cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Jacques Brunt
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

07 maart 2023 door Redactie

Wanneer is een opwekking daadwerkelijk Gods werk? Spreker Jacques Brunt geeft antwoord

Bijna twee weken lang vond er een massale opwekking plaats op de Amerikaanse universiteit van Asbury. Duizenden gelovigen, bekende predikanten en andere belangstellenden kwamen bij elkaar om God groot te maken. ‘Asbury’ werd zelfs wereldnieuws. Binnen de christelijke wereld wordt er echter verschillend gereageerd op de gebeurtenissen in Asbury. Spreker Jacques Brunt deelt in een video op zijn YouTube-kanaal met betrekking tot een opwekking een aantal belangrijke Bijbelse principes. 

“De een spreekt van een grote en wereldwijde opwekking die voor de deur zou staan en waar we ons op moeten voorbereiden. De ander fronst zijn wenkbrauwen en zegt: ‘Opwekking? We leven in de tijd van de grote afval, er komt helemaal geen opwekking meer.’ Hoe zit het nu?”, zegt Brunt. "Als mensen over opwekking spreken, verwijzen ze in negen van de tien gevallen altijd naar Handelingen 2, waarin de uitstorting van de Heilige Geest beschreven staat. Petrus hield op de Pinksterdag een geweldig krachtige preek. We lezen in vers 38 van dat hoofdstuk: ‘Bekeer u en laat een ieder van u zich dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’ Wat was het gevolg? Er kwamen 3000 mensen tot geloof en tot bekering. Geweldig.”

“Maar hoe waar en hoe indrukwekkend dit ook is, we moeten niet vergeten dat het in Handelingen 2 allereerst gaat over een heilshistorische gebeurtenis. We lezen in vers 1: ‘En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd.’ Met andere woorden: God volvoerde Zijn heilsplan. De uitstorting van de Heilige Geest is een eenmalig heilsfeit, net zoals de geboorte, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus eenmalige heilsfeiten zijn. In sommige pinkster- en charismatische kringen wordt nog wel eens gebeden om een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Dit is echter net zo onbijbels als het vragen om een opnieuw sterven en opstaan van de Heere Jezus. Wel zien we dat de Heilige Geest door de geschiedenis heen in bepaalde perioden krachtiger lijkt te werken dan in andere tijden. Die perioden duiden wij wel als tijden van opwekking.”

"Het is Gods soevereine werk en een geschenk van de Heilige Geest"

“Laat het duidelijk zijn dat een opwekking niet maakbaar is. Het is Gods soevereine werk en een geschenk van de Heilige Geest”, merkt Brunt op. “Bekende opwekkingen zijn onder andere de Great Awakenings in de Verenigde Staten waarin onder meer de bekende opwekkingsprediker Jonathan Edwards op een krachtige manier door God gebruikt werd. Ook moet ik denken aan de opwekking in Wales die plaatsvond in 1904, waarbij duizenden en nog eens duizenden in korte tijd in dorpen en steden tot bekering kwamen. Cafés werden gesloten of omgebouwd tot bijbelstudiezalen. Politiekorpsen richtten mannenkoren op om op straat geestelijke liederen te zingen, omdat ze niets meer te doen hadden. Je kunt je er geen voorstelling van maken." 

 “In die dagen werden mensen krachtdadig bekeerd. Alcoholverslaafden werden verlost en predikanten werden met de Heilige Geest vervuld om te prediken als nooit tevoren. Overvolle kerken schudden op haar fundamenten, als de menigte massaal op de knieën ging om God om genade te smeken. Ook in Nederland vonden er opwekkingen plaats. Je hebt vast wel eens gehoord van Het Reveil of de Nijkerkse beroeringen en niet te vergeten: de Maranatha-beweging onder leiding van Johannes de Heer. Dit waren allemaal opwekkingsbewegingen die door God gebruikt zijn tot verheerlijking van Zijn Naam en redding van zondaren.”

"Je kunt opwekking omschrijven als een ongewone openbaring van de kracht van Gods genade in het verlevendigen van het geloof en de toewijding bij de kinderen van God"

“Iemand vraagt misschien af: ‘Wat is een opwekking nou eigenlijk?’ Dat begrip is nog niet zo makkelijk te definiëren. Laat ik een poging doen. Je kunt opwekking omschrijven als een ongewone openbaring van de kracht van Gods genade in het verlevendigen van het geloof en de toewijding bij de kinderen van God, maar ook in het overtuigen en bekeren van zorgeloze zondaren. We moeten eerlijk zijn: de geschiedenis heeft ook laten zien dat niet elke beweging die zich als opwekking aandient daadwerkelijk uit de Heilige Geest is. De bekende opwekkingsprediker Jonathan Edwards stelde dat we ‘de geesten zorgvuldig moeten beproeven'. Hij gaf destijds een aantal belangrijke criteria om een opwekking te toetsen, daarbij stelde hij een aantal vragen: ‘Staat Christus centraal? Wordt er concreet gebroken met de zonde zodat het rijk van satan afgebroken wordt? Krijgt de Bijbel en de leer van de Bijbel hernieuwd gezag?’ Als laatste vraag: ‘Is er sprake van onvoorwaardelijke liefde tot God en tot elkaar?’"

"Iemand vraagt zich misschien af of er in deze tijd wel überhaupt Bijbelse gronden zijn om een opwekking te verwachten. Een goede en terechte vraag wat mij betreft. Ik denk bijvoorbeeld aan een Bijbelvers als 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 waar staat: ‘Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.’ Dit betekent niet dat mensen niet meer religieus of zelfs christelijk zullen zijn, maar dat zij zich van de waarheid van het evangelie zullen afkeren. Het is Jezus Zelf Die in Mattheüs 24 vers 12 zegt dat de ‘wetteloosheid zal toenemen’, met als gevolg een diep geestelijk verval. Paulus sluit er op zijn beurt nauw op aan als hij in in 1 Timotheüs 4 vers 1 zegt: ‘Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen.’”

"In die context kondigt de Bijbel met betrekking tot de eindtijd nergens een grote wereldwijde opwekking aan"

“Kortom: in deze wereld en ook binnen de kerken wordt het er geestelijk niet beter op naarmate we dichter bij de wederkomst van de Heere Jezus komen. Als je niet blind bent voor de werkelijkheid, dan zie je dat deze ontwikkelingen volop gaande zijn. Kijk alleen al naar de gender-ideologie en de LHBTI-agenda die door de overheid en de maatschappij gepusht wordt en door velen, inclusief veel kerken, klakkeloos wordt aangenomen. De afval in leer en leven is een van de tekenen die moet plaatsvinden voor de komst van Jezus in heerlijkheid. In die context kondigt de Bijbel met betrekking tot de eindtijd nergens een grote wereldwijde opwekking aan. Er wordt juist een tijd van wereldwijde afval voorzegt.”

“Betekent dat dan dat een opwekking niet meer mogelijk is? Die overtuiging heb ik persoonlijk niet. De Bijbel bevat naast de genoemde Bijbelverzen ook diverse beloften waardoor wij verwachting mogen hebben voor een krachtig werk van Gods Geest in onze tijd. Allereerst, en dat is goed om te onderstrepen, geloof ik dat er in de toekomst nog een heerlijke bloeitijd zal komen voor Gods volk, het volk van Israël. Geestelijk herstel is aanstaande. Paulus schrijft in Romeinen 11 vers 15 namelijk: ‘Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?’ Los hiervan lezen we in 2 Kronieken 14 vers 7 nog een geweldige belofte: ‘Als mijn volk waarover Mijn Naam is uitgeroepen in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.’”

Benieuwd naar de volledige bijdrage van spreker Jacques Brunt? Bekijk dan onderstaande video terug. 

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

C
Heel interessant, hartelijk dank!

Zo'n opwekking als 100 jaar geleden in Wales - dat lijkt me wel wat voor nu, en hier, in Nederland :)

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify