cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

21 juli 2015 door Jeffrey Schipper

"Theologie is onder evangelischen een vies woord"

"Wanneer ik in evangelische gemeenten wilde investeren in meer Bijbelkennis, werd ik vaak niet begrepen of tegengewerkt. Theologie is in de evangelische wereld een vies woord." Kees van der Eerden vindt een goed opgeleide predikant of oudste in een evangelische kerk een must. Hij merkt op dat die opgeleide voorganger nog te vaak ontbreekt. Onlangs publiceerde Van der Eerden "een dringend pleidooi aan evangelische kerken en leidinggevenden." CIP.nl sprak met het bestuurslid van het Evangelisch College.

Lange tijd vroeg Van der Eerden zich af: bestaat God wel of niet? Nadat een groepje christenen zijn dorp binnenkwam en getuigde van de Heere Jezus, was hij overtuigd. "Als twintiger ben ik toen tot bekering gekomen. Met een klein groepje nieuwe gelovigen hielden we ons bezig met bijbellezing, gebed en het bezoeken van bijbelleraren." Van der Eerden kwam de evangelische beweging binnen. "Gaandeweg ontdekte ik steeds meer dat er veel meer uit het bijbelonderwijs gehaald kon worden; dat professionaliteit de christenen kan en moet verdiepen in de navolging van Christus. Zo kwamen we tot de ontdekking dat sommige uitleg (en praktijk) van de Geestesgaven op een verkeerde manier werd geïnterpreteerd vanwege een gebrek aan studie en onderzoek."

Offers willen brengen
Het bestuurslid merkte in de loop der jaren op dat ‘theologie’ een vies woord is binnen de evangelische wereld. "Ik ben bij de nodige gemeenten betrokken geweest. Meestal was niemand bereid om een studie op te pakken. Wel laat men zich graag geestelijk opbouwen door middel van conferenties en dergelijke. Dat geeft een meestal tijdelijke kick en dat was het dan. Helaas is de kennis die je daarbij opdoet alleen op korte termijn misschien bruikbaar. Er is echter helaas vaak een gebrek aan mogelijkheid en soms bereidheid om ‘offers’ (tijd en kosten) te brengen voor meer Bijbelkennis. Met alleen levenservaring en (soms) een managementopleiding kom je er niet."
"Men laat zich graag geestelijk opbouwen door middel van conferenties en dergelijke. Dat geeft een meestal tijdelijke kick en dat was het dan"

De leiding in evangelische gemeenten ligt vaak bij een oudstenteam: mannen met leidinggevende capaciteiten; en zelfs dit niet altijd.  Van der Eerden: "Voor deze taak - die veelal in de avonduren wordt uitgevoerd - worden veel persoonlijke offers gebracht. Het ‘offer’ wat helaas vaak ontbreekt is het (vooraf) toeleggen op theologisch onderwijs en geestelijke toerusting. Als oudste heb ik vaak verschillende pogingen ondernomen om te investeren in Bijbelkennis en het hervormen van bijbels onderwijs. Helaas werd ik daarin vaak tegengewerkt. Men verwees naar een of andere  discipelschapscursus. Maar ondertussen werd er voorbijgegaan aan bijvoorbeeld het voldoende  bestuderen van de bijbelse context."

Mogelijkheden voor oudsten
"In een oudstenteam zitten leidinggevenden met diverse capaciteiten, onder wie herders en leraars. Ik ben van mening dat zeker één oudste een (eventueel betaalde) functie zou moeten krijgen, waardoor die persoon kan investeren in zijn theologische kennis. Als dat niet mogelijk is, zouden evangelische kerken bereid moeten zijn om de studie van deze herder of leraar te betalen. Een andere mogelijkheid is dat oudsten verandering aanbrengen in hun privéomstandigheden, bijvoorbeeld minder uren betaald werken. Zelf koos ik bewust voor een parttimebaan in het onderwijs, zodat ik veel tijd kon besteden aan kerk en Bijbelstudie."
"Als EC-bestuur hebben we ontdekt dat er vanuit de evangelische wereld steeds minder studenten gaan studeren"

Volgens Van der Eerden komt er een aantal gevaren aan het licht wanneer investeren in studie niet meer prioriteit krijgt. "Volgens het principe 'een gemeente is geestelijk nooit verder dan haar voorgangers', moeten voorgangers allereerst zelf goed onderlegd zijn in (toegepaste) bijbelkennis. Het gevaar is dat een gemeente anders snel zal stokken in groei, in brede zin. Vervolgens wordt door verkeerde bijbelinterpretatie een gemeentelid op het verkeerde spoor gezet. Vooral als een gemeentelid bijzondere pastorale hulp nodig heeft. Of de hele gemeente krijgt verkeerde ideeën aangereikt in de prediking. Leiders moeten dus vanuit sterk verantwoordelijkheidsbesef zichzelf (professioneel) bekwamen. Zeker in deze tijd die zoveel druk legt op christenen, jong en oud. Andere gevaren zijn wat mij betreft sektarisme en machtswellust. Door een gebrek aan Bijbelkennis kunnen leidinggevenden sneller geneigd zijn om mensen naar hun hand te zetten."

"Ja, ik ben bezorgd," geeft hij toe. "Als EC-bestuur hebben we ontdekt dat er vanuit de evangelische wereld steeds minder studenten gaan studeren. Dit toont wat mij betreft aan dat er werk aan de winkel is. Weliswaar betreft het lange termijn investeringen van de student en van de gemeente, maar de effecten zijn groot. Vandaar mijn pleidooi: pak eerst een bijbels-theologische opleiding op alvorens je een leidinggevende taak in de gemeente oppakt."

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
Hello Kees,

Ik ben het van harte eens met je opmerkingen over gebrek aan basis theologische kennis.Ik merk er echter direct bij op, dat het merendeel van onze theologische opleidingen het belangrijke Goddelijke uitgangspunt overboord hebben gezet: 2 Tim.3:16.De opleiding die men dan ontvangt is meer humanitair/sociaal, dan theocentrisch gericht