cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Klaassen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

02 mei 2022 door Redactie

Dr. Klaassen stopt als gemeentepredikant binnen de PKN

Dr. M. Klaassen stopt binnenkort als gemeentepredikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Hij treedt in plaats daarvan in dienst bij Stichting Bijbels Beraad M/V. Klaassen streed lange tijd tegen de progressieve wind binnen de PKN en diende recent nog de zwaarst mogelijke vorm van bezwaar (gravamen) in binnen de kerk. Dat werd afgewezen. De predikant vertelt zelf vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen "meerdere keren gevraagd te hebben of de Heere ander werk voor hem had". Ook benadrukt hij dat zijn besluit tijdelijk is en dat hij blijft preken.

De Hervormde Gemeente van Arnemuiden, waar Klaassen op dit moment predikant is, maakt zijn vertrek op de website bekend. ‘Dr. Klaassen is door het bestuur van stichting Bijbels Beraad Man/Vrouw gevraagd bij hen in dienst te treden. Deze stichting verzorgt toerusting aan kerken en christenen op het gebied van huwelijk en gezin, seksualiteit en de thematiek van LHBT. Na enige weken van bezinning heeft dr. Klaassen besloten het verzoek om in dienst te treden bij Stichting Bijbels Beraad M/V te aanvaarden. Hij hoopt zich in te zetten voor verdere uitbreiding van de werkzaamheden rondom huwelijk en seksualiteit voor kerken en christenen in Nederland.’

Door aan de slag te gaan bij deze interkerkelijke stichting zal Klaassen stoppen met zijn werk als gemeentepredikant. Dat betekent dat hij zich niet meer aan een kerkelijke gemeente zal verbinden. Wel zal hij binnen de PKN blijven preken. Bijbels Beraad M/V maakt middels een persbericht bekend dat Klaassen per 1 september aan de slag zal gaan voor de stichting en is daar blij mee: ‘Dit helpt Bijbels Beraad M/V om te voldoen aan de sterk groeiende vraag naar bezinning, toerusting en ondersteuning van kerken op het gebied van huwelijk, geslacht, seksualiteit en relaties.’

Reactie Klaassen
De predikant zelf vertelt desgevraagd dat hij alles wat hij kwijt wil zondag al tijdens een kerkdienst in zijn eigen gemeente heeft gezegd. Tijdens de dienst lichtte hij zijn besluit inderdaad verder toe. Dat deed hij door de brief voor te lezen die hij eerder al aan de kerkenraad van Arnemuiden had verzonden. Hij vertelt daarin onder meer dat hij ook in 2020 al een verzoek kreeg van de stichting om bij hen in dienst te treden. “Dat heb ik toen afgewezen. We zaten midden in de coronacrisis. En omdat het een functie betrof naast mijn werk in Arnemuiden, was het niet mogelijk om hier gehoor aan te geven. Nu, twee jaar later, kreeg ik opnieuw deze vraag maar dan in een voltijdsfunctie. Na enkele weken van bezinning en gebed heb ik besloten ditmaal wel op dit verzoek in te gaan en mij beschikbaar te stellen om voor de stichting te gaan werken.”

"Een aanvullende reden dat ik ja heb gezegd is de aanhoudende zorg over mijn gezondheid."

“Onze Westerse samenleving verwijdert zich in snel tempo van God en Zijn heilzaam Woord”, vervolgde de predikant. “Dit wordt met name zichtbaar in nieuwe visies inzake seksualiteit en relaties. Deze ontwikkeling dwingt kerken en christenen tot diepgaande bezinning. Bijbels Beraad is drie jaar geleden in het leven geroepen om Bijbels licht te werpen op de vele vragen en dillema’s die onze tijd met zich meebrengt. Al verschillende jaren heb ik door studie, publicatie, lezingen en voorlichtingen mezelf met deze thematiek beziggehouden. Ik sta van harte achter de visie en missie van Bijbels Beraad.”

“Het doctorenambt, het ambt van doctor in de godgeleerdheid, is vanouds nauw verbonden met onderwijs en toerusting. Ik zie het hiermee dan ook in lijn om dienstbaar te zijn aan de bredere toerusting van de kerk in Nederland”, aldus de predikant. “Een aanvullende reden dat ik ja heb gezegd op dit verzoek is de aanhoudende zorg over mijn gezondheid. Zoals u weet worstel ik al enkele jaren met een beperkt energieniveau dat ervoor zorgt dat ik mijn werk niet kan uitvoeren zoals ik graag zou willen en de gemeente ook nodig heeft. Meerdere keren heb ik om die reden gevraagd of de Heere mogelijk ander werk voor mij te doen had. Niet omdat ik het gemeentewerk niet wil, ik doe dat met de liefde van mijn hart, maar omdat het mij zwaar valt om zo te functioneren.”

Hij werd twee keer door een kleinere gemeente beroepen, maar vertelde zondag dat de Heere daarbij toch geen deur opende. Toen kwam de vraag van Bijbels Beraad. “Dat was voor mij aan aanwijzing om mezelf tijdelijk op iets anders dan het gemeentewerk te richten. Hoewel ook dit werk mijn volle inzet zal vergen, zal het vermoedelijk toch iets rustiger zijn dan de dynamiek die het gemeentewerk nu eenmaal met zich meebrengt. Op deze manier kan ik me toch inzetten voor Gods koninkrijk op een manier die hopelijk mijn gezondheid en herstel ten goede kan komen.”

"Meerdere keren heb ik gevraagd of de Heere mogelijk ander werk voor mij te doen had."

“Ik hoop van harte de verbinding met de kerk en de verkondiging van het Woord naast het werk voor Bijbels Beraad vast te houden”, was Klaassen duidelijk. “Ik heb vrede gekregen met deze beslissing. Al realiseer ik me dat de impact op mij, ons gezin en u als gemeente groot is. We moeten afscheid nemen van een geliefde gemeente die we bijna zeven jaar hebben mogen dienen, waar veel banden zijn en waar onze kinderen hun plekje hebben gevonden. We zullen op zoek moeten naar een nieuwe woonplaats, woning, kerkelijke gemeente en scholen voor onze kinderen. We vertrouwen erop dat de Heere voor ons zal zorgen en ons zal leiden.”

Klaassen stelde te begrijpen dat zijn vertrek uit Arnemuiden gemengde gevoelens op kan roepen. “Tegelijkertijd weten we dat de Heere niet afhankelijk is van mensen, en zeker niet van mij.” Aan het einde van de dienst bedankte hij "op nadrukkelijk verzoek" van zijn vrouw nog de jongeren die een kaart hadden gestuurd met de vraag of hij in Arnemuiden wilde blijven. "Daar kan ik helaas niet aan beantwoorden. Maar wel heel hartelijk bedankt voor jullie liefdevolle medeleven en gebed."

Ernstig bezwaar
Via de kerkelijke weg diende Klaassen recent ernstig bezwaar in tegen de leer (een gravamen). Hij maakt zich zeer ernstige zorgen over de wijze waarop de PKN omgaat met het thema seksualiteit. Dit deed hij bij de classis Delta, een vergadering van een aantal protestantse kerken in zijn eigen regio. Vorige maand werd bekend dat dit bezwaar niet in behandeling wordt genomen. Dit kan alleen bij bezwaren tegen de belijdenisgeschriften van de PKN en dat zou nu niet het geval zijn.

Via zijn website noemde Klaassen vier thema’s die in zijn ogen ingaan tegen Gods Woord:

  • De mogelijkheid van het zegenen van andere relaties dan die van man en vrouw als strijdig zijnde met a) de plaats en betekenis van het huwelijk in Gods plan met de mens en b) de diepe betekenis die de Schrift toekent aan het huwelijk als verwijzing naar Christus en de gemeente.'
  • 'De uitspraak van het moderamen van de Protestantse Kerk in 2018 dat de kerk geen waardeoordeel uitspreekt 'over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen’.'
  • 'De geruisloze invoering van een liturgie voor het zegenen van transgenders die een transitie ondergaan hebben.'
  • 'Het PThU-rapport uit 2021 waarin een pleidooi gevoerd wordt voor meer inclusiviteit inzake LHBT-ers in de kerk, gekoppeld aan diverse vergaande aanbevelingen.'


Over het afwijzen van zijn bezwaar schreef de predikant: ‘Het stelt mij teleur dat de kerk mijn fundamentele bezwaren zo gemakkelijk aan de kant schuift. Wel is mij de mogelijkheid aangeboden een gesprek te hebben met het moderamen van de landelijke kerk. (…) Met haar weigering op genoemde zorgpunten in te gaan stelt de PKN zich buiten de grenzen van Gods Woord en de grenzen van de ware kerk.’

Rek eruit
Tegenover CIP.nl lichtte Klaassen begin april zijn bezwaar verder toe. “Ik zie dat de deur steeds verder wordt opengezet voor LHBTI-relaties en een speciale liturgie voor transgenders. Als predikant binnen de PKN ervaar ik het als mijn roeping om de daarvoor aangewezen weg te gaan binnen de kerk en protest aan te tekenen.”

"Ik vraag me soms af hoelang ik hier nog mee door moet gaan. Daar ben ik zelf nog niet uit."

Op de vraag of hij zijn roeping niet voort wilde zetten binnen een andere kerk, antwoordde de predikant destijds: “Binnen de PKN is er altijd een stroming geweest die tegen wil en dank is meegenomen binnen de PKN, en dat is de Gereformeerde Bond. Een orthodox-gereformeerde stroming die nota bene binnen onze kerk de oudste papieren heeft. Het is de taak van de Gereformeerde Bond, en dus ook van mijn als predikant, om de Kerk aan te spreken als er ontwikkelingen plaatsvinden die tegen haar belijden ingaan. Ja, ik vraag me soms af hoelang ik hier nog mee door moet gaan. Daar ben ik zelf nog niet uit, maar het kan dat er een moment komt waarop de rek eruit is.”

Stichting Bijbels Beraad
De predikant was overigens al betrokken bij het werk van de stichting. Zo werkte hij mee aan het boek ‘Liefde die boven alles uitgaat’ (in deze CIP-videoserie komt het boek aan de orde, red.). Bovendien houdt hij zich al jaren intensief bezig met de onderwerpen die voor de stichting belangrijk zijn. Op de eerstvolgende conferentie van Bijbels Beraad M/V zal hij bovendien de hoofdspreker zijn, zo meldt de stichting. ‘Op 9 juni vindt de volgende conferentie plaats in Alblasserdam over Bijbels man/vrouw zijn. Dr. Klaassen is hier een van de hoofdsprekers.’ Per 1 september zal hij ook in dienst treden van de stichting.

CIP.nl maakte met dr. M. Klaassen de videoserie '(Homo)seksualiteit en identiteit: tegen de stroom in'. Klik hier om de video's te bekijken.

In de CIP Podcast bespraken CIP-redacteuren Patrick Simons en Jeffrey Schipper bovenstaand nieuwsbericht. Beluister het fragment vanaf minuut 24:43


Dr. M. Klaassen
- Dr. Klaassen voert eenzame strijd in PKN: “Mogelijk komt er een moment dat de rek eruit is”
- Dr. M. Klaassen pleit voor heilige seksualiteit: "God zegt: vrij heilig of vrij niet"
- Dr. Klaassen verlaat de PKN en sluit zich aan bij Hersteld Hervormde Kerk
- Een ernstige boodschap van ds. Klaassen: “Veel huwelijken verkeren in zwaar weer”
- Een alarmerende boodschap aan theoloog Ad de Bruijne: 'Wat u schrijft is levensgevaarlijk'
Meer over Dr. M. Klaassen »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Een begrijpelijk en wijs besluit!