De Geest gaat schuil achter de Vader en de Zoon: Hij voltooit het goddelijke Huisgezin

God26 mei 2023 Ds. J. Muller, De Waarheidsvriend
Ds. J. Muller

De Heilige Geest doet Zijn werk in stilte, zonder gerucht. Hij doet Zijn werk in het verborgene. Hij eist geen publiciteit voor Zichzelf op, maar richt de aandacht enkel op de Vader en de Zoon. Hij schijnt van Zichzelf af en laat het licht vallen op de Vader en de Zoon, opdat zij verheerlijkt worden.

Het geloof beweegt zich langs de heilsfeiten. Met Kerst horen we dat God Zijn Zoon zendt: ‘Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.’ (Matt.1:23) Met Pasen horen we dat Christus, nadat Hij stierf voor onze zonden, is opgestaan tot onze rechtvaardiging en heiliging: God voor ons. Met Pinksteren horen we van de vervulling met de Heilige Geest: God in ons. Hoe verhoudt zich dit alles?

Van de Vader en de Zoon
In de Vroege Kerk wees Augustinus op het eigene van de Heilige Geest: Hij ging uit van de Vader en van de Zoon. We horen de Heere Jezus in het Johannesevangelie aan de ene kant zeggen: ‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam’ (Joh.14:26) en aan de andere kant zegt Hij: ‘Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader’ (Joh.15:26). Achter het heilsfeit van Pinksteren staat het ‘zenden’ van de Geest, zowel door de Vader als door Christus.

Christus en de Geest zijn en blijven twee onderscheiden Personen, maar ze horen onlosmakelijk bij elkaar.

Elke zondag belijden we het geloof in de drie-enige God: de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Van God de Vader belijden we dat Hij onze Schepper is, van God de Zoon dat Hij onze Verlosser is en van de Heilige Geest dat Hij onze Heiligmaker is. Tegelijk belijden we dat als er Eén in de wereld werkt, ze dan allemaal werken. Niet alleen de Vader schept, maar ook de Zoon en de Heilige Geest (zie Gen.1:1-2; Joh.1:1-3).

In deze gemeenschappelijke werking zijn de drie Personen van de drie-eenheid niet als een commissie die verschillende dingen doet om gezamenlijk hetzelfde doel te bereiken. Ieder doet het werk volgens Zijn persoonlijke hoedanigheid. De Vader werkt vanuit Zichzelf, de Zoon werkt vanuit de Vader en de Geest en de Geest werkt vanuit de Vader en de Zoon. Dus wat de Heilige Geest doet, wordt ook gedaan door de Vader en de Zoon. De Geest, Die met Pinksteren wordt uitgestort, is de Geest Die eeuwig van de Vader en de Zoon uitgaat. Er is geen ‘meerder’ van de Geest, want Hij neemt het uit Christus. Hij spreekt niet uit Zichzelf. Hij bindt Zich aan het Woord van de drie-enige God.

Van, in en door Christus
De teksten over de Heilige Geest in het Johannesevangelie leren ons nog meer over de relatie tussen Christus en de Geest. Allereerst leggen deze teksten over de Heilige Geest, als de Parakleet, de nadruk op wat Christus doet door de Geest (Joh.14:26; 15:26-27; 16:7-15). De Geest is de Geest van Christus, Die door Hem wordt verworven, en ook gezonden of gegeven. Christus staat achter het werk van de Geest. Hij is Degene Die handelt. En Hij is het Die door de Geest verheerlijkt wordt.

Daarnaast is er in het Nieuwe Testament een andere lijn: wat de Geest doet in en door Christus. Christus wordt door de Geest in de wereld gebracht. Op Christus daalt de Geest neer. Hij kwam in de wereld doordat Hij ontvangen werd uit de Heilige Geest. Hij verrichtte wonderen door de kracht van de Geest. Alles wat Christus was en deed, was en deed Hij door de Geest. Het leven van Jezus is ondenkbaar zonder de Geest. Oftewel: ‘God met ons’ en ‘God voor ons’ zijn ondenkbaar zonder de Heilige Geest. ‘Wanneer de Geest niet erkend wordt als de Geest van Christus, maar als Iemand Die eigen wegen gaat, dan hebben we het niet meer over dezelfde Geest’ (dr. M.J. Kater).

Wie de Geest heeft, die deelt in wat Christus verworven heeft door Zijn kruis en opstanding: vergeving en eeuwig leven. Die heeft toekomst.

Christus en de Geest zijn en blijven twee onderscheiden Personen, maar ze horen onlosmakelijk bij elkaar. En wel zo innig dat je moet zeggen: wie Christus heeft, heeft de Geest; en wie de Geest heeft, heeft Christus. Wie de Geest van Christus niet heeft, die heeft Christus niet, die behoort Hem niet toe. Maar wie de Geest heeft, die deelt in wat Christus verworven heeft door Zijn kruis en opstanding: vergeving en eeuwig leven. Die heeft toekomst.

Schijnende lantaarn
Wij belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea te geloven in de Heilige Geest, Die Heere is en levend maakt, Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Achter Hen gaat Hij schuil. Dan is Hij in Zijn element. Om samen met het oog op de Vader en de Zoon God te zijn. Hij voltooit het goddelijke Huisgezin. Hij vervolmaakt, vervult het werk van de Vader en de Zoon. Het is opvallend hoe vaak Lukas dit woord ‘vervullen’ gebruikt: de dag van het pinksterfeest wordt vervuld, het huis wordt vervuld, de discipelen worden vervuld. De Heilige Geest maakt vol van God.

Met zondag 20 belijden we dat de Heilige Geest samen met de Vader en de Zoon eeuwig God is. In dat woord ‘samen’ zit ook de betekenis dat de Heilige Geest Zich op dezelfde manier aan ons bekendmaakt als de Vader en de Zoon. Hoe dan? Hoe is de Heilige Geest God in ons? Samen met de Vader en de Zoon. Nooit los van elkaar. Iemand die met een fel schijnende lantaarn in het donker loopt, blijft zelf onzichtbaar zolang hij van zichzelf afschijnt. Maar hoe onzichtbaar de persoon met de lantaarn mag zijn, zijn werk is wel ontzettend belangrijk. Hij geeft licht, zodat de weg gezien en bewandeld kan worden. Zo is de Heilige Geest bezig.

Bijzondere toerusting
Nadat Christus is heengegaan naar Zijn Vader, zendt Hij de Geest. Petrus horen we zeggen: ‘Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.’ (Hand.2:33) Met Pinksteren ontvangen de discipelen de Geest in een volheid en overvloed die zij eerder niet kenden. Het woord ‘uitstorten’, dat Petrus gebruikt, wijst daarop. Het is een vervuld worden met de Heilige Geest.

Hij geeft licht, zodat de weg gezien en bewandeld kan worden. Zo is de Heilige Geest bezig.

Wat houdt dat vervuld worden in? Bij Lukas houdt dat een bijzondere toerusting om te getuigen in (Luk.24:49). Ook in Handelingen 1:8 vinden we dit verband tussen het getuige-zijn en het ontvangen van de Heilige Geest. Dat lezen we in Handelingen 2:4: ‘En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.’ De vervulling met de Heilige Geest is duidelijk gericht op het spreken (vs.4) alsook op het horen (vs.11). De christelijke gereformeerde theoloog dr. L. Floor geeft aan dat dit spreken in andere talen op het terrein ligt van het gebed. Het verschil tussen Handelingen 2 en 1 Korinthe 12 en 14 (over de gaven, waaronder die van talen, zie p.10) ligt in de toevoeging ‘andere’ bij talen. We hebben dus in Handelingen 2 met iets unieks te maken. Dit unieke teken verschilt van de glossolalie (tongentaal), dat hoort bij het unieke heilsfeit van de uitstorting van de Heilige Geest (J.P. Versteeg). Dit spreken in andere talen en horen in de eigen taal wordt gevolgd door de prediking van Petrus. Maar hoewel het spreken in andere talen en het horen in de eigen taal indruk maakte onder de hoorders, was het Petrus’ preek van het Woord die de bekering van de drieduizend bewerkte.

Beheerst door de Geest
Dr. A. Noordegraaf schrijft dat in Handelingen 2 de pinkstergeschiedenis uitmondt in de schildering van het gemeenteleven. In Handelingen is de Heilige Geest ook de Geest Die het nieuwe leven werkt dat zich openbaart in de gemeente. Het gemeenteleven is een direct gevolg van het werk van de Heilige Geest. In Handelingen valt er echter grote nadruk op de toerusting door de Heilige Geest om de grote werken van God te kunnen verkondigen.

Paulus belicht een andere invalshoek van de vervulling: wie met de Geest vervuld is, wordt door de Geest beheerst. ‘De vervulling met de Heilige Geest betekent dus, dat iemand door de Geest beheerst wordt, geheel door de Geest in beslag genomen is, volledig door de Geest gebruikt en geleid wordt.’ (dr. L. Floor) De Geest is de Geest van Christus. Het geloof in Christus en het leven uit Hem vormen de weg om met de Geest vervuld te worden.

Het gevolg hiervan is dat de vervulling met de Geest slechts in de gemeenschap met Christus wordt ontvangen. Hoe meer Christus ons leven is, hoe meer de Geest beslag legt op ons leven, ons beheerst en leidt en wij ‘vol’ zijn van de Heilige Geest. Zo werkt Hij in ons. Dit vraagt om een aanhoudend gebed om met de Geest vervuld te worden (Luk.11:13).

Ds. J. Muller is predikant van de hervormde gemeente te Bleskensgraaf en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Geïnteresseerd in meer lezenswaardige artikelen? Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van deze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Praatmee

Beluister onze podcast

#327 Jeffrey & mr. Lineke Blijdorp over het rechtse kabinet, Tom de Wal en ontkerkelijking
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

jubileum Bonisa
Video

Terugkijken: uitzendingen omtrent jubileum Bonisa

In verband met de viering van 50-jaar Bonisa werd er vorige week elke dag een live uitzending gehouden vanuit EMG Studio in Apeldoorn onder leiding van Riekelt Pasterkamp. Deze uitzendingen zetten door middel van muziek, een kinderverhaal en gesprekk

Sargodha
Nieuws

Woedende moslimmenigte valt christelijke gemeenschap aan in Pakistan

Een menigte woedende moslims in Pakistan heeft afgelopen weekend op gewelddadige wijze een christelijke gemeenschap aangevallen. Aanleiding hiervoor was een beschuldiging van godslastering die door een islamitische geestelijke werd verspreid. Minsten

Sela
Video

Luister naar de nieuwste single van Sela: 'Kyrie Eleison'

'Kyrie Eleison', zo heet de nieuwste single van de bekende christelijke band Sela. Het nummer verscheen vandaag en is via de bekende streamingsplatforms te beluisteren. De videoclip is opgenomen in de prachtige Sint-Janskerk in Gouda en de tekst van

Ds. J. IJsselstein
Video

GerGem-predikant waarschuwt christenen die kerkdiensten overslaan

"In Hebreeën 10 zegt de apostel Paulus dat we onze onderlinge bijeenkomst niet moeten nalaten. Dat betekent dus dat je niet moet thuisblijven of ergens anders naar toe moet gaan. We moeten elkaar daarin vermanen, zeker met het oog op de grote dag des

Hezbollah
Nieuws

Hezbollah-raket vernietigt kerkgebouw Messiaanse gemeente in Noord-Israël

Een raketaanval door Hezbollah vanuit Zuid-Libanon heeft afgelopen vrijdag het gebouw van een Messiaanse gemeente in het Israëlische Kiryat Shmona verwoest. Dat meldt All Israel News. Voorganger Israel Illuz, zijn familie en de leden van de gemeente

Christian Stier
Verdieping

Werd in Ezechiël 37 geprofeteerd over de huidige staat Israël?

Wie zich verdiept in de algemene christelijke visie op de huidige staat Israël, komt er al snel achter dat het herstel van Israël vaak gezien wordt als een geleidelijk proces dat in 1948 is begonnen. Een bekende profetie die veel wordt aangehaald is

Ds. R. van der Knijff
Nieuws

Ds. R. van der Knijff aanvaardt beroep hervormd Strijen

Ds. R. van der Knijff (foto) gaat de hervormde gemeente (PKN) in Molenaarsgraaf verlaten. De predikant heeft het beroep van de Grote of St. Lambertuskerk in Strijen aanvaard. Van der Knijff bedankt voor beroepen uit Noordhorn en Renswoude. Ds. A. A.

verliefd stel
Nieuws

Refoweb-vragensteller: 'Zijn er Bijbelse bezwaren tegen een geregistreerd partnerschap?'

'Onze relatie is heel serieus en ons doel is dan ook om uiteindelijk met elkaar te trouwen. Mijn vriendin en ik zijn erachter gekomen dat het zeer wenselijk is om eerst onze vermogens samen te voegen en elkaars wettelijke partners (en daarmee ook o.a

Meerartikelen

24-7 Prayer Nederland
Nieuws

24-7 Prayer Nederland lanceert Jaar van Gebed

De gebedsbeweging 24-7 Prayer Nederland lanceerde op de Pinksterconferentie Opwekking in samenwerking met Opwekking een Jaar van Gebed voor Nederland. Van Opwekking 2024 tot aan Opwekking 2025 hopen zij dat er exact 9000 uur voor het doorbreken van G

Bijbel
Column

De verrassing van de Bijbel: beseffen we dat we een schat in handen hebben?

Mijn ouders hebben de Bijbel hun hele leven gelezen. Ik besef dat dit een voorrecht voor mij is, want het betekent dat ik van jongs af aan bekend ben gemaakt met de Bijbelse verhalen. In de oorlog, zo vertelde mijn moeder me eens, moest er altijd een

Prof. dr. Mart-Jan Paul
Opinie

Was de helikoptercrash van de Iraanse president een straf van God?

De helikoptercrash van de Iraanse president Ebrahim Raisi was een straf van God. Dit beweren verschillende rabbijnen, nadat vorige week duidelijk werd dat Raisi is verongelukt. Ook de minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian kwam daar

Gebedsbox
Interview

Ellie van Heerde: “Kinderen bouwen nog geen menselijke ‘hekken’ in hun hart”

“Juist kinderen kunnen krachtig leven in Gods Koninkrijk. Laten we groot denken van onze grote God en kijken door de ogen van Jezus naar onze kinderen!”, vertelt Ellie van Heerde, initiatiefnemer van de Gebedsbox, een praktische handreiking om kinder

Geurt van Kooten
Interview

Geurt van Kooten spreekt zich uit: "Ervaringsverhalen LHBTI’ers doen mij veel pijn"

"Sommige christenen stellen precies te weten wat de Bijbel over homoseksualiteit zegt. Ondertussen wordt de groep mensen waar het hier over gaat nog steeds enorm veel pijn gedaan", zegt Geurt van Kooten. "Dat raakt mij enorm en het maakt mij ook boos

Shutterstock - inzet: Alfa Wijnveen
God

Alfa Wijnveen: "Gebed brengt dingen in beweging"

Ze ervaart gebed als voeding en merkt dat bidden werkt als een motor. Alfa Wijnveen heeft veel te zeggen en te onderwijzen over bidden. Daarom schreef ze de cursus ‘Teach us to Pray’, waarin de cursist wordt meegenomen in een ontdekkingsreis om het e

Dineke van Kooten
Column

De verborgen strijd van een schijnbaar gelukkige vrouw...

Schijnbaar gelukkig zit ze bij me aan tafel, een pittige dame van half in de veertig. Op mijn vraag wat ze in het dagelijkse leven doet, antwoordt ze opgewekt: ‘Ik werk als vrijwilliger bij een daklozenopvang en ik pas twee dagen op mijn kleinkindere

Lineke Blijdorp
Podcast

Is de dood van de Iraanse president een straf van God? Lineke Blijdorp antwoordt

Deze week werd bevestigd dat de Iraanse president Ebrahim Raisi is verongelukt bij een helikoptercrash in Iran. Verschillende rabbijnen leggen het ongeluk uit als een straf van God. Terecht? Advocaat en opiniemaker Lineke Blijdorp bespreekt dit in de

organist Arjan Breukhoven
Video

Organist Arjan Breukhoven vertelt ontroerend verhaal over zijn stervende vader

Het is maar een heel gewoon kindergebedje, maar voor organist Arjan Breukhoven een lied met emotie: 'Ik ga slapen ik ben moe.' Hij schreef er muziek op voor zijn vader, die op dat moment stervende was. Het lied speelde hij tijdens de uitvaart van zij

SGP logo
Nieuws

Solidariteitsactie SGP met Joodse liederen op de Dam

Op maandag 27 mei organiseert de SGP een solidariteitsactie ter bemoediging van de Joodse gemeenschap in Nederland. Bij het Nationaal monument op de Dam worden het Hatikvah, andere Joodse liederen en psalmen gezongen. Ook SGP-voorman Chris Stoffer en

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp bood in Jakarta excuses aan voor Nederlands slavernijverleden

"Jaren geleden werd ik met twee vrienden uitgenodigd om mee te werken aan The Call Indonesia, een nationale dag van gebed voor Indonesië. We reisden af naar Jakarta om vergeving te vragen voor de 350 jaar koloniale onderdrukking door Nederland", aan

Maurits Amoreus
Nieuws

Maurits Amoreus over het gebed: "Dien niet alleen je eigen lijstjes in"

"Ik denk dat het gezond zou zijn als we niet altijd onze eigen lijstjes indienen bij de Heer, maar dat we Hem ook alle eer en glorie geven. Zonder dat we dan verder nog iets in ons gebed zeggen", dat vertelt interkerkelijk spreker Maurits Amoreus in