cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Willem Ouweneel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

07 april 2017 door Willem J. Ouweneel

Vond Jezus’ wederkomst al in het jaar 70 plaats!?

Eindelijk geef ik toe aan herhaalde verzoeken om iets over het preterisme te schrijven, dat wil zeggen de verfoeilijke hype die inhoudt dat alle profetieën over Israël en over de wederkomst van Christus reeds vervuld zouden zijn in het jaar 70. In een beknopte column kan ik slechts een zeer summier overzicht van mijn tegenargumenten geven.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid .

Word ook lid

Het belangrijkste argument vóór het preterisme zijn teksten als Matt. 16:28 (dat echter pal daarop vervuld is in 17:1-8!!) en 24:34 (waar ‘dit geslacht’ volgens kenners niet een ‘generatie van 40 jaar’ betekent, maar ‘deze soort’: dit verdorven mensengeslacht). In Matt. 24:48 en 25:5,19 (‘lange tijd’!) suggereert Jezus juist dat zijn wederkomst lang op zich zou laten wachten. Hij komt ‘spoedig’ (Openb. 22:7,12,20) – maar pas na ‘lange tijd’! Dat is geen tegenstrijdigheid voor Hem voor wie duizend jaren zijn als één dag (Ps. 90:4; 2 Petr. 3:8).

Matt. 24 is het bijbelgedeelte waar de hele hype om draait. Vs. 14 (het evangelie verkondigd aan alle volken) is 70 n.C. allesbehalve vervuld; het begint pas in ónze eeuw een beetje vervuld te worden! Verder spreekt vs. 15 over een ‘gruwel der verwoesting’ op de ‘heilige plaats’. Uit onder andere Dan. 11:31 weten we dat dit doelt op een afgodsbeeld zoals Antiochus Epiphanes dit in 167 v.C. in de tempel te Jeruzalem had geplaatst. In 70 n.C. bevond zich totaal niet een dergelijke ‘gruwel’ in de tempel (al hebben preteristen wel geprobeerd zo’n ‘gruwel’ erin te frommelen). En wat vs. 24 betreft: rond 70 n.C. was er helemaal niet een schare ‘valse Messiassen en dito profeten’ in Israël. Vers 15-31 heeft dan ook helemaal geen betrekking op de tijd rond het jaar 70, maar op de tijd dat Israël weer hersteld is in zijn land, zoals sinds 1948 inderdaad het geval is.

Hij komt ‘spoedig’ maar pas na ‘lange tijd’! Dat is geen tegenstrijdigheid voor Hem voor wie duizend jaren zijn als één dag


Preteristen citeren allerlei heidense én christen-schrijvers uit die tijd die over wonderlijke natuurverschijnselen rond 70 n.C. berichten. Maar niets daarvan lijkt ook maar enigszins op de wederkomst van Christus (zie onder). Trouwens, hoe zou bijvoorbeeld kerkhistoricus Eusebius (ca. 300 n.C.) echt hebben kunnen menen dat Jezus in 70 was ‘teruggekomen’, terwijl hij als orthodox christen vast geloofde in een toekomstige wederkomst van Christus om te ‘oordelen de levenden en de doden’ (Apostolische Geloofsbelijdenis)?

De Schrift verbindt met de wederkomst van Christus een hele reeks gebeurtenissen, die rond 70 n.C. geen van alle hebben plaatsgevonden. Ik kan hier slechts enkele voorbeelden noemen. Jezus komt met de wolken, en aller oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben (Openb. 1:7; vgl. Matt. 24:30). Niet gebeurd toen. De goddeloze vijanden van Christus worden geoordeeld en de duivel wordt voor een tijd opgesloten (Openb. 17:14; 19:11–20:3). Wanneer Hij komt in al zijn heerlijkheid, zal Hij zitten op de ‘troon van zijn heerlijkheid’ en alle volken zullen vóór Hem verschijnen om door Hem geoordeeld worden (Matt. 25:31-46). Dat is in 70 evenmin gebeurd. De engel Gabriël beloofde aan Maria dat God aan Jezus de troon van zijn vader David zou geven (Luk. 1:32); dat is de troon van Davids koningschap over Israël (2 Sam. 3:10; 1 Kon. 2:12 enz.). Die troon staat nog steeds in Jeruzalem (Ps. 122:3-5), niet in de hemel! Als Jezus terugkomt, zal Hij zitten op díé troon, en zal het voor altijd vrede en gerechtigheid zijn op aarde (Jes. 9:6). Geen van deze dingen zijn rond of sinds 70 n.C. in vervulling gegaan – tenzij je al deze bijbelplaatsen natuurlijk ‘wegvergeestelijkt’ (zie onder).

Jezus zal terugkeren op de Olijfberg (Hand. 1:11); in zijn persoon zal God zelf zijn voeten op de Olijfberg zetten (Zach. 14:4); dan zal zijn heerlijk koningschap over de aarde beginnen, waarin onder andere alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem (vs. 9-19). Daar, op de berg Sion, zullen zij de Torah leren; zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en vrede genieten (Micha 4:1-4; Jes. 2:1-4). Israël zal het middelpunt van de wereld zijn, want als Christus terugkomt, zal ‘heel Israël’ behouden worden (Rom. 11:15,23-27). Dat is hetzelfde letterlijke Israël als in héél Rom. 9–11. Dat zal de dag zijn waarop Israël en Jeruzalem voor eeuwig verzoend zullen worden (Dan. 9:24).

Een van de grote problemen van het preterisme is dat het een variant is van de aloude ‘vervangings-’ en ‘vergeestelijkingstheologie’, waarvan we nu eindelijk een beetje verlost begonnen te raken


Bovendien staan bij Jezus’ wederkomst alle gelovigen lichamelijk op uit de dood om in het Vaderhuis gebracht te worden (Joh. 14:1-3) en met Christus te regeren (Openb. 20:4,6; vgl. Fil. 3:20v.; 1 Kor. 15:50-57). In 70 n.C. zijn de gelovig gestorvenen helemaal niet opgestaan (tenzij preteristen de oude ketterij van een ‘geestelijke’ opstanding aanhangen; vgl. 2 Tim. 2:18), en ze zijn al helemaal niet in het Vaderhuis gebracht.

Een van de grote problemen van het preterisme is dat het een variant is van de aloude ‘vervangings-’ en ‘vergeestelijkingstheologie’, waarvan we nu eindelijk een beetje verlost begonnen te raken. Deze theologie houdt in: de Kerk is het ‘geestelijk Israël’, alle profetieën voor Israël worden vergeestelijkt (zeg maar gerust: weggeredeneerd) en op de Kerk toegepast. De huidige gebeurtenissen rond de staat Israël hebben zogenaamd ‘niets met de profetieën te maken’, want die zijn allemaal in 70 n.C. vervuld. Er is totaal geen zicht op wat God in de huidige eindtijd aan het doen is. Er is niets om naar uit te kijken (behalve dan sterven en naar de hemel gaan). Er zijn geen specifieke beloften voor Israël meer, er komt geen opstanding van alle gestorvenen (gelovig en ongelovig), er komt zelfs geen ‘nieuwe hemel en nieuwe aarde’. De Kerk heeft dat zogenaamd eeuwenlang allemaal fout gezien; de preteristen hebben nu het ware licht ontvangen. Maar het is helemaal geen licht, want voor hun theorie moeten zij honderden profetieën vergeestelijken, verbasteren of gewoon negeren. Een dergelijke benadering veroordeelt zichzelf.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Wederkomst en eindtijd
- De preek van dr. Paul Visser ging viral: wat staat er nu echt in Openbaring 13?
- Het duizendjarig vrederijk: wat moeten we ermee?
- Jeroen Koornstra heeft afwijkende eindtijdvisie: "Ik word nu al profeet van de satan genoemd"
- Dr. Paul Visser is terughoudend en voorzichtig, maar hoe reëel is zijn boodschap?
- Orlando Bottenbley ziet link tussen corona en de eindtijd: "Kans is groot dat Jezus binnen 15 jaar terugkomt"
Meer over Wederkomst en eindtijd »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Het preterisme probeert de profetie van het boek Openbaring “op te sluiten” in zijn eigen tijd: de tijd van de eerste christenen in het Romeinse wereldrijk. In deze visie is “het beest” van Op.13:18 gelijk aan de macht van Nero Caesar; niet meer dan dat. Het boek Openbaring gaat echter ook over de toekomst. Want het Woord van God is niet gebonden (2Tim.2:9) en getuigen van Jezus is de geest van de profetie (Op.19:10). Het doel van Openbaring is om de volgelingen van Jezus te versterken in standvastige hoop en heilig leven. We moeten het (2)