Wat iedere christen zou moeten weten over Grote Verzoendag

God25 september 2023 Piet van der Lugt, Israël en de Bijbel
Grote Verzoendag

Op de 10e van de maand Tisjerei (september/oktober op onze kalender) viert de Joodse gemeenschap Jom Kippoer (Grote Verzoendag). Binnen het Jodendom is het de belangrijkste van de feestdagen die de HEERE in Leviticus 23 heeft voorgeschreven.

Als we dit feest vergelijken met de overige zes feesten, zien we een groot verschil. Eigenlijk kun je niet van een feest spreken. De andere feesten, behalve Rosj Hasjanah (Joods Nieuwjaar)1, zijn aan de oogst gerelateerd en daar speelt blijdschap en vrolijkheid een grote rol. Dat aspect missen we bij Jom Kippoer, want het gaat op die dag om verootmoediging voor het aangezicht van de HEERE (Lev. 16:29, 31).

Voorschrift en ritueel
Het is bijzonder dat in Leviticus 16:1-28 eerst het ritueel wordt beschreven en pas daarna het wanneer, hoe en waarom dit alles moest gebeuren. Hoewel we het voorschrift ook nog een keer lezen in Leviticus 23:27-32, is dit de enige plaats in de Bijbel waar ons wordt verteld wat er precies gedaan moest worden.

De zonden konden door dit bloed niet worden weggenomen, maar werden door het bloed als het ware aan het oog van de HEERE onttrokken.

Dag van verzoening
In de Tenach wordt Verzoendag slechts driemaal genoemd, namelijk in Leviticus 23:27, 28 en 25:9. De Hebreeuwse grondtekst zegt letterlijk ´dag van de verzoeningen´, dus een meervoud. Uit het beschreven ritueel blijkt namelijk dat er meerdere ´zaken´ verzoend moesten worden: de verzoening van het heilige heiligdom (het heilige der heiligen), de tent van ontmoeting en het (reukoffer) altaar. Daarnaast vond er verzoening plaats voor de priesters en voor heel het volk van de gemeente (Lev. 16:33).

Zonden bedekt
De verzoening vond allereerst plaats op grond van de dood van een jonge stier en een geitenbok. Het bloed van beide dieren werd door de hogepriester achter het voorhangsel op en voor de ark van het verbond gesprenkeld. Deze twee geslachte dieren vormden het zondoffer. Hun bloed bedekte als het ware de zonden en overtredingen van de hogepriester (en zijn familie) en het volk. ‘Kippoer’ komt van het Hebreeuwse woord ´kafar´ dat ´bedekken´ betekent. De zonden konden door dit bloed niet worden weggenomen, maar werden door het bloed als het ware aan het oog van de HEERE onttrokken.

Het was een tijdelijke oplossing en wees naar de definitieve oplossing waarover de schrijver van de Hebreeënbrief spreekt in hoofdstuk 10 als hij in vers 11 zegt: “En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen”. De Statenvertaling geeft hier 'alle dagen' en dat is mijns inziens beter en duidelijker, want het gaat niet om de dagelijkse offers, maar de jaarlijkse offers die iedere Verzoendag werden gebracht. In vers 1 lezen we “jaar in, jaar uit” en in vers 4 “het bloed van stieren en bokken!” De definitieve oplossing zien we in vers 14 waar we die geweldige waarheid vinden: “Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.”

De stier en de bok van het zondoffer wijzen naar Zijn dood, Zijn vergoten bloed op het kruis tot verzoening en vergeving.

Zonden weggedragen
Nadat het bloed van de gedode dieren in het heilige der heiligen was gebracht en ook in het heilige op de horens van het (reukoffer)altaar was gestreken, moest de levende bok de woestijn worden ingestuurd. Dit gebeurde nadat de hogepriester zijn beide handen op de kop van de bok had gelegd en al hun ongerechtigheden, overtredingen en zonden had beleden. Deze bok droeg al hun (Israëls) ongerechtigheden weg naar een onbewoond gebied (vs. 21-22). Het Hebreeuwse 'azazel' wordt terecht vertaald met 'weggaande'. Het gaat mijns inziens niet om een eigennaam zoals soms wordt uitgelegd.

Vervulling door de Messias
Jom Kippoer wijst naar het werk van de Messias Jezus zoals ons in de Hebreeënbrief wordt geleerd. Hij heeft als het Zondoffer op het kruis Zijn bloed vergoten en dat is de basis voor de verzoening. Dat bloed is op aarde vergoten, want daar hebben ongerechtigheden, overtredingen en zonden plaatsgevonden. Echter zoals op Jom Kippoer meerdere dingen/mensen verzoend moesten worden, zijn er door het bloed van Christus niet alleen gelovige mensen, maar ook hemelse dingen gereinigd (zie Hebr. 9:23, 24). De stier en de bok van het zondoffer wijzen naar Zijn dood, Zijn vergoten bloed op het kruis tot verzoening en vergeving. De lichamen van stier en bok werden buiten de legerplaats verbrand (vgl. Hebr. 13:11, 12)! De weggestuurde bok wijst naar het wegdragen van de zonden zoals Johannes de Doper al aangaf in Johannes 1:29 waar ´wegnemen´ ook gelezen kan worden als ´wegdragen´ (zie ook 1 Pet. 2:24).

Brandoffer
Uit Leviticus 16:24 blijkt dat niet alleen het bloed van het zondoffer verzoening bewerkte, maar dat ook het brandoffer daarvoor nodig was. Dit offer van een ram spreekt van volkomen overgave aan de HEERE. Ook dat aspect vinden we terug in het werk van Christus op het kruis, zoals in Hebreeën 9:13-14 staat: “Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!”

De Heere maakt aan de Hebreeën duidelijk dat het ritueel op Jom Kippoer wijst naar de Messias Jezus.

Hogepriester
Op Jom Kippoer is de hogepriester aan het werk. Het hele volk, behalve zijn twee assistenten, mag geen enkel werk verrichten. Aan het kruis hing de Heere Jezus als offer, maar niet als Hogepriester. Hij kon op aarde geen priester zijn want Hij was niet uit de stam van Levi (Hebr. 7:11-17). De Heere Jezus is door God aangesteld als Hogepriester naar de ordening van Melchizedek uit de kracht van een onvergankelijk leven. Tot en met het kruis was Zijn leven vergankelijk, maar eenmaal opgestaan uit de doden, is Hij onsterfelijk en blijft dus tot in eeuwigheid (vers 24). Na Zijn sterven is Hij in het dodenrijk (´hades´) geweest (Hand. 2:31).

Heel kort na Zijn opstanding is Hij naar de hemel gegaan zoals Hij tegen Maria Magdalena zei: “Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God” (Joh. 20:17). Hij is toen niet met Zijn bloed zoals de NBG51 vertaalt, maar door (dia) Zijn bloed, dat wil zeggen op grond van Zijn bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, namelijk in Gods tegenwoordigheid. ‘Eens en voor altijd’ laat hier vooral de tegenstelling zien met Jom Kippoer waar ieder jaar hetzelfde ritueel moest plaatsvinden.

De boodschap
De Heere maakt aan de Hebreeën (vgl. Fil. 3:5) duidelijk dat het ritueel op Jom Kippoer wijst naar de Messias Jezus. Het is ons gebed dat tijdens de komende Verzoendag daar ook Joodse ogen voor mogen opengaan!

Piet van der Lugt spreekt als Bijbelleraar in binnen- en buitenland, onder andere voor Messiaanse gemeenten in Oost-Europa. Ook is hij al vele jaren betrokken bij het werk van Israël en de Bijbel. Bovenstaand artikel verscheen op de website van Israël en de Bijbel en is met toestemming overgenomen door Cvandaag.

Praatmee

Beluister onze podcast

#306 Jeffrey, Tabitha en Matthijs over geld verdienen in christelijk Nederland
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

massadoop
Positief nieuws

141 mensen op één dag gedoopt in Amerikaanse megakerk

In een Amerikaanse megakerk werd onlangs een dienst georganiseerd waarin 141 mensen werden gedoopt. Bovendien namen tijdens deze samenkomst tientallen mensen het besluit om Jezus Christus te volgen. Dit meldt de Christian Post. De dienst werd georgan

Diederik van Dijk
Nieuws

SGP wil dat Nederland antisemitische migranten gaat weren

De SGP wil dat antisemitische migranten voortaan Nederland niet meer binnenkomen. Dat is de strekking van de Kamervragen die kersvers Kamerlid Diederik van Dijk stelde aan demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz.  Wat Van Dijk

Prof. dr. Maarten Wisse
Nieuws

Maarten Wisse stopt als PThU-rector: "Mijn stijl van leidinggeven past niet goed"

Prof. dr. Maarten Wisse stopt per 1 februari 2024 als rector van de PThU. Dat heeft hij vandaag aangekondigd. "Mijn stijl van leidinggeven past niet goed bij de manier van besturen die nu binnen de PThU gevraagd wordt." De raad van toezicht van de PT

Jan-Jaap van Peperstraten
Preekverslag

Het Evangelie is geen zoeklicht om de fouten van anderen mee op te lichten

Toen ik de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes (Matteüs 25:1-13, red.) doorlas moest ik weer denken aan het van voorjaar van 2020. Die gekke coronatijd toen er zoveel onrust was: dat mensen bang waren dat er niet genoeg eten meer zou zijn in

Minne Veldman
Video

Luister naar deze prachtige koraalbewerking van 'Stille nacht, heilige nacht'

'Stille nacht, heilige nacht', het is misschien wel één van de meest bekende en geliefde kerstliederen ter wereld. Organist Minne Veldman bracht dit lied middels een prachtige koraalbewerking ten gehore op het Bätz-orgel in de Evangelisch-Lutherse ke

Canada
Nieuws

Canadees lagerhuis neemt unaniem motie aan: Christelijke feestdagen niet discriminerend

Christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen zijn niet discriminerend. Dat is het duidelijke uitgangspunt van het Canadese lagerhuis. Zij reageren daarmee op een recent rapport van een mensenrechtencommissie in de Canadese regering. Daarin werden ker

Albert van der Heide
Column

Zien is de meest genoemde taal waarin God spreekt

Gods spreken is niet alleen in woorden. De Bijbel leert ons ook dat God ons wil laten zien. Sterker nog; zien is in het Woord van God feitelijk de meest genoemde taal waarin God spreekt. Profeten werden in het Oude Testament letterlijk zieners genoem

Opperrabbijn Jacobs
Video

Terugkijken: Opperrabbijn Jacobs over de betekenis van Chanoeka

Donderdagavond 7 december begint Chanoeka, het feest van het licht. Dat zijn altijd feestelijke dagen, maar dit jaar met een donkere rand, want in Israël woedt een hevige oorlog. Wat is de betekenis van Chanoeka voor ons, juist in deze tijden van lij

Meerartikelen

podcast Heilige Grond
Podcast

Wat hebben profeten tot ons te zeggen? Jaap Dekker en Robin ten Hoopen in gesprek

In tijden van crisis krijgen de Bijbelse profeten nieuwe zeggingskracht, ze bieden hoop. Maar die hoop is iets anders dan zoete geruststelling of optimisme. We worden gedwongen de confrontatie met onszelf aan te gaan. In deze aflevering van de podcas

AFD
Nieuws

Duitse aartsbisschop wil rechtse kiezers weren uit kerkelijk ambt

Wat kardinaal Reinhard Marx, de aartsbisschop van München, betreft worden rechtse kiezers buiten de kerkelijke ambten gehouden in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij doelde daarmee vooral op aanhangers van de Duitse politieke partij Alternative für Deutsch

NGK Doetinchem
Nieuws

Ds. Jac. Ophoff aanvaardt beroep NGK Doetinchem

De Nederlandse gereformeerde kerk in Doetinchem verwelkomt een nieuwe predikant. Ds. Jac. Ophoff heeft het beroep aanvaard en neemt binnenkort afscheid van de Opstandingskerk in Zwolle. De kerk in Doetinchem was vacant in verband met het vertrek van

New Wine Zomerconferentie
Nieuws

Thema New Wine Zomerconferentie 2024: Leef!

Het thema voor de New Wine Zomerconferentie 2024 is: Leef! Dat maakte New Wine-directeur Bart Visser afgelopen week bekend. De conferentie is volgend jaar van 20 tot en met 26 juli op Landgoed Velder in Liempde. New Wine, een vernieuwingsbeweging van

duitse taxi
Nieuws

Duitse taxichauffeur riskeert boete vanwege Bijbeltekst op auto

Een Duitse taxichauffeur krijgt mogelijk een boete opgelegd door de autoriteiten omdat hij op de achterkant van zijn taxi een Bijbeltekst heeft staan. De daarvoor bevoegde instantie beschuldigt hem van ‘ontoelaatbare religieuze reclame’ en heeft de t

Sera Noa
Nieuws

Zangeres Sera Noa heeft een belangrijke boodschap: "Stop met vergelijken!"

Volgens zangeres Sera Noa is het heel belangrijk dat we als christenen stoppen met vergelijken. "Focus je vooral op wat God over jou zegt. Als je je identiteit in God vindt, kan al het andere je gestolen worden." Sera zegt in onderstaand videofragmen

Gerard en Lydia de Groot
Boekfragment

Christenen mogen leren om de sleutels van Gods Koninkrijk te gebruiken

Ons handelen in de geestelijke realiteit heeft maar één belangrijk doel: Het zichtbaar maken van de Koning en Zijn Koninkrijk in en door ons leven heen. Mattheüs 16:19 zegt: ‘En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bin

brand bethelkerk
Nieuws

Grote brand legt Rotterdamse Bethelkerk in de as

De Rotterdamse Bethelkerk werd woensdagavond opgeschrikt door een grote brand. Er vielen gelukkig geen slachtoffers bij die brand, maar het kerkgebouw van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Rotterdam-Overschie is voor het grootste gedeelte vernieti

Marlon Winedt
Interview

Dr. Marlon Winedt: "Paulus legde bom onder geïnstitutionaliseerde slavernij"

De Antilliaanse theoloog Marlon Winedt deed onderzoek naar de Filemonbrief en dan met name naar de rol die slaaf Onesimus daarin vervult. Wat heeft die brief van Paulus ons als christenen vandaag de dag te zeggen over slavernij en ons verleden? Hoe k

tentoonstelling
Nieuws

CU Arnhem wil foto van jongen (6) met ontbloot bovenlijf op LHBTI-tentoonstelling verwijderen

In het centrum van de stad Arnhem vindt op dit moment een fototentoonstelling plaats voor de LHBTI-gemeenschap. Op een van de foto’s is een transseksueel samen met zijn zesjarige broertje te zien, allebei met een ontbloot bovenlichaam. De ChristenUni

mike bickle
Nieuws

Vermeend slachtoffer Mike Bickle deelt schokkende details maar kerkleiding ziet geen bewijs

Een van de vermeende slachtoffers van de oprichter van het International House of Prayer in Kansas City, Mike Bickle, is met haar verhaal naar buiten gekomen. Ze stelt onder meer dat hij haar het hof maakte toen ze nog maar 19 jaar was en dat er spra

Turijn
Nieuws

Klimaatactivisten verstoren kerkdienst in Turijn

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben afgelopen weekeinde een katholieke mis in de Italiaanse stad Turijn verstoord en onderbroken. Ze besloten het podium te pakken en voor te dragen uit enkele werken van paus Franciscus over het klimaat.