cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. M. Klaassen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

16 september 2019 door Jeffrey Schipper

Ds. M. Klaassen over de naweeën van de Nashvilleverklaring: "Predikanten die zich verzetten tegen de nieuwe moraal zijn ‘haatdominees’"

“Ondertekenaars van de Nashvilleverklaring zijn weggezet als de nieuwe ketters. Wie moeite heeft met homoseksualiteit wordt homofoob genoemd, predikanten die zich verzetten zijn ‘haatdominees’. Wie niet meegaat in die transitie en die nieuwe moraal, loopt het gevaar verdacht te worden”, vertelde ds. M. Klaassen afgelopen donderdag in Putten op de studiedag over de Nashvilleverklaring.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid


CIP-redacteur Jeffrey Schipper sprak op de studiedag met dominee Klaassen in de CIP Podcast.

“Wij leven in het midden van een revolutie.” Klaassen begint zijn betoog met een citaat uit het boek ‘We cannot be silent’ van Albert Mohler. “Je hoeft het nieuws alleen maar te volgen om te weten dat hij gelijk heeft”, stelt de hervormde predikant. Hij verwijst naar een aantal recente nieuwsberichten. Hij verwijst naar een door de Tweede Kamer aangenomen motie om ‘homogenezingstherapie’ te verbieden. “Homo’s die vrijwillig hulp zoeken en op verandering hopen worden in de kou gelaten”, voegt Klaassen toe. Ook verwijst hij naar een school in Nederland die wilde dat een meisje voortaan als jongen door het leven gaat. “De school kreeg instructies om haar als zodanig aan te spreken. Toen één van de docenten aangaf daar moeite mee te hebben, werd ze door de directie op het matje geroepen.

"De wereld wordt nooit meer zoals die was. We hebben de oude wereld achter ons gelaten en zijn een nieuwe wereld binnengegaan."

Die revolutie is niet van vandaag en is ook na vandaag niet ten einde. Een revolutie die het morele landschap van het Westen voorgoed heeft veranderd en voorgoed zal blijven veranderen. De wereld wordt nooit meer zoals die was. We hebben de oude wereld achter ons gelaten en zijn een nieuwe wereld binnengegaan.” Klaassen citeert Mohler. ‘In die oude wereld was het huwelijk de norm, de verwachting en het teken van volwassenheid.’ Die wereld ligt achter ons. Wij leven nu in een nieuwe wereld die verdacht veel lijkt op de utopie van ‘Brave new World’ die Aldous Huxley in 1932 tekende: een wereld van ongeremde seksuele mogelijkheden. Met een profetie blik schilderde Huxley in 1932 de wereld zoals we die vandaag zijn ingegaan. Een wereld waarin genot en seks het dagelijks genoegen van jong en oud wordt. Kinderen leren om wat vandaag vreugde geeft niet uit te stellen tot ’s nachts. De bewoners van deze nieuwe wereld zijn slaaf van hun vrijheid en zijn hun vrijheid als slaaf gaan beschouwen.”

Hoe zijn we in deze nieuwe wereld terechtgekomen?
“De omslag die zich in de jaren ’60 voltrok hing al veel langer in de lucht. Revoluties komen meestal niet uit de lucht vallen. In jaren ’60 kwamen allerlei opvattingen tot een doorbraak. Jaren daarvoor was er al veel zaad gestrooid.” Klaassen noemt twee belangrijke namen: Hirschfeld en Kinsey.

“Hirschfeld was van mening dat homoseksualiteit een variant van de natuur is. De mens zou een mix van mannelijke en vrouwelijke onderdelen zijn. Kinsey deelde soortgelijke gedachten.

"Wie vandaag van mening is dat homoseksualiteit niet aanvaardbaar is, is intolerant en discrimineert. Dit leidt tot uitsluiting van mensen die homoseksualiteit niet accepteren."

Deze ideeën doen al decennia de ronde en zijn in de jaren ’60 breed aanvaard. Die revolutie gaat nog steeds door. Het succes van deze revolutie is te wijten aan het brede spectrum van partijen dat de handen ineen sloeg om ze te verspreiden. Linkse intellectuelen zorgden voor de wetenschappelijke theorie, psychologen voerden ze door in hun hulpverlening, politici en juristen droegen bij aan veranderde wetgeving, machtige industriëlen zorgen voor het geld en de media zorgden voor verspreiden en acceptie van de nieuwe opvattingen.”

Volgens Klaassen kent de seksuele revolutie drie fasen.

Fase 1: Strijd voor zelfbeschikking van de vrouw

De predikant zet een aantal kenmerken op een rijtje:
• Afwijzing van morele normen voor seksualiteit
• Afwijzing van het huwelijk, het moederschap en het gezin
• Abortus als ‘mensenrecht’
• De werkende vrouw als het enige model
• Machtsstrijd tegen de man
• Loskoppeling seksualiteit en voortplanting als gevolg van beschikbaar komen van anticonceptie.

Vrouwen moesten de baas kunnen zijn in de eigen buik en kregen een vrije beschikking over anticonceptie. Dit zorgde voor één van de grootste revoluties. Voor het eerst kon voortplanting worden losgekoppeld van seksualiteit. Het werd mogelijk om seksueel actief te zijn zonder het risico van een zwangerschap. En mocht het wel gebeuren, kon het tot een einde worden gebracht door een abortus.”

"Diversiteit is het toverwoord van het postmodernisme. Niemand hoeft voor een ander te bepalen wat goed en waar is. Is iets subjectiefs en persoonlijks."

Fase 2: strijd voor homo-emancipatie
“In 2008 was de meerderheid van de Amerikaanse bevolking het eens met de stelling dat homoseksueel gedrag moreel onaanvaardbaar is en het homohuwelijk niet wettelijk geaccepteerd zou moeten worden. In 2014 was de meerderheid een minderheid geworden.” Volgens Klaassen heeft dit te maken met “een krachtige homolobby”.

Klaassen citeert Robert Reilly: ‘Wat begon als een pleidooi voor tolerantie eindigde met een verovering van de cultuur.’ “Het gaat niet langer om tolerantie, maar om onvoorwaardelijke acceptatie. Wie vandaag van mening is dat homoseksualiteit niet aanvaardbaar is, is intolerant en discrimineert. Dit leidt tot uitsluiting van mensen die homoseksualiteit niet accepteren.”

Fase 3: strijd voor emancipatie van transgenders
“De transgenderbeweging ontkent het biologische gegeven dat je man of vrouw bent. Volgens deze beweging is je geslacht niet meer dan toevalligheid die je kunt overwinnen. Gender en biologie zouden niet noodzakelijk aan elkaar gelinkt worden. Men staat voor afschaffing van het biologische geslacht; een omkering van de werkelijkheid. Wat je aan je lichaam ook verandert door middel van chirurgie of hormoonbehandeling, genetische aanleg kan niet gewijzigd worden. De transgenderbeweging stelt tot doel dat mensen zich kunnen bevrijden van ‘de dictatuur van de natuur’ (citaat Gabrielle Kuby). Het doel is heteroseksualiteit als norm uitbannen.

Achter de seksuele revolutie schuilt een andere revolutie. Een revolutie in het waarheidsbegrip. De diepste verklaring van het succes van de revolutie in de afgelopen halve eeuw. Het is niet toevallig dat de seksuele revolutie ontstond in een periode dat in het westerse denken ook een andere revolutie plaatsvond: het postmodernisme, waarbij men niet uitgaat van één waarheid. Het is een sociaal construct, zonder vastgelegde normen waarbij geen goed of fout bestaat.

"Onder invloed van regeringen, media en belangenorganisaties wordt het Westen onderworpen aan een ‘heropvoedingsprogramma’ (citaat van Robert Spaemann) van ongekende aard."

Het klassieke christelijke denken gaat uit van een voorgegeven orde die de wereld en onze werkelijkheid bepaalt. Bij die door God geven structurering van de wereld hoort een huwelijk tussen man en vrouw als een fundamentele basisstructuur. Het postmoderne denken gaat niet uit van voorgegeven goddelijke structuren in de werkelijkheid die bepalend zijn voor onze levensstijl. Het kiest radicaal voor de keuzevrijheid van het individu. Diversiteit is het toverwoord van het postmodernisme. Niemand hoeft voor een ander te bepalen wat goed en waar is. Dat is iets subjectiefs en persoonlijks.”

Klaassen vat zijn lezing samen. “Wat vroeger kwaad werd genoemd, is nu goed en normaal. Wat vroeger negatief geduid werd, wordt nu positief geduid. Wie niet meegaat in die transitie en die nieuwe moraal, loopt het gevaar verdacht te worden. ‘Orthodoxe christenen’, aldus Mohler, ‘staan op dit moment aan de verkeerde kant van de moraal in de samenleving.’ Wie moeite heeft met homoseksualiteit wordt homofoob genoemd, predikanten die zich verzetten zijn ‘haatdominees’. Door deze ontwikkeling is er voor mensen die niet meegaan in de nieuwe moraal geen begrip meer. De ophef rondom de Nashvilleverklaring was daar een sprekend bewijs van. Ondertekenaars werden weggezet als nieuwe ketters.”

Gevolgen seksuele revolutie
“Onder invloed van regeringen, media en belangenorganisaties wordt het Westen onderworpen aan een ‘heropvoedingsprogramma’ (citaat van Robert Spaemann) van ongekende aard. Het doel hiervan is de afschaffing van de bipolaire geslachtelijkheid, het afbreken van de normativiteit van heteroseksualiteit, volledige juridische gelijkstelling van homoseksuele partnerschappen, beïnvloeding van het onderwijssysteem en criminalisering van andersdenkenden.”

"God regeert. In tijden van geestelijke en maatschappelijke bloei en ook bij morele en maatschappelijke neergang."

De dominee spreekt van “een ideologie die totalitaire trekjes draagt. Met name onder de nieuwe generatie. Daarom zijn er op school bijvoorbeeld paarse vrijdagen. Ideologieën kunnen pas echt ingang vinden met een juridische fundering. Vandaar dat op allerlei terreinen is ingezet op verandering van de wet, met als grootste succes de invoering van het homohuwelijk. In wereldhistorisch perspectief een ongekende revolutie. Homo’s kregen het recht om kinderen te adopteren of via kunstmatige technieken kinderen te verwekken.

Nu dit juridisch gewaarborgd is, volgt een nieuwe stip op de horizon: de vrijheid van seksualiteit vastleggen in artikel 1 van de Grondwet. Als dat gebeurd, wordt ieder moreel oordeel over hoe mensen omgaan met seksualiteit onmogelijk en gezien als discriminerend. Dat is vragen om veel problemen. Seksuele oriëntatie is een diffuus begrip. Waar liggen de grenzen? Als transgenders het recht hebben om seksuele oriëntatie te volgen, hoe zit het dan met pedofilie? Geldt het dan ook voor twee broers en zussen die willen samenwonen? Kortom, het is nogal triggy om subjectieve gevoelens als basis te maken voor het creëren van rechten en voorrechten.”

Psalm 11
“In een samenleving waarin fundamenten worden omgestoten, dringt de vraag op: hoe zullen we leven? Wat zal de rechtvaardige doen?”, vraagt Klaassen, verwijzend naar Psalm 11, zich af. “Hoe zullen we leven in een cultuur waarin de fundamenten worden omgestoten? Waar Davids vrienden adviseerden om te vluchten, geeft David het enige antwoord dat ertoe doet: Ik vertrouw op de Heere. Hij is in Zijn heilig paleis, Zijn troon staat in de hemel. Er wordt geregeerd. Wie dat gelooft hoeft niet te vluchten en ook niet het hoofd in het zand te steken. Dan mag je weten dat God regeert. In tijden van geestelijke en maatschappelijke bloei en ook bij morele en maatschappelijke neergang.”

Hij spreekt van “een testtijd; een tijd van beproeving. Gods blikken beproeven en toetsen de mensenkinderen. Een tijd van crisis is ook een testtijd waarin God mensen toetst. Ga je mee met de stroom of blijf je waken bij de fundamenten, ook als ze worden omgestoten en het je een negatief imago oplevert? Zo wordt vanzelf duidelijk wie je bent en waar je staat. In dat licht is het oordeel van mensen irrelevant en is er maar één oordeel dat telt: Gods oordeel. Hij is rechtvaardig. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Dat -en niet minder- staat er op het spel.”

Bekijk de volledige lezing van ds. Klaassen en klik voor voor alle lezingen die tijdens de studiedag aan bod kwamen:

CIP.nl sprak onder andere met ds. Klaassen voor de CIP Podcast tijdens de studiedag in Putten. Beluister hieronder de volledige podcast:

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Nashvilleverklaring
- Deze Nashville verklaring over homo's en transgenders is door honderden predikanten ondertekend
- Waarom Gert-Jan Segers heeft geweigerd de Nashville verklaring te ondertekenen
- Waarom deze predikanten en theologen de homoverklaring van collega's niet ondertekenen
- De Nashvilleverklaring: wel of niet ondertekenen?
- Dominees ondertekenen homoverklaring: "Wereldwijde beweging wil Gods scheppingsorde tenietdoen"
Meer over Nashvilleverklaring »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

H
Het onderscheiden van de geesten daar komt het op aan. Inderdaad psalm 11, vertrouwen op de HEERE. Al in 1935 maakte de historicus J. Huizinga zich “ In de schaduwen van morgen” zorgen over de teloorgang van de beschaving: “ Zal deze beschaving gered worden, zal zij niet verzinken in eeuwen van barbarie, maar met behoud van de hoogste waarden, die haar erfgoed zijn, overgaan tot nieuwer en vaster staat, dan is het wel noodig, dat de nu levenden zich terdege rekenschap geven,

hoever het bederf, dat haar bedreigt, is voortgeschreden.”