cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Tanneke Dorgelo
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

22 juni 2021 door Jeffrey Schipper

Tanneke bestudeerde Jeremia: "Ik werd geraakt door Gods liefde en genade"

“Jeremia werd geslagen, gevangengezet en met de dood bedreigd. Toch bleef hij trouw en gehoorzaam”, merkt Tanneke Dorgelo op. Zij verdiepte zich uitgebreid in het leven van de profeet Jeremia. In haar bijbelstudieboek ‘Keer terug en kom thuis’ wordt duidelijk hoe God in Zijn liefde de profeet naar een afgedwaald volk stuurt. De schrijfster is ervan overtuigd dat het verhaal van Jeremia ook vandaag de dag veel tot ons te zeggen heeft.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Voor degenen die niet bekend zijn met Jeremia en zijn boodschap. Wie is hij en hoe heeft God hem gebruikt?
“De profeet Jeremia leefde ongeveer 600 jaar voor de Here Jezus. In die tijd was het tweestammenrijk nog in Israël met hun tempel in Jeruzalem. Op jonge leeftijd werd Jeremia door God aangesteld als profeet. In de veertig jaar dat hij profeteerde, werd het Joodse volk weggevoerd naar Babylonië. Velen kwamen om en de tempel werd vernietigd. Het koninkrijk Israël hield op te bestaan.

"Waar Jeremia haarfijn de etterende wond van de zonde aanwees, streken valse profeten er een zalfje over. Het volk was vervreemd van God en Zijn Woord."

God stuurde Jeremia om Zijn afgedwaalde volk weer terug te brengen, zodat Hij hen en Zijn tempel zou kunnen sparen. Hij liet Jeremia weten dat er een vreselijke tijd zou aanbreken als de Israëlieten zich niet zouden bekeren. Jeremia verkondigde trouw Gods Woord aan een rebellerend volk en smeekte hen terug te keren naar hun God. Maar het weigerde en werd overgegeven in de hand van de vijand.

Jeremia had nauwelijks medestanders. De priesters in zijn tijd kenden God niet en de Schriftgeleerden vervalsten Gods Woord. Waar Jeremia haarfijn de etterende wond van de zonde aanwees, streken valse profeten er een zalfje over. Het volk was vervreemd van God en Zijn Woord. Het bepaalde zelf wat goed voor hen was. De Israëlieten bezochten zowel de tempel als de offerhoogten van Baäl en combineerden een religieus met een goddeloos leven. Toen Jeremia jong was, vond hij een medestander in koning Josia. Hij reinigde het land van de afgoden en bracht het Woord van God weer terug bij het volk. Maar zijn zoon Jojakim sneed Gods Woord aan stukken en verbrandde het in het vuur.”

Je hebt God door middel van het Bijbelboek Jeremia beter leren kennen, schrijf je. Wat bedoel je daarmee? Hoe heeft Jeremia je kijk op God verrijkt?
“Openbaring 19:10 vertelt ons dat het getuigenis van Jezus de geest is van de profetie. Heel de Schrift ademt Christus uit, de profeten hebben van Hem verteld. Als we Jeremia bestuderen, kunnen we dus iets ontdekken van de Here Jezus. Jeremia was een voorafschaduwing van Hem. Hij was een vreemdeling te midden van zijn volk. Zijn plaatsgenoten haatten hem om zijn woorden en ook zijn eigen familie moest niets van hem weten. Jeremia werd bespot, geslagen, gevangengezet, onterecht beschuldigd en met de dood bedreigd. Toch bleef hij trouw en gehoorzaam. Hij sprak vanuit een diepe bewogenheid en bracht God het offer van zijn leven.

"Ik werd getroffen door wat er in Gods hart leeft. Zowel Zijn hevige verontwaardiging over zonde als Zijn diepe liefde, grote barmhartigheid en innige ontferming."

Toen ik Jeremia bestudeerde, werd ik geraakt door Gods grote liefde, geduld en genade. Zo lees je in Jeremia 3 over Gods uitnodiging om terug te keren, nadat Zijn volk Hem de rug had toegekeerd en Hem ingeruild had voor een ander. In Zijn grote bewogenheid bleef Hij roepen. Door de hoofdstukken heen werd ik getroffen door wat er in Gods hart leeft. Zowel Zijn hevige verontwaardiging over zonde als Zijn diepe liefde, grote barmhartigheid en innige ontferming.

Ook in het Troostboek (Jer. 30-33) kun je veel van God zien. Hij is Degene Die werkelijk tot rust kan brengen. Hij is Degene Die Zich met hart en ziel inzet om wat gebroken is weer te herstellen. Hij heeft lief met een eeuwige liefde en trekt met goedertierenheid. Hij is de goede Herder Die Zijn kudde zachtjes weidt. En Jeremia vertelt over de Here Jezus: Hij is onze Gerechtigheid Die verlost van de zondeschuld.”

Wat heeft Jeremia tot ons te zeggen als het gaat om Gods plannen met Israël en de volken?
“In de tijd van Jeremia hield Israëls koninkrijk op te bestaan. In diezelfde periode ontving koning Nebukadnezar een droom. Daarin openbaarde God aan de hand van een standbeeld welke heidense koninkrijken er zouden zijn totdat Gods Koninkrijk zou komen. Jeremia leefde in de tijd van het gouden hoofd, wij leven in de tijd van de voeten. Het duurt niet lang meer voordat Gods Koninkrijk met kracht komt, alles omver zal werpen en de Here Jezus als Koning zal heersen vanuit Jeruzalem. Dan zal iedereen weten dat Hij de HEERE is.

"Onze generatie ziet hoe Zijn geliefde volk langzamerhand weer in het land komt. Maar het wachten is nog op het geestelijke thuis komen als zij de Here Jezus als Messias zullen aanvaarden."

Jeremia heeft geprofeteerd over deze heerlijke tijd als de Here Jezus als Koning terug komt in Israël. Hij zal dan Zelf alle Israëlieten thuis brengen, niet één blijft er achter. Ze zullen gereinigd worden van hun zonde en Hem werkelijk kennen. Ze zullen onbezorgd in Israël wonen en geweid worden door de Here Jezus. Ze zullen in aanzien zijn, God vrezen en Hij zal hun God zijn. Onze generatie ziet hoe Zijn geliefde volk langzamerhand weer in het land komt. Maar het wachten is nog op het geestelijke thuis komen als zij de Here Jezus als Messias zullen aanvaarden.

God vertelde Jeremia ook over Zijn plannen met de volken in de tijd van dat Vrederijk. Zij zullen opgaan naar Jeruzalem, naar de Here Jezus, en niet langer hun verharde, boosaardige hart achterna gaan. Jeremia sprak ook allerlei oordelen uit over de volken. Hij profeteerde over de brullende Leeuw Die vanuit Zijn heilige woning Zijn stem zal laten klinken en een rechtszaak heeft met alle volken. De Here God zal in de toekomst eerst afrekenen met alle goddeloosheid, voordat Zijn prachtige Vrederijk zal komen.”

Op welke manier zijn de profetieën van Jeremia nog altijd actueel?
“In 1 Korinthe 10 staat dat de geschiedenis van Israël een waarschuwend voorbeeld is voor ons. Wat hen is overkomen, moet ons als gemeente van de Here Jezus alert maken. Is Hij nog onze eerste Liefde? Hebben wij ons overgegeven aan Hem, zijn we Hem volkomen toegewijd? Kennen we Hem en Zijn wil wel echt of zijn we ervan vervreemd geraakt doordat we Zijn Woord niet lezen of er stukjes van afsnijden? Staan we open voor de waarheid van Zijn Woord dat krachtig en scherp is (Hebr. 4:12) of verkiezen we een boodschap die prettig in het gehoor ligt, maar leugenachtig kan zijn?

"Onze tijd heeft Jeremia’s nodig: trouwe dienstknechten die Hem en Zijn Woord kennen en een mond van God willen zijn."

Ik zie zelf veel overeenkomsten met de tijd waarin Jeremia leefde en onze tijd. Het is een genadetijd vlak voordat Gods oordeel over de wereld komt. Een tijd waarin de oproep tot bekering moet klinken. Jeremia was een profeet die vanuit zijn vertrouwelijke omgang met God een inkijkje had gekregen in Zijn plannen. Hij had een ‘hart dat met God was’. Vanuit dit hart bracht hij moedig en trouw Gods Woord in een vijandige omgeving. Dat kostte hem uiteindelijk zijn leven. Onze tijd heeft Jeremia’s nodig: trouwe dienstknechten die Hem en Zijn Woord kennen en een mond van God willen zijn.”

Tanneke Dorgelo is getrouwd en moeder van drie kinderen. Ze heeft een diep verlangen om God te kennen en houdt van het bestuderen en delen van Zijn Woord. Onlangs is haar nieuwe boek verschenen: ‘Keer terug en kom thuis’, een bijbelstudieboek voor vrouwen over Jeremia. ‘Keer terug en kom thuis’ moedigt aan om terug te keren tot God en dicht bij Hem te leven. Klik hier om haar boek te bestellen.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Prachtige samenvatting van Jer. 30-33. Geen vervangingstheoloog zal met deze blijdschap deze profetie over de eindtijd lezen. Want juist deze profetieën zijn nog niet in Christus vervuld en we zien nu dat er reeds een aanvang van de vervulling gaande is. Hieraan zien we Gods trouw aan zijn volk Israël. Als christenen mogen we zo ook in Gods trouw geloven aangaande zijn beloften die wij door het geloof in Christus nu reeds mogen hebben. Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil.