Klimaatalarm: er komt verzengende hitte, als een oordeel van God

God21 juni 2023 Dirk van Genderen
Dirk van Genderen

Soms gebeurt het dat een Bijbeltekst telkens weer in je gedachten komt. Daar moet je dan iets mee, de Heere heeft een boodschap voor je, wil je iets duidelijk maken. Onlangs was dat bij mij zo. Ik werd bepaald bij Jesaja 24, en dan met name bij de woorden ‘Het land treurt, het land verwelkt’ (vers 4). We zien dit in Nederland ook weer om ons heen gebeuren. Al meer dan een maand heeft het niet geregend, het begint weer heel droog te worden. Heeft de Heere ons hiermee iets te zeggen? Ik meen van wel.

De wereld verkeert in een soort alarmstemming. ‘We moeten onze planeet redden. De aarde wordt bedreigd, de temperatuur stijgt. We moeten nu ingrijpen om de aarde leefbaar te houden voor ons nageslacht.’ En het mag wat kosten. Er wordt niet op 20 miljard meer of minder gekeken om de CO2-uitstoot terug te dringen, waardoor, zo hoopt men, de temperatuur op aarde minder snel zal stijgen. En veel boeren dreigen de dupe te worden van dit beleid.

Heel duidelijk wil ik stellen dat het onze, door God gegeven opdracht is, om zo goed en verantwoord mogelijk met Zijn schepping om te gaan. Dat hebben we in het verleden vaak niet (goed) gedaan en het kan zeker nog veel beter. Laten we eerder voorop lopen dan achteraan sukkelen.
Maar laten we nooit denken dat wij de aarde kunnen redden. Dat is mijn punt. Het lijkt een soort nieuwe religie te zijn, om de aarde optimaal te verzorgen. Soms raakt het aan aanbidding van de aarde, een soort nieuw evangelie. Velen geloven dat de mensheid gered zal worden als we de opwarming maar een halt kunnen toeroepen.

Soms raakt het aan aanbidding van de aarde, een soort nieuw evangelie. Velen geloven dat de mensheid gered zal worden als we de opwarming maar een halt kunnen toeroepen.

Er zijn ook andere meningen
Wetenschappers die er anders over denken, die niet meegaan in het koor van temperatuurstijging door het handelen van de mens, worden in de media zelden of nooit meer aan het woord gelaten. Dat is kwalijk, omdat één van de kernwaarden van goede journalistiek ‘hoor en wederhoor’ is. En ook bij wetenschappelijk onderzoek moet er ruimte zijn voor tegengeluiden.

Het is nu in Nederland al lange tijd warm, maar beseffen we dat er andere landen en gebieden zijn waar het nu juist kouder is dan ‘normaal’ en ook veel natter. En zo hard stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde echt niet. Ik heb zelfs overzichten gezien die eerder duiden op een afvlakking van de stijging of misschien wel een (lichte) daling.

Laten we niet vergeten dat in de historie de temperaturen op aarde ook sterk fluctueerden. Duizend jaar geleden was het veel warmer dan nu. Ooit trokken de Vikingen naar Groenland om daar veeteelt te bedrijven. In Schotland werd wijn verbouwd. In die tijd had dat niets met meer CO2 in de lucht te maken, het zijn de natuurlijke variaties in het klimaat.

Ik kan me nog herinneren, toen ik jong was, dat verwacht werd dat de temperaturen zouden gaan dalen, met de nodige consequenties voor het leven op aarde en de opbrengsten van de oogsten. Later, een jaar of 30 geleden, was er de angst voor de zure regen. Bomen en gewassen zouden sterven, gebouwen zouden worden aangetast, kortom het voortbestaan van het leven op aarde werd bedreigd. Na een paar jaar hoorde je er niemand meer over. Nu is er angst dat de gevolgen van de opwarming desastreus zullen zijn voor de aarde en de mensheid.

Wat zegt de Bijbel?
Een belangrijke vraag is of de Bijbel iets zegt over de natuur, het milieu en het klimaat. Jazeker. God heeft de aarde zeer goed geschapen. Perfect, lees Genesis 1 en 2 maar. Door de zondeval van de mens is de dood en het lijden, ook in de natuur, in de wereld gekomen. Daar ligt de diepste oorzaak van alle problemen.

Er is kennelijk een verband tussen de toestand waarin de natuur, de schepping in het land zich bevindt en de geestelijke situatie in een land.

Maar hier mogen we ons niet bij neerleggen. De opdracht die Adam en Eva in het paradijs al kregen om de aarde te bebouwen en te bewaren, is ook onze opdracht. We moeten op een zeer verantwoorde wijze omgaan met Gods schepping, maar zelfs al doen we dat optimaal, dan nog zijn we niet in staat de aarde en de mensheid te redden. De Enige Die dat kan en ook zal doen, is God zelf.

In Romeinen 8 staat dat de schepping zucht en in barensnood is en met reikhalzend verlangen uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God (vers 19). De schepping lijdt onder de hitte en de droogte door onze zonden. Soms raakt mij dat heel diep. Het is toch bijzonder dat de schepping reikhalzend uitziet naar het moment van de wederkomst van de Heere Jezus, de dag ook dat de heerlijkheid van de Heere Jezus zichtbaar zal worden in al de Zijnen. Op die dag zal ook het lijden van de schepping voorbij zijn.

Jesaja
In het Bijbelboek Jesaja kom je opmerkelijke woorden tegen over het lijden van de schepping, van de aarde.
Jesaja 51:6 zegt: ‘Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden,
want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed,
evenzo zullen haar bewoners sterven.
Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.’

Ook in het al eerder genoemde Jesaja 24 wordt gesproken over de ellendige toestand waarin de aarde verkeert.
Vers 4: ‘Het land treurt, verwelkt; hij verkommert, verwelkt – de wereld; zij verkommeren – de voornaamsten van de bevolking van het land.
5. Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond.
6. Daarom verteert een vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten.’

Er is kennelijk een verband tussen de toestand waarin de natuur, de schepping in het land zich bevindt en de geestelijke situatie in een land. Zonden en overtredingen hebben een negatief effect op de natuur. Daar horen we nooit over.
En, vraag ik mezelf af: Hebben wij regen verdiend? Hebben wij Gods zegen verdiend? Nee, toch. De zonden van ons land en van ons volk roepen tot God in de hemel. Ieder jaar worden er in ons land 30.000 ongeboren kinderen gedood in de moederschoot. En nog zoveel meer vindt er plaats wat ingaat tegen Gods Woord.
Het is lankmoedigheid van God, zoals 2 Petrus 3 het zegt, dat Gods oordelen nog niet in alle hevigheid over ons heen zijn gekomen.

Er komt verzengende hitte, als een oordeel van God. Het is als een appèl: bekeer je, de wederkomst is aanstaande.

Bekeer u!
De oproep zou moeten klinken: ‘Bekeer u en Ik, de Heere, zal uw land genezen.’
Letterlijk staat dit zo in 2 Kronieken 7:14:
‘…en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.’

Er zijn voorbeelden uit de geschiedenis dat de Heere deze woorden waar maakte, dat een opwekking ook gepaard ging met materiële zegen, dat de Heere bijvoorbeeld grotere oogsten gaf. Deze zegen was nooit wereldwijd, maar altijd lokaal, op de plaats, de omgeving waar de opwekking plaatsvond.

Ik meen verder dat de Bijbel spreekt over het ingrijpen door God in de natuur, richting de wederkomst van de Heere Jezus, zowel wat de temperatuur betreft als ook door andere natuurverschijnselen. Er komt verzengende hitte, als een oordeel van God. Het is als een appèl: bekeer je, de wederkomst is aanstaande.
In Openbaring 16 lezen we in vers 9, nadat de vierde engel zijn schaal heeft uitgegoten over de zon: ‘En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem de eer te geven.’

In Lucas 21, in de eindtijdrede van de Heere Jezus, voorzegt Hij in de verzen 25-28:
‘Er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee van golven.
En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Laten we op de knieën gaan, onze schuld en de zonden van ons land belijden.

Hoe reageren wij? Leven we rustig door, we zien wel wat er gebeurt? Laten we, net als een aantal jaar geleden, op de knieën gaan, onze schuld en de zonden van ons land en van ons volk, van de kerk en ook van ons als christenen belijden. ‘Heere, vergeef, wees ons genadig, schenk regen. Geef bovenal Uw zegen, zodat stromen van levend water uit ons binnenste de wereld in zullen vloeien’ (Johannes 7:38).

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Laten we het van de Heere verwachten en tegelijk onze verantwoordelijkheid nemen. Jazeker. In het besef dat het redden van de aarde niet in onze macht ligt.
En we mogen zeker weten dat het moment komt dat de aarde nieuw wordt. Wanneer de Heere Jezus komt. Dat moment komt, wanneer Christus komt. De dag zal komen dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken. ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ (Openbaring 21:5). Wat een uitzicht!

Dirk van Genderen is Bijbelleraar (Dit commentaar werd eerder geplaatst op 20 juli 2018, ook tijdens een periode van grote droogte. De tekst is enigszins aangepast). Klik hier om zijn website te bezoeken.

Praatmee

Beluister onze podcast

#306 Jeffrey, Tabitha en Matthijs over geld verdienen in christelijk Nederland
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

massadoop
Positief nieuws

141 mensen op één dag gedoopt in Amerikaanse megakerk

In een Amerikaanse megakerk werd onlangs een dienst georganiseerd waarin 141 mensen werden gedoopt. Bovendien namen tijdens deze samenkomst tientallen mensen het besluit om Jezus Christus te volgen. Dit meldt de Christian Post. De dienst werd georgan

Diederik van Dijk
Nieuws

SGP wil dat Nederland antisemitische migranten gaat weren

De SGP wil dat antisemitische migranten voortaan Nederland niet meer binnenkomen. Dat is de strekking van de Kamervragen die kersvers Kamerlid Diederik van Dijk stelde aan demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz.  Wat Van Dijk

Prof. dr. Maarten Wisse
Nieuws

Maarten Wisse stopt als PThU-rector: "Mijn stijl van leidinggeven past niet goed"

Prof. dr. Maarten Wisse stopt per 1 februari 2024 als rector van de PThU. Dat heeft hij vandaag aangekondigd. "Mijn stijl van leidinggeven past niet goed bij de manier van besturen die nu binnen de PThU gevraagd wordt." De raad van toezicht van de PT

Jan-Jaap van Peperstraten
Preekverslag

Het Evangelie is geen zoeklicht om de fouten van anderen mee op te lichten

Toen ik de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes (Matteüs 25:1-13, red.) doorlas moest ik weer denken aan het van voorjaar van 2020. Die gekke coronatijd toen er zoveel onrust was: dat mensen bang waren dat er niet genoeg eten meer zou zijn in

Minne Veldman
Video

Luister naar deze prachtige koraalbewerking van 'Stille nacht, heilige nacht'

'Stille nacht, heilige nacht', het is misschien wel één van de meest bekende en geliefde kerstliederen ter wereld. Organist Minne Veldman bracht dit lied middels een prachtige koraalbewerking ten gehore op het Bätz-orgel in de Evangelisch-Lutherse ke

Canada
Nieuws

Canadees Lagerhuis neemt unaniem motie aan: Christelijke feestdagen niet discriminerend

Christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen zijn niet discriminerend. Dat is het duidelijke uitgangspunt van het Canadese Lagerhuis. Zij reageren daarmee op een recent rapport van een mensenrechtencommissie in de Canadese regering. Daarin werden ker

Albert van der Heide
Column

Zien is de meest genoemde taal waarin God spreekt

Gods spreken is niet alleen in woorden. De Bijbel leert ons ook dat God ons wil laten zien. Sterker nog; zien is in het Woord van God feitelijk de meest genoemde taal waarin God spreekt. Profeten werden in het Oude Testament letterlijk zieners genoem

Opperrabbijn Jacobs
Video

Terugkijken: Opperrabbijn Jacobs over de betekenis van Chanoeka

Donderdagavond 7 december begint Chanoeka, het feest van het licht. Dat zijn altijd feestelijke dagen, maar dit jaar met een donkere rand, want in Israël woedt een hevige oorlog. Wat is de betekenis van Chanoeka voor ons, juist in deze tijden van lij

Meerartikelen

podcast Heilige Grond
Podcast

Wat hebben profeten tot ons te zeggen? Jaap Dekker en Robin ten Hoopen in gesprek

In tijden van crisis krijgen de Bijbelse profeten nieuwe zeggingskracht, ze bieden hoop. Maar die hoop is iets anders dan zoete geruststelling of optimisme. We worden gedwongen de confrontatie met onszelf aan te gaan. In deze aflevering van de podcas

AFD
Nieuws

Duitse aartsbisschop wil rechtse kiezers weren uit kerkelijk ambt

Wat kardinaal Reinhard Marx, de aartsbisschop van München, betreft worden rechtse kiezers buiten de kerkelijke ambten gehouden in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij doelde daarmee vooral op aanhangers van de Duitse politieke partij Alternative für Deutsch

NGK Doetinchem
Nieuws

Ds. Jac. Ophoff aanvaardt beroep NGK Doetinchem

De Nederlandse gereformeerde kerk in Doetinchem verwelkomt een nieuwe predikant. Ds. Jac. Ophoff heeft het beroep aanvaard en neemt binnenkort afscheid van de Opstandingskerk in Zwolle. De kerk in Doetinchem was vacant in verband met het vertrek van

New Wine Zomerconferentie
Nieuws

Thema New Wine Zomerconferentie 2024: Leef!

Het thema voor de New Wine Zomerconferentie 2024 is: Leef! Dat maakte New Wine-directeur Bart Visser afgelopen week bekend. De conferentie is volgend jaar van 20 tot en met 26 juli op Landgoed Velder in Liempde. New Wine, een vernieuwingsbeweging van

duitse taxi
Nieuws

Duitse taxichauffeur riskeert boete vanwege Bijbeltekst op auto

Een Duitse taxichauffeur krijgt mogelijk een boete opgelegd door de autoriteiten omdat hij op de achterkant van zijn taxi een Bijbeltekst heeft staan. De daarvoor bevoegde instantie beschuldigt hem van ‘ontoelaatbare religieuze reclame’ en heeft de t

Sera Noa
Nieuws

Zangeres Sera Noa heeft een belangrijke boodschap: "Stop met vergelijken!"

Volgens zangeres Sera Noa is het heel belangrijk dat we als christenen stoppen met vergelijken. "Focus je vooral op wat God over jou zegt. Als je je identiteit in God vindt, kan al het andere je gestolen worden." Sera zegt in onderstaand videofragmen

Gerard en Lydia de Groot
Boekfragment

Christenen mogen leren om de sleutels van Gods Koninkrijk te gebruiken

Ons handelen in de geestelijke realiteit heeft maar één belangrijk doel: Het zichtbaar maken van de Koning en Zijn Koninkrijk in en door ons leven heen. Mattheüs 16:19 zegt: ‘En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bin

brand bethelkerk
Nieuws

Man (36) opgepakt vanwege betrokkenheid bij brand in Rotterdamse Bethelkerk

De Rotterdamse Bethelkerk werd woensdagavond opgeschrikt door een grote brand. Er vielen gelukkig geen slachtoffers bij die brand, maar het kerkgebouw van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Rotterdam-Overschie is voor het grootste gedeelte vernieti

Marlon Winedt
Interview

Dr. Marlon Winedt: "Paulus legde bom onder geïnstitutionaliseerde slavernij"

De Antilliaanse theoloog Marlon Winedt deed onderzoek naar de Filemonbrief en dan met name naar de rol die slaaf Onesimus daarin vervult. Wat heeft die brief van Paulus ons als christenen vandaag de dag te zeggen over slavernij en ons verleden? Hoe k

tentoonstelling
Nieuws

CU Arnhem wil foto van jongen (6) met ontbloot bovenlijf op LHBTI-tentoonstelling verwijderen

In het centrum van de stad Arnhem vindt op dit moment een fototentoonstelling plaats voor de LHBTI-gemeenschap. Op een van de foto’s is een transseksueel samen met zijn zesjarige broertje te zien, allebei met een ontbloot bovenlichaam. De ChristenUni

mike bickle
Nieuws

Vermeend slachtoffer Mike Bickle deelt schokkende details maar kerkleiding ziet geen bewijs

Een van de vermeende slachtoffers van de oprichter van het International House of Prayer in Kansas City, Mike Bickle, is met haar verhaal naar buiten gekomen. Ze stelt onder meer dat hij haar het hof maakte toen ze nog maar 19 jaar was en dat er spra

Turijn
Nieuws

Klimaatactivisten verstoren kerkdienst in Turijn

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben afgelopen weekeinde een katholieke mis in de Italiaanse stad Turijn verstoord en onderbroken. Ze besloten het podium te pakken en voor te dragen uit enkele werken van paus Franciscus over het klimaat.