5 redenen om als christen niet te kiezen voor een echtscheiding

Verdieping28 februari 2024 9 minuten Joe Carter
echtscheiding
Shutterstock

In opdracht van het financiële adviesbureau Forbes Advisor is onder duizend gescheiden Amerikanen of echtparen die in scheiding liggen, onderzocht waarom huwelijken mislukken. 63 procent van de gescheiden koppels in dit onderzoek zeiden dat hun huwelijk waarschijnlijk niet zou zijn mislukt, als ze voor het huwelijk beter hadden begrepen wat ‘toewijding’ inhoudt. En 56 procent zei dat ze misschien niet zouden zijn gescheiden als ze de waarden en normen van hun huwelijkspartner beter hadden gekend. Het is verrassend dat minder dan 5 procent van de gescheiden mensen aangaf dat hun huwelijk niet meer te redden was.

In een wereld waarin de heiligheid van het huwelijk steeds meer onder vuur ligt is het cruciaal om de redenen die vaak voor een scheiding worden gegeven opnieuw te bekijken. Er zijn zonder twijfel omstandigheden waardoor echtscheiding een Bijbels gerechtvaardigde optie kan zijn; bijvoorbeeld als er sprake is van verlating, misbruik of ontrouw. Volgens dit onderzoek had een huwelijk echter in veel gevallen gered kunnen worden, als men een beter begrip van toewijding had gehad en de waarden en normen van de ander beter kende.

Laten we kijken naar vijf veel genoemde redenen voor echtscheiding die niet gewettigd zijn om een huwelijk te ontbinden.

1. Het gevoel van liefde kwijt zijn: de emotionele drogreden
Een van de meest gegeven redenen voor echtscheiding is het idee dat een of beide partners het ‘gevoel van liefde kwijt is.’ Onder invloed van literatuur, films en de heersende cultuur wordt liefde tegenwoordig vaak geromantiseerd en emotioneel gemaakt. Een dergelijk gezichtspunt is geworteld in de misvatting dat liefde in de eerste plaats een emotionele ervaring is. Dit staat in schril contrast met de Bijbelse opvatting van liefde die is geworteld in toewijding en het actief onderhouden ervan. Door het hele Nieuwe Testament is het meest gebruikte woord voor liefde agapè. Dit woord verwijst naar een onbaatzuchtige en opofferende liefde. Paulus, bijvoorbeeld, beschrijft de liefde in 1 Korinthe 13:4-7 als ‘geduldig’ en ‘vriendelijk’ en dat ze ‘alle dingen verdraagt’. Dit soort liefde moet het fundament voor het christelijk huwelijk zijn.

Hoewel bij elkaar passen belangrijk is, passen twee mensen nooit helemaal perfect bij elkaar. Elke man en vrouw is een zondaar en dus op eigen wijze onvolmaakt en gebroken.

Misschien vinden we wel dat liefde een keuze is. Het is weliswaar juist dat echte liefde meer een zaak is van een beslissing nemen dan van gevoel, maar toch is ze niet alleen maar een keuze. John Piper zegt: “Als onze liefde alleen maar een keuze is, is ze niet wat ze moet zijn.” Het is veeleer zo, merkt John Piper op, dat door de manier waarop we tot liefde worden opgeroepen, het onmogelijk is om niet terug te vallen op onze afhankelijkheid van de Heere. Alleen door de gave van Gods genade kunnen we op een manier liefhebben waardoor de banden van het huwelijk worden onderhouden.

2. Niet bij elkaar passen: het fabeltje van de perfecte match
Een van de meest destructieve ideeën van deze tijd is het idee van een ‘maatje’ of van een ‘perfecte match’. Hoewel bij elkaar passen belangrijk is, passen twee mensen nooit helemaal perfect bij elkaar. Elke man en vrouw is een zondaar en dus op eigen wijze onvolmaakt en gebroken. De Schrift leert ons dat we allemaal hebben gezondigd en dus Gods heerlijkheid missen (Rom. 3:23). Dus is het te verwachten dat we onvolkomen zijn en nooit helemaal bij elkaar passen.

We moeten denken in termen van offerbereidheid en niet in termen van ‘maatjes zijn’. Het offer van Christus aan het kruis dient als ultiem voorbeeld voor hoe wij moeten liefhebben en ons moeten opofferen. In het huwelijk zijn beide partners geroepen om deze liefde op verschillende manieren na te streven. Dat kan betekenen dat je jouw eigen verlangens, voorkeuren en zelfs dingen die je echt nodig hebt, voor de ander aan de kant zet. Het is het soort liefde dat het beste voor de ander zoekt en bereid is moeilijkheden en ongemakken te ondergaan.

Je moet alles in het werk stellen om in vrede met je man of vrouw te leven, om bij hem of haar te passen.

In Efeze 5:25, bijvoorbeeld, krijgen de echtgenoten de opdracht hun vrouwen lief te hebben zoals Christus Zijn gemeente heeft liefgehad – Zich voor haar opofferde. Dit niveau van opofferende liefde geeft aan dat we onvolkomenheden moeten en kunnen doorstaan, en niet dat ze dienen als argumenten om te scheiden. Deze tegenstrijdige werkelijkheid betekent dat werkelijk bij elkaar passen alleen wordt bereikt nadat zulke offers zijn gebracht.

Verdraagzaamheid is de mogelijkheid om zonder onderlinge strijd samen te leven. Dat bereik je niet zomaar: het is een doel waar je onophoudelijk voor moet strijden. Het is een constant streven om het gebod van Paulus in Romeinen 12:18 na te volgen: “Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.” Als je bent getrouwd, moet het van jou afhangen. Je moet alles in het werk stellen om in vrede met je man of vrouw te leven, om bij hem of haar te passen.

3. Financiële perikelen: het tijdelijke perspectief tegenover het eeuwige
Financiële problemen worden vaak genoemd als een van de belangrijkste redenen van spanning in een huwelijk. Hoewel financiële moeilijkheden serieus moeten worden genomen, worden ze maar al te vaak als een verontschuldiging voor echtscheiding genoemd. In plaats daarvan moeten ze worden beschouwd als een mogelijkheid om het blikveld te laten verschuiven van het tijdelijke naar het eeuwige.

Veel van onze financiële moeilijkheden zijn geworteld in een gerichtheid op materiële welvaart, die vergankelijk is en onderworpen aan verval. Jezus Zelf heeft gewaarschuwd tegen de dwaasheid van het verzamelen van aardse schatten: “Verzamel geen schatten voor uzelf op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen” (Matt. 8:19).

Financiële perikelen kunnen ook dienen als een vuurproef voor het ontwikkelen van tevredenheid en het vertrouwen op Gods voorzienigheid.

Binnen het huwelijk moet de gerichtheid niet zijn op het verzamelen van materiële zaken, maar op de eeuwige waarden – liefde, trouw en geestelijke volwassenheid – die door de huwelijksband zouden moeten ontwikkelen. Als een echtpaar te maken krijgt met financiële perikelen, zijn die een mogelijkheid om nog eens goed na te denken over prioriteiten en ze beter af te stemmen op de waarden van Gods Koninkrijk.

Financiële perikelen kunnen ook dienen als een vuurproef voor het ontwikkelen van tevredenheid en het vertrouwen op Gods voorzienigheid. Paulus schrijft in Filippenzen 4:11-13 dat hij heeft geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn, of hij nu overvloed heeft of gebrek lijdt – een tevredenheid die is geworteld in Christus. Op dezelfde manier kunnen echtparen leren om tevreden te zijn en te vertrouwen in Gods voorzienigheid – zelf in financieel zware tijden.

Schuif dit niet te snel als een naïef cliché aan de kant. Veel christelijke koppels hebben ervaren dat, door op financieel terrein te focussen op het Bijbelse standpunt, door het tijdelijke perspectief te verwisselen met het eeuwige, ze in staat waren om met zulke uitdagingen op zo’n manier om te gaan dat het de huwelijksband eerder heeft verstevigd dan verzwakt.

4. Persoonlijk geluk: De egocentrische benadering
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw draait het dominante verhaal in de Amerikaanse cultuur om de zoektocht van het individu naar geluk en zelfontplooiing. Dit perspectief wordt versterkt door de media, de literatuur en zelfs veel seculiere psychologische theorieën, die allemaal suggereren dat persoonlijk geluk het ultieme doel van het leven is. Echter, het probleem met deze benadering is niet alleen dat het niet leidt tot meer geluk, maar dat het ook actief de onderlinge afhankelijkheid ondermijnt die binnen het huwelijk nodig is.

Terwijl de wereld vluchtig geluk biedt dat afhankelijk is van de omstandigheden, leert de Bijbel dat ware vreugde wordt gevonden in een relatie met God.

De Schrift biedt een alternatief verhaal dat de egocentrische benadering van het leven en relaties uitdaagt. In Filippenzen 2:3-4 instrueert Paulus de gelovigen als volgt: “Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelf.” Dit principe is vooral relevant in de context van het huwelijk, waar wederzijdse onderwerping en zelfopoffering het geheim is voor ware bloei (Ef. 5:21).

Terwijl de wereld vluchtig geluk biedt dat afhankelijk is van de omstandigheden, leert de Bijbel dat ware vreugde wordt gevonden in een relatie met God. Zoals Nehemia 8:11 zegt, “de blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte.” Deze vreugde is geen voorbijgaande emotionele toestand, maar een diepe, blijvende tevredenheid die voortkomt uit het kennen en dienen van God.

5. Verveling: Het gevaar van gemakzucht
Zelfgenoegzaamheid in het huwelijk manifesteert zich vaak als een gebrek aan interesse, enthousiasme of bezorgdheid over de relatie. Zo’n houding zal de banden van intimiteit en vertrouwen, essentieel voor een gezond huwelijk, geleidelijk en gaandeweg aantasten. Zelfgenoegzaamheid staat haaks op het Bijbelse model van het huwelijk, dat vraagt om voortdurende verzorging, koestering en doelbewuste inspanning (Ef. 5:29).

Eén van de meest effectieve manieren om verveling in een christelijk huwelijk tegen te gaan is door je simpelweg te richten op het samen groeien in Christus.

Eén van de meest effectieve manieren om verveling in een christelijk huwelijk tegen te gaan is door je simpelweg te richten op het samen groeien in Christus. Een man en vrouw die deze geestelijke reis delen zullen een doel en richting ontdekken die de alledaagse routines van het dagelijkse leven overstijgen. Stellen die zich bezighouden met gezamenlijke activiteiten die geestelijke groei bevorderen, zullen na verloop van tijd en naarmate ze groeien in de gelijkvormigheid aan Christus, steeds meer in elkaar geïnteresseerd raken.

De beroemde Britse schrijver Samuel Johnson zei ooit: “Als een man Londen beu is, is hij het leven beu; want in Londen is alles wat het leven heeft te bieden.” Hetzelfde geldt voor het christelijk huwelijk. Het is moeilijk om je te vervelen als je het leven deelt met iemand die steeds meer gaat lijken op de meest interessante Persoon die ooit heeft geleefd.

Eén goede reden om getrouwd te blijven
De ultieme reden om een huwelijk in stand te houden en te koesteren, ondanks de gebreken en uitdagingen, is niet slechts menselijk geluk, maar veeleer Goddelijke glorie. Een huwelijk dat gericht is op het Evangelie dient als een levende metafoor voor Christus en Zijn kerk. In een wereld die verstrikt is in kortdurende bevrediging en oppervlakkige verbintenissen, is het huwelijk dat verankerd ligt in het evangelie, een baken van hoop. Het is een heilig verbond, niet zomaar een sociaal contract, en God is er diep in betrokken.

Als je de veerkracht van je huwelijk in twijfel trekt op basis van wereldse maatstaven, bedenk dan dat God het huwelijk niet alleen heeft toegestaan, maar het heeft ingesteld voor Zijn glorie.

Wanneer echtparen zich tot God wenden, vinden ze de kracht om de uitdagingen die op hun pad komen, aan te gaan. Dan maakt het niet uit of het gaat om emotionele afstand tussen de echtgenoten, onvolkomenheden in de ander of financiële stress in het huishouden. Ze ontdekken de vreugde in hun gehoorzaamheid aan Gods Woord, de voldoening in gedeelde opoffering en de vrede die alle verstand te boven gaat wanneer ze hun relatie verankeren in het geloof.

Het evangelie biedt echtgenoten die worstelen met hun huwelijk een beter verhaal. Liefde, diepgeworteld in de liefde van Christus voor zondaren, is niet slechts een emotie, maar een levensveranderende keuze. Als die liefde je basis is, begrijp je dat met God alle dingen mogelijk zijn – inclusief de vernieuwing, het herstel en zelfs de wederopstanding van een huwelijk dat de wereld misschien al had opgegeven.

Als je de veerkracht van je huwelijk in twijfel trekt op basis van wereldse maatstaven, bedenk dan dat God het huwelijk niet alleen heeft toegestaan, maar het heeft ingesteld voor Zijn glorie. Door je tot Hem te wenden en de principes uit de Schrift te omarmen, is het meer dan mogelijk om de liefde weer aan te wakkeren, het vertrouwen weer op te bouwen en een diepe intimiteit te bereiken waarvan je misschien dacht dat die verloren was gegaan. Dat is de hoop en de belofte van een huwelijk waarin het evangelie centraal staat.

Joe Carter is senior schrijver voor The Gospel Coalition, auteur van The Life and Faith Field Guide for Parents, redacteur van de NIV Lifehacks Bijbel en co-auteur van How to Argue Like Jesus: Learning Persuasion from History’s Greatest Communicator. Hij is ook pastor van de McLean Bible Church in Arlington, Virginia. Dit artikel verscheen in september 2023 bij The Gospel Coalition en daarna op de site van Bijbels Beraad M/V.  

Praatmee

Beluister onze podcast

#333 Jeffrey & Peter van der Weerd over ontrouwe kerkgangers, koning voetbal en de wetenschap
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Trump
Nieuws

Donald Trump overleeft moordaanslag en eert God; omgekomen burger was toegewijd christen

Donald Trump heeft een moordaanslag overleefd. Tijdens een campagnebijeenkomst werd hij meermaals beschoten, maar de voormalig president van de Verenigde Staten werd slechts aan zijn oor geraakt. Trump, die grote kans maakt om in november weer presid

Maleisië
Nieuws

Maleisië: illegaal en immoreel plan om minderjarig tot islam te bekeren

Het begon met een video op TikTok waar een islamitische prediker in Maleisië, Firdaus Wong, een man adviseerde over tieners die zich tot de islam willen bekeren. “Minderjarigen kunnen zich eerst informeel tot de islam bekeren en zich later registrere

Ds. M. Messemaker
Video

Ds. Messemaker vraagt toehoorders of ze uitzien naar het avondmaal

"Ik voor u (jou), omdat je anders de eeuwige dood had moeten sterven.’ Dat is misschien wel in een klein zinnetje samengevat wat het heel het avondmaal wil zijn. Maar mag ik u iets vragen: kijkt u er nu naar uit om daar weer te zijn?", aldus ds. M. M

Sarah
Video

Nadat Sarah Jezus aannam, verbrak haar man hun huwelijk en zag ze haar kinderen 10 jaar niet

“Wat ben jij dapper, mam!” Sarahs hart is vol vreugde als ze haar jongens eindelijk terugziet. De laatste keer dat ze hen zag, lag ze in het ziekenhuis, met 17 hechtingen in haar hoofd. Maar nu, na tien lange jaren, mag ze hen eindelijk weer in haar

Zie ik kom spoedig
Video

Het duizendjarig vrederijk: Jezus regeert vanuit Jeruzalem

Na de wederkomst wordt de duivel voor een periode van duizend jaar gebonden. Jezus regeert vanuit Jeruzalem en er breekt een tijd aan van herstel van de schepping en wereldwijde vrede. Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 35 van een 40-del

Ds. Willem Glashouwer
Video

Waar bevinden we ons op de Bijbelse tijdlijn van de geschiedenis?

Het lijden van het Joodse volk komt steeds weer terug. Steeds in andere vormen, als een oneindige cirkel. Komt er ooit een einde aan? Het lijden van 7 oktober, maar ook het lijden van het volk in de afgelopen duizenden jaren. Waar bevinden we ons op

Marijke Rots
Video

Terugkijken: Marijke Rots beantwoordt Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, is Marijke Rots te gast om te spreken over het thema 'moeder zijn'. Panellid Marijke Rots leverde onlangs haar 1500ste antwoord af in de vrag

Eline
Video

Eline werd neergeschoten bij de tramaanslag in Utrecht

Op 18 maart 2019 stapt Eline (25) de tram in waar Gökmen T. ook instapt. Na enkele minuten opent hij het vuur op passagiers en probeert Eline te vluchten door de deuren, maar valt op straat. Terwijl ze weg probeert te kruipen, wordt Eline in haar rug

Meerartikelen

Psalmen Challenge
Podcast

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 45

Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken s

Wim Dekker en Niels den Hertog
Nieuws

CHE en TUA gaan samenwerken rond maatschappelijke vraagstukken

Hoe kan reflectie vanuit de christelijke traditie helpen bij het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven? Om deze vraag te beantwoorden brengen de Theologische Universiteit Apeldoorn

Jan Peter Balkenende
Video

Morgen is voormalig premier Jan Peter Balkenende te zien in Hour of Power

Morgen is voormalig premier Jan Peter Balkenende te zien in Hour of Power. In een persoonlijk gesprek met presentator Jan van Bosch vertelt Balkenende dat hij terugkijkt op een mooie tijd als minister-president. Ook spreekt hij de hoop uit voor jonge

Maria Korpershoek
Boekfragment

Mijn droom: een GerGem-dominee bidt samen met evangelische voorganger

Wat lijkt het me geweldig als de dominee van de Gereformeerde Gemeenten samen op de knieën zou gaan met de voorganger van de baptistengemeente en de dominee van de PKN met een oudste van de evangelische gemeente. Als ze samen zouden bidden voor de we

Jacques Brunt
Preekverslag

Jacques Brunt houdt christenen spiegel voor: “Voegen wij de daad bij het woord?”

“Herodes hoorde Johannes de Doper graag spreken. Maar hij durfde niet de daad bij het woord te voegen. Hoe zit dat bij ons?” Jacques Brunt zei dit tijdens zijn prekenserie over het Bijbelboek Jakobus. In het tweede deel zoomde de Bijbelleraar in op h

Arthur Alderliesten, directeur
Opinie

Journalisten populair magazine liepen dag mee in abortuskliniek: 7 observaties

Het gebeurt de laatste jaren vaker: journalisten lopen een dag mee in een abortuskliniek en maken er een reportage. Nu vond Linda het tijd om het werk van een abortuskliniek voor het voetlicht te halen. Op 9 juli verscheen het artikel onder de kop 'L

rouwen
Nieuws

Wetsvoorstel rouwverlof SGP, CDA en CU naar Raad van State

Werknemers met minderjarige kinderen die hun levenspartner of een minderjarig kind verliezen, moeten recht krijgen op betaald rouwverlof van minimaal vijf werkdagen. Dat vinden SGP, CDA en ChristenUnie. Hun initiatiefwet hierover is vandaag naar de R

Gtische kathedraal Rouen
Nieuws

Brand in torenspits bekende gotische kathedraal Rouen inmiddels geblust

De torenspits van de beroemde gotische kathedraal in de Franse stad Rouen heeft gisteren vlam gevat. Dat melden diverse media. Op beelden die op X circuleren is te zien hoe grote rookpluimen uit de historische spits kwamen. De brand brak aan het eind

Krijn de Jong
Column

Pakistaanse christenen slaan op de vlucht en ik ga op vakantie

Eigenlijk had ik een gezellige column voor ogen. Over de zomer, over het tuintje waar we weer volop van genieten en natuurlijk over hét onderwerp van deze weken: vakantie. Maar het lukt me niet. Onze vrienden uit Pakistan willen niet uit mijn gedacht

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden waarschuwt: "Als je oog je ergert, trek het er maar uit"

"Bewaar je oog, want dat zal je voor zoveel ellende bewaren", die boodschap deelde ds. G. van Zanden onlangs in een preek. De hervormde predikant uit Katwijk aan Zee waarschuwde zijn toehoorders om niet toe te geven aan de begeerten van het oog. Koni

euthanasie
Nieuws

Zus van Refoweb-vragensteller wil euthanasie: 'Wat zegt de Bijbel hierover?'

'Mijn zusje heeft na tien keer een herseninfarct te hebben gehad, en nu de hele dag in bed ligt en zelf weinig meer kan, besloten om euthanasie  te willen en dus een einde aan haar leven te maken. Ik heb hier heel veel moeite mee want volgens mij mag

dr. Gert van den Brink
Video

Filosoferen: een gevaar voor het christendom?

Filosoferen is je verstand inschakelen. Maar is dat niet een gevaar voor het christendom? “Redeneren is de rede eren!”, hoor je soms. In deze zevende aflevering uit deze 15-delige serie van Geloofstoerusting gaat dr. Gert van den Brink in op het rati