In het leven van een christen wordt de camera een verrekijker: ‘Zie, Hij komt’

God16 januari 2023 Piet Vergunst, De Waarheidsvriend
‘Zie, Hij komt’

‘Er is geen bijbelboek in het Oude Testament waarin het werkwoord ‘komen’ ontbreekt’, zei dr. Henk Vreekamp ooit. En van dr. Oepke Noordmans is de uitspraak: ‘De Bijbel draagt geen titel. Maar als hij er een droeg, zou het deze kunnen zijn: Hij komt.’

Als je beide uitspraken van deze theologen overdenkt, moet het nieuwe jaarthema van de Gereformeerde Bond wel de essentie van het christelijk geloof raken, dan moet dit thema voor de ervaren kerkganger en de trouwe bijbellezer eigenlijk weinig nieuws meer bevatten. Ik wijs er daarom direct al even op dat gekozen is voor ‘Zie, Hij komt’. Dat eerste woordje, ‘Zie’, is blijkbaar nodig. Uit Mattheüs 13 leren we dat de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom het Woord verstikken kunnen en onvruchtbaar maken, waardoor ons oog er niet op let dat de Heere bezig is te komen.

In de Bijbel vinden we de oproep tot opmerkzaamheid vaker gekoppeld aan het komen van Christus. Met waakzaamheid heeft het te maken, met alertheid. In een visioen sprak God ooit tot de profeet Daniël over de wereldgeschiedenis, die uitloopt op het eindgericht, als God verschijnt om recht te doen, als Hij een grens stelt voor de machthebbers op de aarde. In Daniël 7 lezen we: ‘En zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon’. ‘En zie…!’

Camera en verrekijker
‘Zie’ geeft naast het appèl tot waakzaamheid tevens iets van een kanteling aan, van het wegdraaien van de camera van de situatie op aarde naar omhoog, naar de hemel. Als David in Psalm 54 om recht roept, als het geweld groter is dan zijn eigen kracht, lees ik: ‘Zie, God is mijn helper.’ Om die reden is ‘Zie’ ook troostvol.

In de moeiten van het leven en de strijd van het geloof wordt de camera bij Johannes een verrekijker: ‘Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien.’

In Openbaring 1, het troostboek van de kerk, stelt Johannes zich voor als deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus. In de moeiten van het leven en de strijd van het geloof wordt de camera bij Johannes een verrekijker: ‘Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien.’

Kijk omhoog
Het lijkt dat in het voorbije jaar het woord ‘crisis’ hoge ogen gegooid heeft in de gezamenlijke gebeden in de gemeenten. Crisis, het woord doet je vandaag zonder nadere toelichting denken aan oorlog en Oekraïne, spanningen vanwege Rusland en China, klimaat en water in Afrika, evenals honger en oogsten. Soms denk je dat onze wereldwijde samenleving bezig is uit de rails te lopen. Benauwd kan het op aarde worden. Voor een christen – al zal verdrukking toenemen – is dat iets van een universele ervaring, gekoppeld aan het verlangen naar Christus’ komst. In een van de cantates van Joh. S. Bach horen we al:

Komm doch, Herr Jesu: wo bleibst du so lange?
Komm doch, mir wird hier auf Erden so bange.
(Kom toch, Heere Jezus, wat blijft U lang weg.
Kom toch, ik word zo bang hier op aarde.)

Jezus Zelf heeft de donkerte op aarde op een zeker moment in de geschiedenis voorzien, erover gesproken én houvast geboden toen Hij de leerlingen zei: ‘Kijk dan omhoog, hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’ Dat zegt Degene aan Wie alle macht gegeven is in de hemel en op aarde. Absoluut is dat, álle macht, overal. Juist ten tijde van crises is dat bijzonder helpend, omdat een crisis geen ruimte meer laat voor gezamenlijke bezinning, vrijblijvend afwegen van de weg die we gaan moeten. In een crisis doe je nog één ding: bidden om verlossing, kijken naar de Redder, letten op de uitkomst. Urgentie en nood stimuleren het verlangen naar ‘Uw komst, die mijn heil volmaakt’ (Ps.70).

In een crisis doe je nog één ding: bidden om verlossing, kijken naar de Redder, letten op de uitkomst.

Letten op wat God nog doen gaat, dat leerden de puriteinen ons, daar wijst ons de Bijbel op. Voor de volken van deze aarde en met name voor Israël staan er dingen te gebeuren. Ooit heb ik op deze plaats geschreven het opvallend te vinden dat er in christelijk Nederland meer debat over het ontstaan van de wereld is (schepping, zondeval, ook in relatie tot wetenschap) dan dat er gesprek gevoerd wordt over de tijd dat God alle dingen nieuw maken zal. Hoe zal het zijn, als de Bruidegom komt?

Verdrukking en verwachting
Laten we in de kerk niet wegkijken van het feit dat de dag van Christus huiveringwekkend is. Op weg erheen zullen er twee lijnen naast elkaar staan: een toename van de verdrukking voor de christelijke gemeente én de verwachting van Israëls bekering, die tot overvloedige zegen voor de kerk zijn zal. Openbaring 22 leert ons dat wie vuil zijn en onrecht doen, nog vuiler worden en meer onrecht doen; tegelijk zullen wie rechtvaardig en heilig zijn, nog meer gerechtvaardigd en geheiligd worden. Prof. J. Hoek spreekt over de oordeelsdag als ‘een wereldomvattend en wereldschokkend gebeuren, waar het complete heelal bij betrokken is. In het Nieuwe Testament wordt daarover in flitsen en fragmenten gesproken.’

Vanouds heeft de kerk hiervan gezongen.

Dag van schrik die aan zal breken
als de Rechter recht zal spreken
en het kwaad op aarde wreken.

Het dringt voor alles tot het gebed, in verootmoediging en waakzaamheid:

Schuldig ben ik aan het kwade,
rood van schaamte om mijn daden.
God, ik smeek U, schenk genade.

Heilig leven is sterk verbonden met waken. Zonder de vrucht van de Geest, zonder een heilig leven, zullen we God niet zien.

Onberispelijk of slordig
Wat betekent dit alles voor de positie van de kerk? Zóveel dat dit in deze ene bijdrage niet benoemd kan worden – we hebben er daarom twaalf maanden voor, (tenzij Hij al gekomen is). Allereerst is de komst van de Bruidegom reden voor de bruid om heilig te leven, Hem geheel toegewijd. Een sterk motief is dit in de brieven van Paulus, onder meer in 1 Thessalonicenzen 5: ‘Moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.’ Allesomvattend is dat: geest en ziel en lichaam. Onberispelijk in heiliging, het staat tegenover een slordige levenswandel, tegenover het meedeinen op het denken dat in de wereld dominant is. Zonder de vrucht van de Geest, zonder een heilig leven, zullen we God niet zien.

Sterk raakt dit aan de roeping van elke ambtsdrager, die met Paulus verlangen zal om de gemeente als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Het is een verlangen dat een christenouder voor zijn of haar kinderen herkennen mag.

Waken
Heilig leven is sterk verbonden met waken. In Mattheüs 25 onderwijst Jezus ons dat als de Bruidegom komt, als het Koninkrijk der hemelen in de voleinding van de wereld definitief doorbreekt, het waken óf slapen is, een deur die opengaat of gesloten blijft. Ieder mens weet dat als je vermoeid bent en de donkerte om je heen is, het moeite kost de ogen open te houden. Waken is daarom geestelijke strijd, volharding om ooit te delen in de vreugde van de bruiloft. ‘Wees waakzaam, u weet de dag en het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.’

Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om Zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?

De liefde van Christus dringt Paulus tot het openbaar maken van de waarheid.

Dienen en getuigen
Isaäc da Costa deed elke morgen het gordijn open om te kijken of Jezus terugkwam op de wolken. Dat verwachtende leven mag gepaard gaan met werken en dienen. Naarmate de dag van Christus nadert, lijkt het dienen steeds urgenter. Als eenzaamheid toeneemt, als de vluchteling zich in ons midden bevindt, als gebrokenheid in relaties groot is, als ons land een relatief hoog aantal zelfdodingen in gevangenissen kent…, dan realiseren we ons temeer de woorden uit Mattheüs 25: ‘Voor zover u dit (de hongerige voeden, de naakte kleden, de vreemdeling gastvrij ontvangen) voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.’

Heilig leven, het is tegelijk missionair. Want liefhebben ‘met de daad en in waarheid’ (1 Joh.3:18) wordt gezien. De liefde van Christus dringt Paulus tot het openbaar maken van de waarheid.

Teruggeworpen op de Zoon
Tot slot, moet ik als christen nu waken, bidden, dienen, evangeliseren, volharden en mezelf oefenen in heiligheid? Als je dat denkt, luister dan mee naar woorden van dr. A. Noordegraaf uit de interviewbundel Dienst van mensen: ‘Als de Zoon des mensen op aarde komt… over die tekst van Lukas heb ik eens gepreekt. Ik legde het accent op het feit dat dit geen speculatief moment is, maar een waarschuwingssein. Het werpt ons terug op de Zoon des mensen zelf, die zegt: Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijke.’

Piet Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. Geïnteresseerd in meer lezenswaardige artikelen? Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van deze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Praatmee

Beluister onze podcast

#322 Patrick & Jeffrey over David de Vos, de Trump-bijbel en een opvallende arrestatie
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

P. J. Vergunst
Verdieping

Oorlogen in naam van de godsdienst

Oorlogen en geruchten van oorlogen zijn tekenen van de tijd waarin wij leven, signalen van het laatste der dagen, van Christus Die bezig is om te komen. Te begrijpen is dat, als we zien dat de mens van de wetteloosheid en de afval deze tijd kenmerken

ds. Evert Meijer
Video

Een vervormd geweten: wereldgelijkvormig of bekrompen?

We zijn geneigd ons eigen geweten als uitgangspunt en maat te nemen om anderen te beoordelen. Het maakt uit in welk land je opgroeit, in welke tijd en cultuur je leeft, door welke ouders je wordt opgevoed en bij welk kerkverband je hoort. Hoe voorkom

Banias
Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Banias in Israël

Banias ligt in het uiterste noorden van Israël, een paar uur rijden vanaf Jeruzalem. In Banias en omgeving is veel moois te zien. Wat de plek extra interessant maakt, is dat we weten dat de Heere Jezus en Zijn discipelen ooit in die omgeving zijn gew

Psalmen Challenge
Nieuws

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 36

Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken s

gender
Nieuws

Preek-Event in het teken van gender en geaardheid

Hedendaagse ervaringen met genderidentiteit en seksuele geaardheid vragen ook in de kerk om aandacht. Liberaal Christendom, platform voor vernieuwende theologie, organiseerde daarom de preekschrijfwedstrijd 'Man en vrouw schiep Hij/Zij hen?'. Op vrij

Wim Verwoerd
Boekfragment

Hoe Adolf Hitler werd beïnvloed door de kerkleer

Het is niet de vraag óf de nazi’s zijn beïnvloed door het antisemitisme van de Rooms-Katholieke Kerk en van Luther, maar wel in hoeverre. De hele anti-Joodse sfeer en het anti-Joodse sentiment van de nazi’s lijken als twee druppels water op het antis

Halsema
Dagelijks leven

Burgemeester Halsema te gast bij Mozaiek020 over 'Geloven in de stad'

Zondagochtend 7 april vond de vierde ochtend plaats van de serie van vijf in de jonge Amsterdamse kerk Mozaiek020. Deze keer werd Femke Halsema, Burgemeester van Amsterdam, warm verwelkomd in een volle zaal waar zij in gesprek ging met voorganger Joë

Mercy Ships
Nieuws

Logistieke rol Nederland groeit fors in wereldwijde werk Mercy Ships

Het logistieke werk van het Mercy Ships European Distribution Center (EDC) in Rotterdam maakt een flinke groei door, blijkt uit het jaarverslag van Mercy Ships Nederland over 2023. In de afgelopen 4 jaar is het aantal ingekochte en verscheepte goeder

Meerartikelen

Iran
Verdieping

Hoe kunnen christenen reageren op de aanval van Iran op Israël?

Afgelopen zaterdag (13 april) kwamen Iraanse voorgangers van Transform Iran bij elkaar om te bidden voor Iran, Israël, de oorlogsdreiging in het Midden-Oosten en voor vrede en herstel en verandering van Iran. Na maanden van proxy gevechten en bedreig

Beverly LaHaye
Nieuws

Christelijke activiste Beverly LaHaye op 94-jarige leeftijd overleden

De bekende christelijke activiste Beverly LaHaye is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Christian Post. LaHaye was de oprichtster van belangenorganisatie Concerned Women for America en stond onder meer bekend om haar conservatieve opvattin

Paus Franciscus
Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk ziet ledental stijgen maar aantal priesters daalt

Hoewel het aantal katholieken wereldwijd tussen 2021 en 2022 toenam, tonen nieuwe cijfers dat het aantal priesters binnen de Rooms-Katholieke Kerk blijft afnemen. Dat meldt The Christian Post. De Heilige Stoel publiceerde eerder deze maand het 'Ponti

Schotland
Nieuws

Schotse kerkleiders spreken zich uit tegen legaliseren hulp bij zelfdoding

Schotse kerkleiders hebben hun diepe bezorgdheid geuit over het voorstel om hulp bij zelfdoding in Schotland te legaliseren. In een brief gericht aan alle 129 leden van het Schotse Parlement spreken de kerkleiders, waaronder predikant Andrew Downie,

Sint Jansklooster
Nieuws

Hervormde gemeente Vollenhove verwelkomt nieuwe dominee: Proponent W. Bos

De hervormde gemeente te Vollenhove (wijk Sint Jansklooster) mag een nieuwe dominee verwelkomen. Proponent W. Bos uit Nijkerk heeft het op hem uitgebrachte beroep aangenomen. Bos werd in het najaar van 2023 binnen de Protestantse Kerk in Nederland (P

Ds. A. Simons
Video

Ds. Simons waarschuwt avondmaalgangers: "Je kunt niet aangaan als je Jezus niet kent"

“U die de Heere Jezus niet kent, u mag zondag niet aan de tafel. U mag alleen komen als u het kleed van Christus’ gerechtigheid door het geloof hebt aangedaan. Het is voor bruiloftskinderen. Het spijt me. Ik moet het u laten voelen", aldus ds. A. Sim

Geert Wilders
Nieuws

Onderzoek EO: PVV onder christenen populairder dan CDA, CU en SGP samen

Nog altijd geven veel Nederlandse christenen de voorkeur aan de Partij voor de Vrijheid (PVV). Als er nu verkiezingen worden gehouden, zou meer dan een kwart van de christenen in ons land op de partij van Geert Wilders stemmen. Daarmee is het verrewe

Ds. Arie van der Veer
Verdieping

Hoe het leger van koning Josafat christenen wijst op Gods overwinning

Het woord opstelling valt vaak vooraf bij de commentatoren van sportwedstrijden. Wie gaat bijvoorbeeld ‘in de spits’ spelen en voor welke aanpak zou de trainer kiezen? Ik wijs jullie op de opstelling van het leger van koning Josafat. Het volk van Jud

Chris Verhagen
Video

Is de Heere Jezus wel eens ziek geweest? Chris Verhagen antwoordt

Sommige Bijbelleraren onderwijzen dat Jezus nooit lichamelijk ziek is geweest of kon zijn. In deze video geeft Chris Verhagen, initiatiefnemer van het YouTube-kanaal Christelijke Apologeet, antwoordt op deze vraag. Hij daagt je uit om Jezus' eigen wo

Jantine Stam
Video

Terugkijken: Jantine Stam beantwoordt Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, is Jantine Stam te gast om te spreken over het thema 'Betrouwbare liefde'. De psychosociaal therapeute en relatiedeskundige uit Barneveld is

Arie en Wilma Zwitser
Levensverhaal

Arie's leven hing aan een zijden draadje na twee herseninfarcten op één dag: "God was erbij"

2 maart 2020. Deze dag zullen Arie Zwitser en zijn vrouw Wilma nooit meer vergeten. Het is op die rampzalige dag dat Arie tot twee keer toe getroffen wordt door een herseninfarct en zijn leven plots aan een zijden draadje hangt. Tijdens die donkerste

'Echt weggaan doe je niet'
Video

Joke Buis presenteert gevoelige nieuwe single: 'Echt weggaan doe je niet'

Je kon er niet omheen tijdens de afgelopen tours van Joke Buis: het gevoelige nieuwe lied ‘Echt Weggaan Doe Je Niet’ en de reacties waren veelzeggend. In de aanloop naar haar nieuwe EP ‘Hoe Ik Je Zie’ presenteert Joke Buis het als single. ‘Echt Wegga