cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Dirk van Genderen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

16 maart 2023 door Dirk van Genderen

Door Joden gevierd Bijbels feest laat zien: God is aanwezig, ook al zien of ervaren we Hem niet

Vorige week vierde Israël het Poerimfeest. Dit is een joods feest waarbij het verhaal van Esther centraal staat. Als koningin van Perzië redde de Joodse Esther haar volk eeuwen geleden van een genocide. Ook nu wordt het voortbestaan van Israël bedreigd. Van binnenuit en van buitenaf. De politieke situatie in Israël is uiterst gecompliceerd, met grote verdeeldheid en aanhoudende demonstraties. Ondertussen is Iran bijna in staat een kernwapen te fabriceren. Hoeveel tijd heeft Israël nog om dat gevaar uit te schakelen? Vele Joden roepen tot God om vrede, maar echte vrede lijkt ver weg.

Het is alweer een hele poos geleden dat in de nieuwsbrief ‘Hashiva - The Return’ van de Joodse organisatie A Lema’an Zion de vraag werd gesteld waar God op dit moment is. Ter bemoediging merkte Gabriel Goldberg in die nieuwsbrief op: ‘De geschiedenis leert ons dat God vaak al bevrijding had ‘gepland’ voordat de donkerste momenten voor het Joodse volk aanbraken’. Als voorbeeld noemt hij de geschiedenis van Esther. Koningin Esther gebruikte haar invloed om het uitroeiingsplan van Haman tegen de Joden in Perzië te verijdelen. De Joden werden door God gered.

God redde Zijn volk soms door ‘gewone, natuurlijke’ gebeurtenissen en soms door rechtstreeks ingrijpen.

Het is opmerkelijk dat Gods naam in het hele boek Esther niet wordt genoemd. Joodse bijbelcommentatoren, aldus Goldberg, wijzen op Gods vaak niet direct zichtbare, maar wel aanwezige leiding in de gebeurtenissen in dat boek. Hij noemt twee plaatsen waar Joodse bijbelgeleerden God wel zien in de tekst. Allereerst in Esther 5:4. De beginletters van de vier Hebreeuwse woorden, bij ons vertaald met ‘laat de koning vandaag komen’, vormen samen Gods naam. Verderop, in hoofdstuk 7:7, in de zinsnede ‘dat het onheil over hem ten volle besloten was’, lezen de Joden in de laatste letters van de oorspronkelijke vier woorden opnieuw Gods naam.
Goldbergs commentaar hierop is: ‘De naam van God, op kritische momenten geweven in de tekst, zegt ons dat God alles bestuurt en leidt, hoewel vaak verborgen.’

Niet elke redding wordt zichtbaar in tekenen en wonderen, zoals eertijds bij de bevrijding van het volk uit Egypte. God redde Zijn volk soms door ‘gewone, natuurlijke’ gebeurtenissen en soms door rechtstreeks ingrijpen. Soms wordt Hij zichtbaar, soms blijft Hij verborgen, maar altijd is Hij aanwezig. En actiever dan wij vaak vermoeden.
Waarom houdt God Zich soms verborgen, vraagt Goldberg zich af. Hij wijst op Mozes, aan wie God Zichzelf wel openbaarde. Al tegen Mozes zei Hij dat toekomstige generaties van het volk Hem ongehoorzaam zouden zijn en zouden worden weggevoerd in ballingschap. In Deuteronomium 31:18 zegt God daarover dat Hij op die dag Zijn aangezicht zeker zal verbergen vanwege al het kwaad dat zij gedaan hebben; dat zij zich tot andere goden hebben gekeerd.

Dit verbergen van God is volgens Goldberg de verklaring voor het lijden van het Joodse volk door de eeuwen heen. Vanuit ons gezichtspunt is dit een lange periode, maar in Jesaja 54:7 en 8a zegt God dat het een korte tijd is:
7. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten,
maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen.
8. In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u
Mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen.

Terwijl Israël ook nu weer door een donkere periode gaat, is God al wel bezig om verlossing tot stand te brengen.

Ondanks dat het lijkt dat God Zich verborgen houdt, is Hij aanwezig en actief. Hij leidt de wereldgeschiedenis, Israëls geschiedenis en ook onze eigen, kleine leventjes. Zijn beloften zijn betrouwbaar. En ook al zien we Gods aangezicht niet zoals Mozes dat heeft gezien en horen we wellicht niet Zijn stem zoals Abraham die heeft gehoord, toch is Hij aanwezig. Terwijl Israël ook nu weer door een donkere periode gaat, is God al wel bezig om verlossing tot stand te brengen. Lees de profeten maar. Het heil voor Israël komt zeker.

Voor Israël blijft het belangrijk te beseffen dat presidenten en regeringsleiders, die Israël willen dwingen tot bepaalde stappen, het uiteindelijk niet voor het zeggen hebben. ‘De Heere is de allerhoogste over de ganse aarde’ (Psalm 83:19).
Juist in deze spannende tijd voor het volk Israël is de boodschap van het boek Esther dat God ziet wat er gebeurt. En ook al zouden we op dit moment meer van God willen zien in de actuele ontwikkelingen, we mogen zeker weten dat het Hem niet uit handen loopt. Zijn plannen zullen worden vervuld. Maar wel op Zijn tijd.

Terwijl Israël door een donkere periode gaat, is God al wel bezig om verlossing tot stand te brengen. Lees de profeten maar. Het heil voor Israël komt zeker. In Jesaja 54:8b zegt de Heere: ‘…maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw Verlosser.’

God zal een keer brengen in het lot van Zijn volk. En het moment zal komen dat de Heere Jezus Zich aan hen zal openbaren. Dan zal heel Israël zalig worden (Romeinen 11:26).
En we zien dat Hij ook in Israël en onder het Joodse volk werkt. Hij brengt Zijn volk thuis en Hij bouwt ook in Israël Zijn gemeente. Blijf bidden om de bekering van het Joodse volk en om de vrede voor Jeruzalem.

Dirk van Genderen is Bijbelleraar. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Inderdaad, door Zijn Heilige Geest bouwt God wereldwijd en ook in Israël de gemeente van Jezus Christus, bestaande uit Joden en niet-Joden die Jezus als Verlosser hebben aanvaard.

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify