cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Jaap Dieleman
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

24 april 2017 door Jeffrey Schipper

De opname van de gemeente: wat moeten we ermee?

In een oogwenk de Heer tegemoet in de lucht. Hierover sprak Paulus in zijn brief aan de Thessalonicenzen. “We worden opgenomen in de hemel. En dat is geen proces van eeuwen, maar zal in een ondeelbaar ogenblik plaatsvinden,” zegt Jaap Dieleman. In zijn boek ‘Het Mystery van de Opname’ neemt de evangelist ons mee op een speurtocht in Gods Woord om uw ogen te openen voor het mysterie van de opname.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Niet alle christenen zijn bekend met de term ‘opname’. Wat wordt hiermee bedoeld?
“Het woord opname komt in de Bijbel niet voor, maar de zaak zelf beslist wel, zoals we al gezien hebben in 1 Thessalonicenzen 4:15-17 waar staat dat wij ‘in een oogwenk weggevoerd worden’. Dat woord ‘weggevoerd’ is in de Griekse Bijbel vertaald met ‘harpagésémetha’ waar het woord ‘harpazo’ van afgeleid is en de betekenis heeft van een plotselinge ontvoering, wegvoering, geroofd worden. In de Latijnse vertaling is het woord harpazo vertaald met ‘rapturo’. Dat laatste woord klinkt bekend want in de Engelse vertaling heet het ‘rapture’, wat wij weer vertalen met ‘opname’. Het begrip ‘opname’ is dus wel degelijk een bijbels begrip ook al wordt het woord ‘opname’ niet letterlijk gebruikt in de Bijbel.

Daarnaast zou ik willen benadrukken dat we hier spreken over een door God geopenbaarde mysterie. De Bijbel kent veel mysteries. Denk bijvoorbeeld aan het mysterie van de heidenen (Efeze 3:1-6, red.). Het idee dat heidenen gered zouden kunnen worden, zou nooit in het hoofd van een Jood zijn opgekomen, maar het was altijd al in het hart van God. Toen Paulus dit heilsgeheim wereldkundig begon te maken, werd hij in eerste instantie door de Joden als een ketter gezien. Hoe haalde hij het überhaupt in zijn hoofd dat God heidenen deelgenoten en erfgenamen zou maken van het heil? Toch was dit altijd al Gods plan geweest, maar nu was de tijd aangebroken om dit geheim te openbaren.

"We worden opgenomen in de hemel. En dat is geen proces van eeuwen, maar zal in een ondeelbaar ogenblik plaatsvinden"

Dit mysterie is door Paulus opgetekend en daarom hebben we als heidenen (niet-Joden, red.) deel gekregen aan de redding van Christus. De opname is een net zo groot geheimenis dat door God alleen is geopenbaard aan Paulus. De opname houdt in dat er een moment zal komen dat God Zijn kinderen in een oogwenk zal thuis halen. We worden dan opgenomen in de hemel. Paulus heeft het op zijn beurt weer aan ons bekend gemaakt door het in zijn brief aan de Korintiërs op te schrijven. Dit idee was tot dan toe beslist een mysterie, een geheimenis.”

Wat zegt de Bijbel over de opname?
Jaap citeert 1 Thessalonicenzen 4:15-17, ‘Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht.’ Dat woord ‘oogwenk’ verwijst in de Strongs concordantie naar het woord ‘harpazo’; dit betekent zoveel als ‘opgetrokken worden, met kracht/geweld weggenomen worden, weggeplukt worden, weggevoerd worden, beslag leggen op, snel grijpen en meenemen, zoals een dief doet. Een tweede tekst die over de opname gaat, vinden we in de eerste brief aan de Korintiërs: ‘Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden’ (hoofdstuk 15, vers 51-52).

In deze tekst wordt de uitdrukking ‘ondeelbaar ogenblik’ gebruikt. De Engelse vertaling spreekt van ‘in a moment, in the twinkling of an eye’. Dit moment, dit ‘ondeelbaar ogenblik’, refereert naar de kleinst mogelijke tijdseenheid, iets als een nano-seconde, een pico-seconde of een nog kleinere tijdseenheid. Niemand weet dan ook precies hoe kort dat ondeelbaar ogenblik duurt. Waar het uiteindelijk om gaat is dat het tijdstip zo kort is, dat het niet met het blote oog is waar te nemen. De transformatie van de doden die in Christus zijn gestorven en de levenden die onsterfelijkheid aandoen en dan samen de Heer tegemoet gaan in de lucht, omvat dus geen proces van eeuwen, maar zal in een ondeelbaar ogenblik plaatsvinden. Wow!”

Wat is een veel voorkomend misverstand over de opname?
“Openbaring maakt duidelijk dat er nog verschrikkelijke dingen staan te gebeuren op aarde onder leiding van de antichrist. Een groep christenen gelooft dat Gods kinderen die grote verdrukking gaan meemaken voordat de opname plaatsvindt. Maar het is een onmogelijke opdracht om Jezus voortdurend te blijven verwachten en tegelijk eerst de antichrist te verwachten. Bovendien werkt dit gemakzucht in de hand. Omdat we als westerse christenen nu nog niet worden verdrukt. ‘De opname zal dan nog wel op zich laten wachten.’ Door te geloven dat God ons ieder moment naar de hemel kan halen, geven we gehoor aan Jezus’ bevel om Hem voortdurend te blijven verwachten (Openbaring 3:10, red.).

"Wanneer de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden, zullen velen plotseling beseffen dat God Zijn belofte werkelijk heeft waargemaakt"

Een ander misverstand is dat er na de opname geen hoop meer zou zijn voor in slaap gevallen christenen en mensen die God niet kennen. Na de opname komt een tijd waarin de antichrist regeert in deze wereld. In die tijd zal niet alleen veel ellende zijn, maar komen er volgens de Bijbel ook veel mensen tot geloof. De Bijbel spreekt zelfs over een grote schare die niemand tellen kan. Er gaan verschrikkingen over de aarde komen, maar ik zie dat we de hoop mogen koesteren dat God Zijn kinderen naar huis zal halen voordat de antichrist aan de macht komt. Daarom is het zo belangrijk om dichtbij God te blijven.”

Je verwijst in je boek onder andere naar de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden. Waarom?
“Wanneer je dit verhaal in de context bekijkt, zie je dat het naadloos aansluit op Jezus’ betoog uit Mattheüs 24,” legt Jaap uit. “Maar in deze gelijkenis legt Jezus het accent vooral op de houding en de gezindheid van de Bruid (Gods gemeente, red.). Hij vergelijkt deze met 10 maagden. Die maagden staan samen symbool voor de gemeente van Jezus Christus. Vijf van hen noemt Hij echter wijs en vijf van hen dwaas. Let op! Jezus spreekt niet over goed of slecht. Het gaat niet over goed of slecht, maar over wijs of dwaas.

Ogenschijnlijk zijn ze alle tien gelijk. Maar dat is slechts schijn, want er is één ding waarin ze verschillen. En dat ene ding kwam pas op het allerlaatste moment aan het licht toen ze de bruidegom tegemoet zouden gaan. Toen kregen de dwaze maagden hun lampen niet meer aan, omdat ze geen extra olie in hun kruiken hadden meegenomen. Dat ene ding werd hun uiteindelijk noodlottig, want daardoor misten ze het bruiloftsfeest. Ze beseften heel goed waar het hun aan ontbrak en ze vroegen de anderen dan ook om een beetje van hun olie. Maar die spoorden hen aan om zelf olie te gaan kopen.

Wanneer de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden, zullen velen plotseling beseffen dat God Zijn belofte werkelijk heeft waargemaakt. Ze zullen schreeuwen en smeken en zeggen: ‘Heer, Heer, doe ons open!’ Net zoals de dwaze maagden deden. Ze zullen zeggen: ‘Heer vergeef me, nu geloof ik! Ik bekeer me en ik roep U aan, help mij en doe mij open!’ Maar hun wanhoopskreten zullen tevergeefs zijn, want de deur is reeds gesloten.

Laten we er daarom voor zorgen dat er voldoende olie in onze lamp zit,” voegt Jaap toe. “Als ik op reis ga heb ik mijn koffer op tijd ingepakt en weet ik precies hoe laat ik op Schiphol moet zijn. De opname vraagt niet om een fysieke, maar een geestelijke voorbereiding. Laten we ons bekeren van een aardsgezinde mentaliteit. We mogen leven in de verwachting en dichtbij God blijven. Dan hoef je ook niet bevreesd te zijn. Het moment dat we met Jezus worden verenigd komt steeds dichterbij. Wat een moment zal dat zijn!”

Klik hier om Jaaps boek over de opname te bekijken of te bestellen.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Opname van de gemeente
- Volgens Jaap Dieleman zorgt een foutieve vertaling voor misvatting over opname van de gemeente
- Op 14 mei zou de opname plaatsvinden (maar dat ging niet door)
- Gaan alle christenen vlak voor de grote verdrukking voor 1000 jaar naar de hemel?
- Jaap Dieleman over de opname: een sprookje of werkelijkheid?
- Hoe zit het met de opname van de Gemeente?
Meer over Opname van de gemeente »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

P
Prachtige uitleg, wacht niet op de wederkomst want dan ben je te laat, je mist de grote bruiloft de GEMEENTE met JEZUS, Hij komt ons tegemoet en neemt ons mee in Zijn heerlijkheid ons te verenigen als Bruid en Bruidegom. Als je dit aan je voorbij laat gaan zonder die verwachting waar blijft dan de hoopvolle verwachting als je dit wegwuiften een afwachtende