cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dr. M. Klaassen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

05 april 2022 door Jeffrey Schipper

Dr. Klaassen voert eenzame strijd in PKN: “Mogelijk komt er een moment dat de rek eruit is”

Wordt het tijd voor een overstap naar de Hersteld Hervormde Kerk? Dr. M. Klaassen vraagt zich soms af hoe lang hij nog van zich moet laten horen binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). “Er kan een moment komen waarop de rek eruit is”, zo stelt de hervormde predikant uit Arnemuiden in gesprek met Cvandaag, nadat hij begin deze week de noodklok luidde in het Reformatorisch Dagblad over de progressieve wind binnen de PKN die volgens hem maar niet wil liggen en zelfs heviger en heviger wordt.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Via de kerkelijke weg diende Klaassen ernstig bezwaar in tegen de leer (een gravamen). Dit deed hij bij de classis Delta, een vergadering van een aantal protestantse kerken in zijn eigen regio. Vorige maand werd bekend dat dit bezwaar niet in behandeling wordt genomen. Dit kan alleen bij bezwaren tegen de belijdenisgeschriften van de PKN en dat zou nu niet het geval zijn.

Via zijn website noemt Klaassen vier thema’s die in zijn ogen ingaan tegen Gods Woord:
• 'De mogelijkheid van het zegenen van andere relaties dan die van man en vrouw als strijdig zijnde met a) de plaats en betekenis van het huwelijk in Gods plan met de mens en b) de diepe betekenis die de Schrift toekent aan het huwelijk als verwijzing naar Christus en de gemeente.'
• 'De uitspraak van het moderamen van de Protestantse Kerk in 2018 dat de kerk geen waardeoordeel uitspreekt 'over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen’.'
• 'De geruisloze invoering van een liturgie voor het zegenen van transgenders die een transitie ondergaan hebben.'
• 'Het PThU-rapport uit 2021 waarin een pleidooi gevoerd wordt voor meer inclusiviteit inzake LHBT-ers in de kerk, gekoppeld aan diverse vergaande aanbevelingen.'

"Ja, ik vraag me soms af hoelang ik hier nog mee door moet gaan. Daar ben ik zelf nog niet uit, maar het kan dat er een moment komt waarop de rek eruit is"

Over het afwijzen van zijn bezwaar, schrijft de predikant: ‘Het stelt mij teleur dat de kerk mijn fundamentele bezwaren zo gemakkelijk aan de kant schuift. Wel is mij de mogelijkheid aangeboden een gesprek te hebben met het moderamen van de landelijke kerk. (…) Met haar weigering op genoemde zorgpunten in te gaan stelt de PKN zich buiten de grenzen van Gods Woord en de grenzen van de ware kerk.’ Klaassen citeert de Duitse theoloog Pannenberg: ‘Een kerk die deze stap zet en het homoseksueel samenleven als geoorloofde leefstijl in haar midden aanvaardt, zal ophouden de enige, heilige, katholieke en apostolische kerk te zijn.’

Waarom legt u zich niet neer bij het feit dat de PKN een pluriforme kerk is waarin ruimte is voor verschillende visies op huwelijk en seksualiteit?
Klaassen: “Dat heeft te maken met wat de PKN over zichzelf belijdt. Men zegt te weren wat tegen het gezag van Gods Woord ingaat. En op dit punt is geen meerduidigheid mogelijk.”

En toch zal de PKN altijd een andere kerk blijven dan bijvoorbeeld de CGK (Christelijke Gereformeerde Kerken) of HHK (Hersteld Hervormde Kerk). Dat kunt u ook accepteren.
“Dat komt neer op ‘we agree to disagree’, zo sta ik er niet in. De PKN is voortgekomen uit de Nederlands Hervormde Kerk, waar ik belijdenis deed. Destijds was er nog geen ruimte voor andere relaties dan die tussen man en vrouw. Ik zie dat de deur steeds verder wordt opengezet voor LHBTI-relaties en een speciale liturgie voor transgenders. Als predikant binnen de PKN ervaar ik het als mijn roeping om de daarvoor aangewezen weg te gaan binnen de kerk en protest aan te tekenen.”

Over de liturgie voor transgenders zegt Klaassen: “Ik vind het onverteerbaar dat zo’n ingrijpende maatregel via een achterdeurtje de kerk wordt binnengelaten. Zo’n voorstel hoort op de generale synode besproken te worden, zodat synodeleden hun zorgen kunnen delen en het binnen lokale gemeenten bespreekbaar kunnen maken. Nu staan we erbij en kijken we ernaar.”

"Ik moet toegeven dat de reacties op ontwikkelingen binnen de PKN soms slapjes zijn. Ik heb het idee dat er een soort berusting is ontstaan"

"U stelde in het RD: 'Met haar weigering om op mijn zorgpunten in te gaan, stelt de PKN zich buiten de grenzen van Gods Woord en de grenzen van de ware kerk.' Hiermee zegt u toch indirect dat zij die naar de Hersteld Hervormde Kerk zijn overgestapt de juiste keuze hebben gemaakt?"
“Ik wil het niet hebben over 2004 (in dat jaar ontstond de Hersteld Hervormde Kerk omdat verontruste hervormden niet meegingen in de PKN, red.). Wat ik nu zeg over de PKN vond ik toen ook al en dit protest ligt in het verlengde daarvan. Eerder heeft ouderling De Ronde protest aangetekend en nu doe ik het. En dan vind ik het jammer dat kritiek wordt afgedaan met dooddoeners, alsof wat ik zeg niet tot het belijden van de Kerk behoort. En dat terwijl ik via de classis de kerkelijke weg heb bewandeld.”

De kans is groot dat we dit gesprek over twintig jaar opnieuw voeren. In de afgelopen decennia hebben meerdere verontruste collega’s om soortgelijke ontwikkelingen de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) verlaten. U zou uw roeping kunnen voortzetten in de Hersteld Hervormde Kerk of Christelijke Gereformeerde Kerken.
“Binnen de PKN is er altijd een stroming geweest die tegen wil en dank is meegenomen binnen de PKN, en dat is de Gereformeerde Bond. Een orthodox-gereformeerde stroming die nota bene binnen onze kerk de oudste papieren heeft. Het is de taak van de Gereformeerde Bond, en dus ook van mij als predikant, om de Kerk aan te spreken als er ontwikkelingen plaatsvinden die tegen haar belijden ingaan. Ja, ik vraag me soms af hoelang ik hier nog mee door moet gaan. Daar ben ik zelf nog niet uit, maar het kan dat er een moment komt waarop de rek eruit is.”

U was ooit één van de woordvoerders van de veelbesproken Nashvilleverklaring, die ook door tientallen collega’s uit de PKN is ondertekend. Hen hoor ik nu niet. Voelt u zich alleen staan?
“Ik moet toegeven dat de reacties op ontwikkelingen binnen de PKN soms slapjes zijn. Ik heb het idee dat er een soort berusting is ontstaan, waardoor we ons vooral richten op onze eigen gemeente om daar de boel gestroomlijnd te houden. Ik ben ervan overtuigd dat veel collega’s achter mijn protest staan. De Gereformeerde Bond heeft in het RD niet voor niets laten weten achter mijn woorden te staan. Tegelijkertijd vraag ik mij af waarom de Bond predikanten niet oproept om bijvoorbeeld een gezamenlijk statement te maken dat mogelijk meer indruk maakt. Ja, de gelatenheid die hier en daar heerst vind ik een lastige.”

"De PKN laat naar buiten toe zien er alles aan te willen doen om LHBTI-vriendelijk over te komen. En dan krijg ik het verwijt grote woorden te gebruiken?"

Ook in de CGK leven zorgen bij mensen die op dezelfde lijn als u staan. Ziet u ruimte voor één 'Reformatorische Kerk in Nederland', waarin broeders en zusters uit de CGK, PKN en HHK één kerk vormen?
“Als die kerk er komt, sluit ik me meteen aan! Maar de situatie in de CGK is onvergelijkbaar met de PKN. In de CGK is het nog geen gelopen race. Synodevergaderingen zouden dit jaar wel degelijk kunnen uitwijzen dat het orthodox-gereformeerde geluid daar nog altijd overeind staat. Voor de PKN ben ik wat dat betreft minder hoopvol gestemd. Maar dit ontslaat mij niet van de plicht om als een roepende in de woestijn door te gaan.”

U stelde zich niet gehoord te voelen. Maar uw zorgpunten zijn toch niet geweigerd? U is een gesprek met het moderamen toegezegd.
“Dat is niet wat ik beoog, ik wil de kerkelijk weg bewandelen, maar dat is helaas geblokkeerd. Nadat de Nashvilleverklaring werd uitgegeven ging ik ook met het moderamen van de PKN in gesprek. Ik mocht daar mijn zegje doen, maar dat leverde niets op. Scriba De Reuver zei destijds: ‘Het is ons niet gegeven om eenstemmigheid te bereiken.’ Die conclusie had ik al eerder getrokken.”

De Reuver zegt in een reactie tegenover het RD: “Het moderamen stimuleert lokale gemeenten om dit gesprek te voeren. Dit is niet gediend met grote statements.” Wat vindt u van zijn reactie?
“In 2018 liet De Reuver weten dat het niet aan de PKN is om een waardeoordeel uit te spreken over welke seksuele relatie dan ook. Over grote statements gesproken! De PKN laat naar buiten toe zien er alles aan te willen doen om LHBTI-vriendelijk over te komen. En dan krijg ik het verwijt grote woorden te gebruiken?”

"Stel je voor dat ik beneden met mijn vrouw op de bank thee drink, terwijl de kinderen boven ruzie aan het maken zijn. Dan blijf ik niet op de bank zitten. Zo werkt het ook in de Kerk"

En toch hebben behoudende PKN-gemeenten van Gereformeerde Bond-signatuur nog altijd de ruimte om alles wat u over huwelijk en seksualiteit verkondigt uit te dragen. Dat is toch een zegen? Moeten we daar niet meer nadruk op leggen?
“Maar daar neem ik geen genoegen mee. Het gaat mij om de hele Kerk. Stel je voor dat ik beneden met mijn vrouw op de bank thee drink, terwijl de kinderen boven ruzie aan het maken zijn. Dan blijf ik niet op de bank zitten, maar is het mijn verantwoordelijkheid om daar wat van te zeggen. Zo werkt het ook in de Kerk, waar we met een gezamenlijke belijdenis te maken hebben. Dat gezegd hebbende, is het een bemoediging dat predikanten binnen de PKN de vrijheid hebben om te zeggen wat ze willen.”

Namens de Gereformeerde Bond liet algemeen secretaris Piet Vergunst weten deze stap van Klaassen “moedig” te vinden. “Met hem zien we het denken in de samenleving ten aanzien van inclusiviteit (en ook gender) niet de goede kant opgaan, een denken dat op de kerk van invloed is”, stelt Vergunst in gesprek met het RD. Vorig jaar maakte Cvandaag de videoserie ‘(Homo)seksualiteit en identiteit: tegen de stroom in’ met dr. Klaassen.

Cvandaag-redacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons bespraken bovenstaand interview in de Cvandaag Podcast. Beluister het fragment vanaf minuut 27:45

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

De wereld dringt binnen in de kerk. En vandaar wordt het evangelie uitgehold tot een lege huls. Bekeerde ex-satanisten geven uitleg als waarschuwing. Over hoe zij kerken infiltreren, het woord van God ondermijnen, alles verdraaien met valse leer (liberalisme, socialisme, darwinisme, humanisme, new age, genderideologie, etc.) en mensen bij God weghalen. Wie zijn gemeente niet beschermt tegen wolven in schaapskleren is het niet waard om de gemeente te leiden. Dr. Klaassen voert een gerechtvaardigde strijd hiertegen.