cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Vrouwen lezen Bijbel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

Auteur: Redactie

Mogen vrouwen preken? Dit zijn de voors en tegens!

In de meeste evangelische en reformatorische kerken zijn het toch vooral mannen die aan het Woord zijn en vanaf de kansel of het podium een preek houden. Mannen, dat zijn de ware boodschappers van God! Maar waar zijn dan toch de vrouwen? Want die mogen vaak niet preken. En dus worden ze ook niet aangesteld als voorganger of predikante. Maar is dat wel zo Bijbels? CIP.nl zette de voors en tegens op een rijtje. 

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Wanneer het in de kerk gaat over de vraag of vrouwen nou wel of niet mogen preken dan worden er in bijna alle gevallen twee teksten van Paulus aangehaald. 
 
Tekst 1: 1 Timotheus 2:10-12
‘Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn.’ 

Tekst 2 : 1 Korinthe 15:34-35
‘Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat. Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt.’

Paulus maakt duidelijk dat vrouwen geen onderwijs mogen geven omdat zij op die manier gezag over mannen hebben.

Hieronder vind je op basis van onder andere deze teksten de voors en tegens waarom vrouwen wel en niet mogen preken in de kerk.

Waarom vrouwen niet mogen preken

1. Vrouwen mogen niet preken, omdat het klip en klaar in de Bijbel staat
Je hoeft geen briljante theoloog te zijn om de teksten die hierboven staan goed te kunnen begrijpen. Paulus is hier gewoon duidelijk. Vrouwen mogen geen onderwijs geven. Sterker nog, het is een schande voor een vrouw als ze tijdens de kerkelijke samenkomst spreekt. 

2. Vrouwen mogen niet preken, omdat zij geen gezag mag uitoefenen op mannen
Paulus maakt duidelijk dat vrouwen geen onderwijs mogen geven omdat zij op die manier gezag over mannen hebben. Preekt ze wel dan verheft ze zich boven de man en dat is onbijbels, omdat mannen qua scheppingsorde boven de vrouw staan. God schiep eerst de man en pas toen de vrouw. (Gen 2, Ef 5). Mannen krijgen van God overal in de Bijbel meer leidinggevende taken. Vrouwen hebben een meer dienend en ondersteunend takenpakket gekregen van God. Preken hoort niet in dat takenpakket thuis. 

3. Vrouwen mogen niet preken, maar wel zingen, zondagsschool geven en en boeken schrijven
Ook al lijkt Paulus in zijn schrijven te impliceren dat vrouwen helemaal niets mogen zeggen tijdens de samenkomst; hij heeft het hier puur en alleen over preken tijdens samenkomsten. Het staat vrouwen dus wel vrij om zondagsschool te geven, omdat men zich dan niet verheft boven de man. Ook is spreken voor vrouwengroepen prima, om diezelfde reden. Er zijn dan namelijk geen mannen aanwezig. En boeken schrijven met onderwijs uit de Bijbel, die vervolgens gelezen worden door mannen, staat hier ook los van. Als vrouw zingen in de kerk mag ook. En dat geldt ook voor het doorgeven van kerkelijke mededelingen.

Als christen moet je een onderscheid maken tussen de taak van de vrouw in een kerk en in de samenleving. Dat zijn twee aparte werelden.

4. Vrouwen mogen niet preken, maar wel leiddinggevende rollen hebben in organisaties en bedrijven
Als christen moet je een onderscheid maken tussen de taak van de vrouw in een kerk en in de samenleving. Dat zijn twee aparte werelden. De een is geestelijk, de ander aards. Een vrouw mag om die reden welliswaar niet preken in een kerk en daarmee gezag uitoefenen op een man; in het bedrijfsleven is dit verder prima. Dan is dit wel toegestaan. Al denken sommige christenen over dat laatste ook weer anders. 

5. Vrouwen mogen niet preken, maar wel getuigen 
Vrouwen mogen niet preken in kerkdiensten, maar het is iets anders wanneer ze over de Heere Jezus getuigen tegenover hun buurman en hem uitleggen wie Jezus is. Dat is welliswaar indirect iemand onderwijzen (van het andere geslacht) maar het staat buiten de context van een kerkdienst en het namens God verkondigen van Zijn woorden. Je kunt als vrouw dus ook prima zendeling worden. 

6. Vrouwen mogen niet preken, kijk maar naar het grote plaatje in de Bijbel! 
Kijk eens naar het Oude Testament. Alle Levitische priesters die de tempeldienst deden waren man. Alle grote leiders van het volk Israël waren man. Jezus was een man en stelde niet voor niets twaalf mannelijke apostelen aan, verwijzend naar de 12 stammen van Israël. Juist die 12 apostelen moesten Gods boodschap verkondigen. Als Hij had gewild dat vrouwen ook zouden preken dan had Hij ook wel vrouwelijke apostelen aangesteld. Bovendien wordt God vaak als een Vader voorgesteld en niet als een Moeder.

Waarom vrouwen wel mogen preken

1. Vrouwen mogen wel preken, omdat je anders de Bijbelteksten hierover verkeerd interpreteert

De Bijbelteksten die hierboven staan lijken op het eerste oog te suggeren dat de vrouw geen onderwijs mag geven in een kerkelijke gemeente en geen gezag mag uitoefenen op de man. Er moet echter verder gekeken worden.

Wat vaak vergeten wordt is dat het woord ‘hoofd’ vooral duidt op afhankelijkheid: man en vrouw zijn samen een lichaam en hebben elkaar nodig.

Allereerst moet je rekening houden met de context waarin deze teksten staan: in de oudheid hadden vrouwen vrij weinig te zeggen en zaten vrouwen gescheiden van mannen. Er was kennelijk sprake van een situatie van vrouwen die binnen wat destijds cultureel aanvaard was zich op een ongezonde manier boven de man stelden. Daarmee leken ze te gaan domineren. Net zoals mannen op een ongezonde manier zouden kunnen gaan domineren.

De term ‘heersen’ in 1 Timotheus heeft dan ook betrekking op vrouwen die op dominante wijze, op eigen gezag en naar eigen inzicht handelt. Vrouwen mogen niet de baas gaan spelen over de man en ook niet op een bazige manier hen beleren. Daar distantieert Paulus zich van. Het feit dat vrouwen juist door Paulus aangemoedigd worden om te leren geeft aan dat ze juist veel meer mochten dan in de cultuur toegestaan. En waarom zou je leren zonder dat door te vertellen? En dus schrijft hij in deze specifieke situaties dat de vrouw zich bescheiden moet opstellen, geen gezag mag uitoefenen over de man en moet zwijgen. Maar dat wil dus niet zeggen dat je dit zo letterlijk moet nemen dat alle vrouwen altijd moeten zwijgen. Of dat je dit één op één moet toepassen op onze cultuur. Een heleboel andere teksten in de Bijbel laten zien dat vrouwen mogen spreken en ook mannen krijgen soms een spreekverbod, zoals de priester Zacharias.

2. Vrouwen mogen preken, omdat ze niet minder zijn dan mannen
In de discussie rondom de vraag of vrouwen mogen preken wordt vaak verwezen naar de bekende tekst in Efeze waar staat dat de man het hoofd van zijn vrouw is, zoals Christus het hoofd is van de kerk. De vrouw wordt daarmee als ‘minder’, ‘zwakker’ of ‘minder competent’ neergezet. En was het Eva niet die als eerste zondigde? De kerk heeft door dit zo te vertellen (in)direct bijgedragen aan vrouwenonderdrukking in de wereld.

Wat vaak vergeten wordt is dat het woord ‘hoofd’ vooral duidt op afhankelijkheid: man en vrouw zijn samen een lichaam en hebben elkaar nodig. Ze staan wel in gelijkwaardige relatie tot elkaar, zoals dit ook is bij God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. En ja, de vrouw moet de man onderdanig zijn. Maar andersom geldt dat natuurlijk net zo: de man moet ook onderdanig zijn aan zijn vrouw. Elkaar dienen staat immers centraal in het christendom.

God gebruikt vrouwen. Ook als het gaat om het doorgeven van Zijn boodschap.

Als klap op de vuurpijl schrijft Paulus aan zijn brief aan de Galaten dat in Christus geen Jood noch Griek meer is, geen slaaf of vrije, geen man en geen vrouw. Gelijkheid tussen man en vrouw moet daarom altijd het startpunt zijn. Man en vrouw zijn daarmee gelijk in de kerk, en dus ook op de kansel. Al kost het soms tijd voordat die gelijkheid in Christus doordringt, zoals we hebben gezien ten tijde van slavernij.

3. Vrouwen mogen preken omdat de Geest hen die gave geeft
De gaven van de Geest, waaronder onderwijs en profetie (zie 1 Korinthe 12), worden net zo goed aan vrouwen gegeven als mannen. Er is geen enkele reden om te stellen dat dit niet zo is. Met het weren van vrouwen op de kansel ontneem je hen de kans om de gave van onderwijs die ze hebben gekregen ten dienste van de hele gemeente in te zetten. En dat is zonde. 

In 1 Korinthe 10 schrijft Paulus verder dat vrouwen tijdens een samenkomst een gebed kunnen uitspreken en dat iedereen (1 Korinthe 12) iets bijdraagt tijdens een samenkomst: ‘..een lied, onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of een uitleg daarvan.’ Vrouwen dus ook! Sinds Jezus' komst zijn we weer allemaal profeet, priester en koning zoals God het ooit bedoeld had. 

4. Vrouwen mogen preken, omdat ze ook zoveel andere dingen mogen doen
Het is verder hypocriet om te stellen dat er een onderscheid zou moeten zijn tussen het preken vanaf een kansel of podium (dat mag niet!) en het geven van zondagsschool, het getuigen over Jezus tegenover de buurman en het doorgeven van onderwijs via een boek dat ook door mannen wordt gelezen (dat mag dan weer wel!). Dat is meten met twee maten en niet gebaseerd op common sense.

En zo is er ook geen enkele reden om daarnaast onderscheid te maken tussen het wel mogen uitoefenen van gezag in een bedrijf (als vrouwelijke manager bij Shell, of schooldirectrice) en het niet mogen uitoefenen van gezag in een kerk (als predikante). Daarmee trek je een scheidslijn tussen dat wat ‘aards’ en ‘geestelijk’ is en dat is funest voor de kerk en bovendien onbegrijpelijk voor de buitenwereld. 

5. Vrouwen mogen preken, omdat God hen wil gebruiken
Of het nu gaat om koningin Esther, Ruth, Miriam of Debora: God gebruikt vrouwen. Ook als het gaat om het doorgeven van Zijn boodschap. Vrouwen zijn net zo goed in staat om Gods Woorden te verkondigen als mannen. Al zal het soms even wennen zijn voor mannen om iets aan te nemen van een vrouw.

Met dank aan Almatine Leene (voor dit boek en ons gesprek) en Willem Ouweneel (voor dit boek). Bestel ook dit nieuwe boek ‘Zonen en dochters profeteren.'

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Vrouw in de kerk
- Dr. Bert Loonstra: "Logisch dat Paulus zei dat vrouwen moeten zwijgen"
- Vrouwen in het ambt? Dit zegt de Bijbel volgens Stefan
- Vrouwen moeten zich onderwerpen aan hun man: hoe zit dat eigenlijk?
- Vrouwen moeten hun mond houden
- Vrouwen, hou gewoon je mond en wees gehoorzaam!?
Meer over Vrouw in de kerk »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Hij die vindt dat vrouwen niet mogen preken, loopt achteraan in de optocht. Maar het is 2018 en je moet vooraan lopen. Mijn moeder is 12 jaar (de maximale termijn) ouderling geweest in de toenmalige Nederlands Hervormde Kerk. Ze heeft veel zieken en daklozen kunnen helpen. Je denkt toch niet dat ik me daarvoor schaam?