cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Willem Ouweneel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

22 juni 2020 door Willem J. Ouweneel

Tien veelvoorkomende theologische dwalingen in christelijk Nederland

In deze ‘riskante’ column vind je wat ik vandaag de tien meest gangbare theologische ‘dwalingen’ zou willen noemen die je volgens mij in christelijk Nederland vandaag de dag kunt tegenkomen. Ze zijn onderling zéér verschillend, zowel van aard als van ernst. In hoeverre het ook ‘ketterijen’ zijn van zodanig kwalijke geest dat je moet betwijfelen of de aanhangers wel behouden kunnen worden, moet de lezer zelf maar uitmaken. De meeste aanhangers zou ik wel degelijk als christenen willen beschouwen, hoezeer ze er (naar mijn bescheiden mening) op bepaalde punten ook naast zitten.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid John Lapré.

Word ook lid

Ik geef de opsomming in alfabetische volgorde:

1. Alverzoening
De leer dat alle mensen uiteindelijk behouden worden, hoe goddeloos ze op aarde ook geweest zijn. Volgens sommigen moeten de goddelozen wel eerst een tijd in de hel doorbrengen, volgens anderen is dat niet nodig. Uiteindelijk krijgen ze allemaal deel aan de eeuwige gelukzaligheid. Een typisch voorbeeld van wishful thinking: men wil graag dat het zo is (want men kan zich niet voorstellen dat God…), en dus is het ook zo.

2. Bekering
De leer dat, ondanks de talloze dringende oproepen van God om je te bekeren, de mens zichzelf niet kan bekeren en dus volstrekt passief moet afwachten totdat hij door God bekeerd wordt. De precaire bijbelse verhouding tussen de soevereiniteit van God en de verantwoordelijkheid van de mens wordt hier volledig scheefgetrokken in de richting van het eerste.

Men vergeet dat broederlijke acceptatie van de homofiele naaste niet automatisch acceptatie van onbijbelse praktijken inhoudt.

3. Besnijdenis
De leer dat mannen uit de heidenwereld die tot geloof in Jezus Christus komen, zich moeten laten besnijden. Immers, zo redeneert men, de besnijdenis bestaat al van vóór de Wet van Sinaï en geldt voor alle fysieke én geestelijke nakomelingen van Abraham. Het helpt niet of je op Galatenbrief wijst; de Galaten lieten zich gewoon om de verkeerde redenen besnijden, beweert men.

4. Genezing
De leer dat Jezus op het kruis alle ziekten van de gelovigen heeft ‘gedragen’ (uitgewist), zodat geen enkele gelovige meer ziek hoeft te worden (als je dan toch ziek wordt, moet er wel iets heel ernstigs met jou aan de hand zijn, bijv. zonde of ongeloof). Het helpt niet of je op zieke gelovigen in het Nieuwe Testament wijst. Deze leer is een consequentie van een misverstaan van één enkele tekst: Jesaja 53:4.

5. Homoseksualiteit
De leer die huwelijken c.q. seksuele relaties tussen homofiele personen van hetzelfde geslacht goedpraat. Een ander voorbeeld van wishful thinking: men wil graag dat het zo is (want men kan zich niet voorstellen dat God…), en dus is het ook zo. Het helpt niet om op Romeinen 1:24-27 of 1 Korinthe 6:10 te wijzen. Men vergeet dat broederlijke acceptatie van de homofiele naaste niet automatisch acceptatie van onbijbelse praktijken inhoudt.

In hoeverre het ook ‘ketterijen’ zijn van zodanig kwalijke geest dat je moet betwijfelen of de aanhangers wel behouden kunnen worden, moet de lezer zelf maar uitmaken.

6. Perfectionisme
De leer dat een gelovige door de kracht van de Heilige Geest hier op aarde al een staat van zondeloosheid kan bereiken. Dit valt alleen te ‘verdedigen’ als je een heel lage opvatting van zonde hebt (bijv. het opkomen van zondige gedachten niet meerekent) of een groot gebrek aan zelfkennis. Veel mensen hebben een goed geweten doordat zij een slecht geheugen hebben…

7. Preterisme
De leer dat alle bijbelse profetieën, inclusief die betreffende de wederkomst van Christus, al vervuld zijn rond het jaar 70 na Christus (de val van Jeruzalem). Er valt dus geen wederkomst en geen opstanding te verwachten! (Het ‘partiële’ preterisme is de leer dat alle profetieën in 70 vervuld zijn, behalve die betreffende de wederkomst van Christus, de opstanding van de doden en het laatste oordeel; ik heb het slechts over het ‘volle’ preterisme.) De grond voor deze leer is een volstrekt misverstaan van vooral Mattheüs 24.

8. Ultradispensationalisme
De leer dat de ‘bedeling van de Gemeente als het lichaam van Christus’ pas begint na Handelingen 28, dus nadat Israëls verwerping van zijn Messias compleet was; alle gewoonten en brieven uit die overgangstijd zijn voor christenen niet van toepassing, zoals doop, avondmaal, de Geestesgaven, de genezingsbediening. Alleen de brieven van ná Handelingen 28, vooral Efeze en Kolossenzen, zijn voor de Gemeente maatgevend.

Zonden verstoren niet onze christelijke positie, maar wel onze gemeenschap met de Vader.

9. Vernietigingsleer (annihiliationisme)
De leer dat de goddelozen niet een eeuwige, bewuste kwelling tegemoet gaan, maar uiteindelijk door God vernietigd worden (dus zullen ophouden te bestaan). Ook dit is weer een voorbeeld van wishful thinking, nu voor degenen voor wie de alverzoeningsleer ál te gortig is: men wil graag dat het zo is (want men kan zich niet voorstellen dat God…), en dus is het ook zo. Enig gegoochel met de Griekse grondtekst – wat verreweg de meeste christenen niet kunnen beoordelen – moet deze dwaling voor de massa aannemelijk maken.

10. Zondenbelijdenis
De leer dat, omdat Jezus op het kruis alle zonden van de gelovigen heeft uitgewist, een gelovige, als hij zondigt, die zonden niet hoeft te ‘belijden’, want ze zijn al vergeven zelfs voordat ze begaan zijn. Het antwoord is natuurlijk 1 Johannes 1:9 en Jakobus 5:16, maar deze teksten worden effectief weggewerkt. Het hele standpunt is gebaseerd op een verwarring tussen onze positie als eens en voor altijd gerechtvaardigd in Christus en onze praktijk als kind van de Vader. Zonden verstoren niet onze christelijke positie, maar wel onze gemeenschap met de Vader.

Als ik lang zou nadenken, zou ik misschien nog wel meer kunnen noemen. Maar dit lijkt me wel voldoende. Misschien kun je je van sommige dwalingen niet voorstellen dat ze echt in Nederland voorkomen, maar ik verzeker je dat het zo is…

Bovenstaande column verscheen eerder op de website van Willem Ouweneel. Het artikel is met toestemming overgenomen door CIP.nl.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Willem Ouweneel
- Snelgroeiende stichting legt typisch eigentijdse dwaling bloot: het welvaartsevangelie
- Behandel gelovigen met een andere doopvisie niet als tweederangschristenen
- Protestboeren naar de mond praten met Bijbelverhaal is ongepast
- Vervangingstheologie is een kaartenhuis: het 'nieuwe Israël' is een verzinsel
- Een maximale ambtstermijn voor ambtsdragers: goed idee?
Meer over Willem Ouweneel »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

A
Vervangingstheologie "de kerk is het geestelijk Israël" is een dwaalleer waar meerdere uit voortgekomen zijn.