderne staat Israël is een zichtbaar teken van Gods trouw. Wie had dat kunnen denken? Na zoveel eeuwen van verstrooiing, na alle verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, na de verschrikkelijke holocaust, toch weer een eigen staat. We zien dat de tegenstand in kringen van de Verenigde Naties in de decennia erna in rap tempo toenam.

Sinds de eerste dag van haar bestaan wordt ook de moderne staat Israël bedreigd. Het is letterlijk een Godswonder dat Israël tijdens de Arabisch-Israëlische oorlogen niet van de kaart is geveegd. En nog steeds zien we regelmatig fel oplaaiend geweld door raketbeschietingen of het oplaten van vuurballonnen. En er is niet alleen dreiging van buitenaf. Ook de sterke interne spanningen vandaag de dag baren grote zorgen

Toen ik met een politieke delegatie eens in Israël was, ontmoetten we een rabbijn die vroeg wat het doel van onze reis was. We vertelden dat we er waren om te zien welke kansen voor vrede er waren tussen Israël en de Palestijnen. Hij antwoordde: “heel goed dat jullie dit doen. Doe vooral je best. Maar besef dat vrede nooit het resultaat van menselijke inspanningen is. Het is een geschenk van boven.” Een les om nooit te vergeten. Israël en het joodse volk– en wij met hen - zouden de goede, de Bijbelse weg inslaan door vooral omhoog te zien, en met Psalm 124 uit te roepen: “Onze hulp is in den Naam des HEEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft.”

Dát is ook onze wens voor onze Koning en het Koningshuis. De Koning mocht in de afgelopen tijd niet alleen zijn verjaardag vieren, maar ook erbij stilstaan dat het 10 jaar geleden was dat zijn Koningschap begon. De verbindende betekenis van het Oranjehuis in een gepolariseerd Nederland is zonder meer betekenisvol te noemen. Laten we hen vooral ook gedenken in onze gebeden. Bidden om wijsheid en kracht om deze hoge verantwoordelijkheid vruchtbaar inhoud te geven in deze turbulente tijden.

De oorlog in Oekraïne blijft een aangrijpende werkelijkheid. Zoveel nodeloos bloedvergieten door gewelddadig Russisch handelen. Zo’n schrijnend gebrek aan respect voor de gerechtvaardigde keus van het Oekraïense volk om zelf te kunnen beslissen over hun eigen land. Bij velen heeft dit strijdtoneel de ogen heeft geopend voor de hardnekkigheid van het kwaad in de wereld. De noodzaak om onze defensie op orde te hebben wordt nu van links tot rechts erkend. Om te voorkomen dat dit besef weer wegebt, heeft onze fractie met steun van andere partijen, een wetsvoorstel ingediend waarmee de Defensie-uitgaven worden vastgelegd op de NAVO-norm van 2% van het BNP. We hopen dat dit wetsvoorstel dit najaar in behandeling kan worden genomen.

Ook in eigen land is er de nodige onrust. De beklemming van de coronatijd is nog niet vergeten. Stijgende inflatie, hoge energieprijzen en een gepeperde kassabon in de supermarkt is voor velen een flinke aanslag op de huishoudportemonnee. Landelijk en gemeentelijk is er warm omzien nodig naar degenen die de eindjes niet of nauwelijks meer aan elkaar kunnen knopen. Goed dat de doorgeschoten plannen voor gratis kinderopvang zijn uitgesteld. Wat de SGP betreft maken we er afstel van, en investeren we in plaats daarvan in minder lasten voor álle gezinnen.

Ook in het beheer van de overheidsportemonnee is er voorzichtigheid geboden. Teveel wordt door dit kabinet de rekening doorgeschoven naar de toekomst. Onder het motto “geld lenen kost nu geen geld” is de afgelopen tijd geregeld bezweken voor de verleidelijke lokroep steeds maar weer geld te lenen. Daarmee werd soms vrede gekocht in een verdeelde coalitie, maar wel door een onverstandig voorschot te nemen op de toekomst. De stijgende rente maakt dat uiterst pijnlijk duidelijk.

Er leven breed zorgen over de gebrekkige slagkracht van de overheid. De uitstraling van het kabinet Rutte-IV is er helaas vooral één van verdeeldheid en machteloosheid. Laat het antwoord echter niet zijn: nog meer ambitieuze plannen, maar wat de SGP betreft juist een lesje in bescheidenheid. Niet alles vanuit Den Haag proberen te beheersen en reguleren. Meer bescheidenheid, meer realiteitszin, meer gebruik maken van de sluimerende krachten in de samenleving zelf.

Regeren vraagt vooruitzien. Dat geldt zeker ook voor de jeugd- en gezinsproblematiek. Waar het in gezinnen en in de relatie tussen ouders misgaat, moet een leger van hulpverleners op de been worden gebracht om te proberen de schade te herstellen. Intussen wordt met allerhande belastingmaatregelen steeds meer inzet van beide ouders op de arbeidsmarkt aangejaagd. Waar is het besef dat mantelzorg en het opvoeden van kinderen gewoon tijd kost? Tijd die er steeds minder is. Het gezin als hoeksteen van de samenleving is geen slogan uit vervlogen tijden, maar een actuele werkelijkheid. Goed dat met de week van het gezin hierbij ook de vinger wordt gelegd. Fractiegenoot Chris Stoffer heeft deze week met recht en reden namens de SGP aangedrongen op verankering van het gezin in de Grondwet.

De tijden zijn niet gemakkelijk. Maar dat zijn ze ook nooit geweest. In de tweede brief van Paulus aan Timotheüs (hoofdstuk 3) wordt allerlei kwaad al eerlijk bij de naam genoemd: het gebrek aan natuurlijke liefde, het liefhebben van zichzelf, de onmatigheid. Toch is die ernstige tekening van de werkelijkheid van het kwaad geen reden tot cynisme of zwartgalligheid. Paulus roept het Timotheüs toe: Reken maar niet op applaus. Maar houd met overtuiging vast aan de Heilige Schrift. Daarin wordt het geloof in Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven zo helder getekend. De Schriften zijn het die wijs kunnen maken tot zaligheid, maar die ook zoveel onderwijs geven, zoveel wijsheid bevatten voor het leven van alledag, in gezin, in de samenleving, in de politiek.

Vanuit die vaste overtuiging, vanuit dat geloof, mag ik zelf ook al weer bijna 25 jaar Tweede Kamerlid zijn. Het is de Heere God die daarvoor de kracht wilde geven. Hem komt daarom bovenal de dank toe. “De Heere is goed, Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht.”

Ik maak ook graag gebruik van de gelegenheid om mijn familie, de achterban, het partijbestuur van harte te bedanken voor hun gedurige gebed, het grote vertrouwen en alle warme steun. En ik denk dat ik daarmee niet alleen voor mijzelf spreek, maar ook voor al die andere SGP-volksvertegenwoordigers en bestuurders, in gemeenten, provincies, waterschappen, Eerste en Tweede Kamer en in het Europees Parlement.

We lezen in de Schrift dat toen de ballingen uit Babel terugkeerden en aan de slag gingen met de herbouw van de tempel, er grootse plannen waren. Maar het resultaat viel bitter tegen. Er was tegenstand, met als gevolg moedeloosheid. Maar toen kwam er hemels onderwijs, zo lezen we in Zacharia 4. Het Woord van de levende God kwam tot Zerubbabel, de politiek leider van de teruggekeerde ballingen. "Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn geest zal het geschieden.", zo klinkt het. Het geheim is niet menselijke kracht of inzicht. Maar wat wordt er geroepen? "Genade, genade zij dezelven." En dan klinkt daar dat rijke, ontroerende en troostrijke woord: "Want wie veracht de dag der kleine dingen?"

Mogen we zo ook als SGP-ers in het politieke leven staan: Uitzien naar de krachtige werking van Gods Geest. Beseffen dat we het steeds weer van genade moeten hebben. Maar ook: de dag van de kleine dingen niet verachten.

Praatmee

Beluister onze podcast

#305 Patrick & Jeffrey over christelijke PVV-stemmers, winkelen op zondag en de genderkloof
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Ds. M. Baan
Video

Ds. Baan verbaast zich over mensen die eerst een teken van God willen voordat ze geloven

"Veel mensen blijven God om een teken vragen. Zoeken ze dan geen onrechtvaardige dingen? Wat stellen wij mensen toch eigenlijk vreemde eisen aan de Heere", merkte ds. M. Baan onlangs op in een preek. De hervormde predikant verbaast zich over het gege

Randall
Nieuws

Ontslagen aalmoezenier spant rechtszaak aan na opmerkingen over 'LHBTI-ideologie'

Schoolaalmoezenier dr. Bernard Randall werd in 2019 door zijn werkgever op straat gezet. Dit omdat hij zijn leerlingen vertelde dat ze het niet eens hoeven te zijn met 'de LHBTI-ideologie'. Nu spant hij een rechtszaak tegen zijn voormalige werkgever

Kerstboom
Nieuws

‘Satanische’ kerstboom op kerstfestival wekt verontwaardiging: ‘Het is absurd’

Het stadje Aschwaubenon in de Amerikaanse staat Wisconsin vormt het decor van een slepende rel. In het stadje waar jaarlijks een kerstboomfestival plaatsvindt, is veel te doen om twee bomen die tentoongesteld worden. Dat meldt CBN News. Eén boom zou

Delafé
Levensverhaal

Vrouw die haar kind in satanische tempel liet dopen deelt haar getuigenis

De Amerikaanse Yamisbel Garcia heeft op YouTube-kanaal Delafé Testimonies afgelopen week haar bijzondere verhaal gedeeld. Ze groeide op in een rooms-katholiek gezin maar werd daar fysiek en verbaal mishandeld door haar vader. Tijdens een reis naar Pu

Esther Kaper
Nieuws

ChristenUnie-fractievoorzitter: 'Hoe kunnen volgers van Jezus volgers van Wilders zijn?'

Met gefronste wenkbrauwen las Esther Kaper, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Wijdemeren, over christelijke PVV-stemmers. 'Realiseren deze christenen zich dat ze hun stem hebben gegeven aan iemand die lijnrecht tegenover de principes en waarde

Ron van der Spoel
Video

Bemoedigende boodschap Ron van der Spoel: "God wordt ons klagen nooit zat"

"Mensen worden het weleens zat als iemand steeds klaagt en zegt: ‘Ik heb zo’n pijn’ of ‘Ik vind het zo moeilijk’ of ‘Ik weet niet meer hoe ik verder moet.’ Maar God niet: 'Leg uw last op de Heer, Hij zal u altijd steunen'", deze bemoedigende woorden

Ds. Jan Reijm
Interview

Ds. Jan Reijm ontdekt stukjes goud in het evangelie: "We mogen elkaars voeten wassen"

De werkkamer van dominee Jan Reijm (43) in wijkgebouw De Veste is licht en ruim. Er staat een sportfiets, aan een van de boekenkasten hangt een toga. Zijn bureau staat voor het raam dat uitzicht biedt op de hoger gelegen Hillegondakerk, de oudste ker

Dietrich Bonhoeffer
Nieuws

Film over predikant Bonhoeffer in de maak: "Hebben zijn verhaal nu meer dan ooit nodig"

Het bedrijf achter de bekende christelijke serie The Chosen heeft een nieuwe film aangekondigd. Ditmaal is het leven van de Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer het onderwerp: een van de meest prominente theologen en verzetsmensen van de twintigste e

Meerartikelen

vrijheid
Verdieping

De waarheid maakt vrij

In een ver verleden zag ik elke morgen rond een uur of zeven mijn overbuur in de deuropening staan met een sigaret in zijn hand. Doorgaans was dat ook het moment waarop begin gemaakt werd met een nieuw pak rookstokken. Het openen ervan begon met een

marten visser
Nieuws

Dr. Marten Visser droeg wekenlang een keppeltje: 'Het is één keer van mijn hoofd geslagen'

Uit solidariteit met Israël en de Joodse gemeenschap besloot dr. Marten Visser, predikant binnen de PKN en directeur van zendingsorganisatie GlobalRize, de afgelopen weken een keppeltje te dragen. Nu deelt Visser hierover zijn ervaring op het sociale

somberheid onder jongeren
Nieuws

Youth for Christ vraagt aandacht voor somberheid onder jongeren

‘Fijne feestdagen!’ Binnenkort wensen we het elkaar weer toe. Dat de feestdagen voor veel jongeren heel donker, alleen en somber kunnen zijn, staan we liever niet bij stil. Youth for Christ luidt de noodklok en vertelt het verhaal van Anne (17) uit E

Mirjam van der Vegt
Video

Mirjam van der Vegt ging door een huwelijkscrisis: "Er is liefde na de pijngrens"

Schrijver en stiltecoach Mirjam van der Vegt vertelt in onderstaand videofragment over het moeilijkste moment uit haar leven. Ze leerde ervan dat haar liefhebben maar beperkt is en dat het een 'levenslange opdracht' is. Ze denkt daarnaast dat nieuwsg

Cuba
Nieuws

Cubaanse kerkleiders roepen op tot respecteren godsdienstvrijheid

Meer dan vijftig kerkleiders in Cuba hebben de regering in Havana opgeroepen de vrijheid van godsdienst in hun land te respecteren en te beschermen. In de verklaring van de interkerkelijke Alliantie van Christenen in Cuba (ACC) doen de kerkleiders dr

David van der Meulen
Interview

Ds. David van der Meulen hoopt dat meer christenen hun 'Voorhof-roeping' gaan vervullen

"Ik zie dat ouderen er als geen ander voor jongeren kunnen zijn, dat is denk ik één van de grootste schatten die we als kerk vandaag de dag te bieden hebben." Dominee David van der Meulen probeert in onze hoofdstad mensen te bereiken met het evangeli

Jaap Bönker
Boekfragment

Gods plan met Ismaël: misbruik de Bijbel niet om vijandschap op te wekken

“Ik krijg een jongen,” droomt Hagar weg, “en hij gaat Ishmaël heten.” Ze wrijft eens over haar buik en fantaseert over hem als hij later groot is. Dan gaat de Engel verder met Zijn boodschap: ‘Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn hand zal t

Elly en Rikkert
Nieuws

Elly en Rikkert presenteren nieuwe boeken tijdens voorstelling

Elly & Rikkert Zuiderveld zijn na ruim 50 jaar optreden, gestopt met het geven van concerten, maar nog volop actief op andere manieren. Eind november verschijnen Elly’s boek Engelen zijn overal en Rikkerts boek Elke dag vers. Een ideale gelegenheid v

Rhoda Jatau
Nieuws

Mogelijk doodstraf voor Nigeriaanse moeder van vijf kinderen na veroordelen islamitische lynchpartij

Rhoda Jatau, de Nigeriaanse vrouw die al anderhalf jaar vastzit op verdenking van godslastering, zal worden aangeklaagd. Maandag oordeelde de rechtbank dat ze de aanklacht tegen haar niet laten vallen. De moeder van vijf kinderen kan daardoor de dood

Wilkin van de Kamp
Nieuws

Waarom het volgens Wilkin van de Kamp belangrijk is om een rustdag te houden

"Een derde deel van de dag besteed je aan slapen, aan rust en herstel. Als God zulke ritmen in de schepping heeft gelegd en in je menselijk gestel, dan zul je er wel bij varen als je die ritmen volgt. Daarom zegt God in de Tien Geboden dat je een dag

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen: "God adopteert mensen die er door de zonde niet uitzien"

"God adopteert mensen die er niet uitzien, afzichtelijk zijn vanwege de zonde, tot Zijn kinderen", merkte ds. M. Klaassen onlangs in een preek op. De hersteld hervormde predikant gebruikte om zijn woorden kracht bij te zetten een waargebeurd verhaal

Dr. Aaron
Nieuws

Theoloog klaagt voormalig werkgever aan na ontslag vanwege bericht over homoseksualiteit

Een Engelse theoloog werd eerder dit jaar ontslagen omdat hij in februari van dit jaar het volgende bericht de wereld in stuurde: 'Homoseksualiteit dringt de kerk binnen'. Hij klaagt nu zijn oude werkgever aan. Het Cliff College in Derbyshire ontsloe