Israëlzondag stelt verhouding van de kerk tot het jodendom aan de orde

Nieuws4 oktober 2023 7 minuten Piet Vergunst
Piet Vergunst

Staat het christelijk geloof nu tegenover het jodendom, of niet? Die vraag kon op (Israël)zondag (afgelopen zondag, red.) aan de orde komen, als de voorganger het aangeboden materiaal van de Protestantse Kerk volgt. De verhouding van Jezus tot de Farizeeën is hierbij een leidende gedachte.

Over antisemitisme hebben we het geregeld in de kerk en eveneens in politiek en samenleving, de Jodenhaat die haar dieptepunt vond in de systematische vernietiging van de Joden in de Holocaust. In het christelijke West-Europa leidde een satanisch nazisysteem en een hoogmoedige levenshouding tot niet te beschrijven leed voor het Joodse volk. ‘Uitingen van die hoogmoed zijn geschreven in bloed en tranen voor het Joodse volk,’ zei dr. H. Vreekamp ooit. In ons land sprak de Hervormde Kerk in 1943 in een herderlijke brief uit dat antisemitisme te maken heeft met de heidense hoogmoed waarvoor Paulus ons in Romeinen 11:20 waarschuwt. Auschwitz – in de kerk staat de naam van dit concentratiekamp model voor de demonie van het kwaad, voor onpeilbaar leed.

Een fel dispuut
Antisemitisme komen we in de bijbelse geschiedenissen al tegen. Het was Amalek (Ex.17) dat het volk van Gods verkiezing uitroeien wilde, om welke reden we lezen: ‘De strijd van de HEERE zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!’ In Esther 4 krijgt de haat tegen de Joden vorm in de persoon van Haman. Ook hij verliest de strijd van God. Ja, ten diepste is antisemitisme haat en strijd tegen de God van Israël.

Het was ds. K.H. Kroon (1904-1983), in Amsterdam lange tijd als hervormd predikant verantwoordelijk voor het gesprek tussen kerk en synagoge, die dit antisemitisme terecht onderscheidde van uitspraken in het Nieuwe Testament tegen de Joden: ‘Het verschrikkelijke begrip antisemitisme wordt heden ten dage door theologen ook toegepast op de apostolische geschriften (het zgn. Nieuwe Testament). Daardoor wordt het zicht verduisterd op de belangrijkste zaak van die geschriften: het felle dispuut binnen het toenmalige veelkleurige jodendom over de messianiteit van Jezus van Nazareth en de betekenis van diens leven en sterven voor de verhouding van Israël en de volkerenwereld.’

Voor ons helpend is het om te zien dat de Messias Zich niet keert tegen de Farizeeën zelf.

‘Hoe spreken we over Joden?’
Dat anti-judaïsme, het anti-Joodse denken en handelen, staat deze weken in de aandacht, onder meer als thema van de afgelopen Israëlzondag. Deze bijzondere zondag is overigens geen vrucht van diepgaande bijbelstudie, maar een gevolg van de stichting van de staat Israël, van de concrete zichtbaarheid van dit volk in de wereld. In 1949 stelde de hervormde synode de Israëlzondag in.

Het thema is dit jaar ‘Hoe spreken wij over Joden?’, waarmee de kerk aansluiten wil bij de op 11 september gehouden jaarlijkse ontmoetingsdag kerk & Israël. Toen was het onderwerp ‘Over anti-judaïsme in de kerk(dienst)’. Een deelaspect dat hier aan de orde kwam, is de beeldvorming over Joden in Nederlandse jeugdverhalen. Vorig jaar publiceerde dr. Ewoud Sanders hierover een studie die aantoonde dat in de voorbije 250 jaar in kinderboeken Joden bestempeld werden als vreemd en vies. ‘Ze maken veel kabaal, praten raar en kunnen vreselijk vloeken. Bij uitzondering zijn ze eerlijk en betrouwbaar, vaker zijn ze dieven en oplichters. Bovendien haten de meeste Joden Jezus.’ Ook voor christelijke of reformatorische uitgevers had Sanders een boodschap.

Politiek
Afgelopen zondag keken we – net even meer dan gewoonlijk – naar de plaats van het Joodse volk. Het is niet de politiek van de regering Netanyahu die dan centraal staat of uitgangspunt in onze liefde voor het volk van Gods verbond is, niet het vlekkeloze leven van de Joden. ‘Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.’ (Ezech.36) Ook ikzelf ben niet geboren op het erf van het verbond omdat ik me beter gedraag dan onkerkelijke mensen in mijn straat. Verkiezing is genade, en genade is onverdiend.

Hier ligt immers kortsluiting op de loer. ‘Ik heb niets met Israël, omdat de Palestijnen…’ of welk argument ook klinkt. We hebben ‘wat’ met Israël, omdat de roeping van God onberouwelijk is (Rom.11:29).

Het gaat Jezus erom dat de Farizeeën bij de wet van Mozes blijven moesten, het volk geen veelheid aan andere voorschriften moeten opleggen.

Kritiek van de Farizeeën
Boeiend en leerzaam was het thema voor de Israëlzondag, de relatie van christenen tot het jodendom, toegespitst op de omgang van Jezus met de Farizeeën. Voortdurend lezen we in het Nieuwe Testament dat de Heiland kritisch in gesprek is met de Farizeeën, waardoor het beeld zomaar ontstaat dat Hij een andere weg wijst, een andere koers gaat. Tegenover de Joodse leiders die zoveel lasten opleggen, nodigt Hij om tot Hem te komen, Zijn juk te dragen, want ‘Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’ (Matt.11:30)

In het volgende hoofdstuk kritiseren de Farizeeën het optreden van Jezus: ‘Zie, Uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat.’ Deze en veel andere passages kunnen er zomaar voor zorgen dat we denken dat Hij Zich tegen het onderwijs van de Joodse leiders keert.

Volgelingen van Ezra
Wie waren ze eigenlijk, die Farizeeërs? We mogen hen zien als een Joodse groep vanaf de tweede eeuw voor Christus die zichzelf herkende als volgelingen van Ezra, de man die als enige in het Oude Testament (Ezra 7:6) Schriftgeleerde genoemd wordt. Bedreven was hij in de wet van Mozes. In Nehemia 8 ontmoeten we deze priester opnieuw. Na Mozes zien de Farizeeën Ezra als de stichter van het jodendom.

We mogen niet denken dat Hij kwam om de Wet en de Profeten af te schaffen, maar om die te vervullen, tot de geringste geboden toe.

Onder de Farizeeën was in Jezus’ tijd een diversiteit in denken, waren er strenge en minder strenge groepen. Er zijn leiders die mensen zware lasten op de schouders legden én leiders die uit liefde tot de God van Israël Zijn geboden onderhielden. Maakt dit dat in het Nieuwe Testament de ene evangelist scherper naar hen is dan de andere? In Mattheüs lezen we (hoofdstuk 12) hun mening dat Jezus zonder hulp van Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen, geen demonen kan uitdrijven, terwijl hoofdstuk 24 verhaalt dat de Farizeeërs overleggen hoe ze Hem op Zijn woorden konden vangen. In Lukas (7:36) nodigt een Farizeeër Hem echter op de maaltijd.

Bron van ons leven
Voor ons helpend is het om te zien dat de Messias Zich niet keert tegen de Farizeeën zelf. Hij neemt geen afstand van hen, waardoor duidelijk is dat Zijn discussie met hen een intern gesprek binnen het jodendom van die dagen is. Lees Mattheüs 23:2, waar Hij discipelen en menigte zegt: ‘De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet overeenkomstig hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.’ Het gaat Jezus erom dat de Farizeeën bij de wet van Mozes blijven moesten, het volk geen veelheid aan andere voorschriften moeten opleggen.

Uiteindelijk gaat het Hem om de bron van ons leven - en dat maakt dat we woorden van Hem horen waarmee distantie naar de Farizeeën lijkt, zoals Mattheüs 5: ‘Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.’

In lijn met de rabbijnen
We mogen niet denken dat Hij kwam om de Wet en de Profeten af te schaffen, maar om die te vervullen, tot de geringste geboden toe. Wie op de website van de Protestantse Kerk de toelichting zoekt op het thema van de Israëlzondag, vindt de woorden van ds. C. J. Overeem dat Jezus’ onderwijs niet tegenover de rabbijnen staat, maar juist in lijn met de rabbijnen is. Als Hij op de woorden van de Farizeeën laat volgen ‘Maar Ik zeg u…’, kunnen we dit ook vertalen met ‘En Ik zeg u…’

Jezus gaat naar de kern, naar ons hart, zodat we ons niet slechts formeel aan alle geboden houden, maar de woorden uit Spreuken 4 praktiseren: ‘Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.’ Jezus kijkt niet alleen naar wat we doen, maar ook naar wat we zeggen en zelfs denken. Wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft met haar in zijn hart al overspel gepleegd.

Stenigen
Kortom, met Farizeeër zijn was niets mis. Paulus zegt in Handelingen 23 zelf een Farizeeër te zijn én zoon van een Farizeeër. De Heiland keerde Zich tegen de uitwassen van hun onderwijs, de mondelinge Thora met de vele wetten, terwijl hun en Zijn onderwijs in de kern gelijk was. Hét spannende punt was dat ze niet erkennen dat Hij de Messias is, dat Zijn gezag hoger gaat. Dat gaat zover dat de Joden Hem stenigen willen (Joh.10:32): ‘Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.’

Aan één Israëlzondag heeft de gemeente niet genoeg, omdat ze elke week onderwezen mag worden in de eenheid van Oude en Nieuwe Testament, waarbij ze ontdekt hoe waar het opschrift boven het kruis was: Jezus de Nazarener, Koning van de Joden. Na Golgotha, waar Hij de wet van de geboden tenietgedaan heeft, belijden we meer, zien we de wereldwijde betekenis van Christus’ offer. In Hem valt de onoverkomelijke scheiding tussen Israël en de volkeren weg (Ef.2); Hij schept een nieuwe mens. Vrede tussen Jood en heiden – stof te over, voor onderling gesprek, voor de verkondiging van het Evangelie.

Piet Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. Geïnteresseerd in meer lezenswaardige artikelen? Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van deze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Praatmee

Beluister onze podcast

#306 Jeffrey, Tabitha en Matthijs over geld verdienen in christelijk Nederland
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

massadoop
Positief nieuws

141 mensen op één dag gedoopt in Amerikaanse megakerk

In een Amerikaanse megakerk werd onlangs een dienst georganiseerd waarin 141 mensen werden gedoopt. Bovendien namen tijdens deze samenkomst tientallen mensen het besluit om Jezus Christus te volgen. Dit meldt de Christian Post. De dienst werd georgan

Diederik van Dijk
Nieuws

SGP wil dat Nederland antisemitische migranten gaat weren

De SGP wil dat antisemitische migranten voortaan Nederland niet meer binnenkomen. Dat is de strekking van de Kamervragen die kersvers Kamerlid Diederik van Dijk stelde aan demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz.  Wat Van Dijk

Prof. dr. Maarten Wisse
Nieuws

Maarten Wisse stopt als PThU-rector: "Mijn stijl van leidinggeven past niet goed"

Prof. dr. Maarten Wisse stopt per 1 februari 2024 als rector van de PThU. Dat heeft hij vandaag aangekondigd. "Mijn stijl van leidinggeven past niet goed bij de manier van besturen die nu binnen de PThU gevraagd wordt." De raad van toezicht van de PT

Jan-Jaap van Peperstraten
Preekverslag

Het Evangelie is geen zoeklicht om de fouten van anderen mee op te lichten

Toen ik de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes (Matteüs 25:1-13, red.) doorlas moest ik weer denken aan het van voorjaar van 2020. Die gekke coronatijd toen er zoveel onrust was: dat mensen bang waren dat er niet genoeg eten meer zou zijn in

Minne Veldman
Video

Luister naar deze prachtige koraalbewerking van 'Stille nacht, heilige nacht'

'Stille nacht, heilige nacht', het is misschien wel één van de meest bekende en geliefde kerstliederen ter wereld. Organist Minne Veldman bracht dit lied middels een prachtige koraalbewerking ten gehore op het Bätz-orgel in de Evangelisch-Lutherse ke

Canada
Nieuws

Canadees Lagerhuis neemt unaniem motie aan: Christelijke feestdagen niet discriminerend

Christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen zijn niet discriminerend. Dat is het duidelijke uitgangspunt van het Canadese Lagerhuis. Zij reageren daarmee op een recent rapport van een mensenrechtencommissie in de Canadese regering. Daarin werden ker

Albert van der Heide
Column

Zien is de meest genoemde taal waarin God spreekt

Gods spreken is niet alleen in woorden. De Bijbel leert ons ook dat God ons wil laten zien. Sterker nog; zien is in het Woord van God feitelijk de meest genoemde taal waarin God spreekt. Profeten werden in het Oude Testament letterlijk zieners genoem

Opperrabbijn Jacobs
Video

Terugkijken: Opperrabbijn Jacobs over de betekenis van Chanoeka

Donderdagavond 7 december begint Chanoeka, het feest van het licht. Dat zijn altijd feestelijke dagen, maar dit jaar met een donkere rand, want in Israël woedt een hevige oorlog. Wat is de betekenis van Chanoeka voor ons, juist in deze tijden van lij

Meerartikelen

podcast Heilige Grond
Podcast

Wat hebben profeten tot ons te zeggen? Jaap Dekker en Robin ten Hoopen in gesprek

In tijden van crisis krijgen de Bijbelse profeten nieuwe zeggingskracht, ze bieden hoop. Maar die hoop is iets anders dan zoete geruststelling of optimisme. We worden gedwongen de confrontatie met onszelf aan te gaan. In deze aflevering van de podcas

AFD
Nieuws

Duitse aartsbisschop wil rechtse kiezers weren uit kerkelijk ambt

Wat kardinaal Reinhard Marx, de aartsbisschop van München, betreft worden rechtse kiezers buiten de kerkelijke ambten gehouden in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij doelde daarmee vooral op aanhangers van de Duitse politieke partij Alternative für Deutsch

NGK Doetinchem
Nieuws

Ds. Jac. Ophoff aanvaardt beroep NGK Doetinchem

De Nederlandse gereformeerde kerk in Doetinchem verwelkomt een nieuwe predikant. Ds. Jac. Ophoff heeft het beroep aanvaard en neemt binnenkort afscheid van de Opstandingskerk in Zwolle. De kerk in Doetinchem was vacant in verband met het vertrek van

New Wine Zomerconferentie
Nieuws

Thema New Wine Zomerconferentie 2024: Leef!

Het thema voor de New Wine Zomerconferentie 2024 is: Leef! Dat maakte New Wine-directeur Bart Visser afgelopen week bekend. De conferentie is volgend jaar van 20 tot en met 26 juli op Landgoed Velder in Liempde. New Wine, een vernieuwingsbeweging van

duitse taxi
Nieuws

Duitse taxichauffeur riskeert boete vanwege Bijbeltekst op auto

Een Duitse taxichauffeur krijgt mogelijk een boete opgelegd door de autoriteiten omdat hij op de achterkant van zijn taxi een Bijbeltekst heeft staan. De daarvoor bevoegde instantie beschuldigt hem van ‘ontoelaatbare religieuze reclame’ en heeft de t

Sera Noa
Nieuws

Zangeres Sera Noa heeft een belangrijke boodschap: "Stop met vergelijken!"

Volgens zangeres Sera Noa is het heel belangrijk dat we als christenen stoppen met vergelijken. "Focus je vooral op wat God over jou zegt. Als je je identiteit in God vindt, kan al het andere je gestolen worden." Sera zegt in onderstaand videofragmen

Gerard en Lydia de Groot
Boekfragment

Christenen mogen leren om de sleutels van Gods Koninkrijk te gebruiken

Ons handelen in de geestelijke realiteit heeft maar één belangrijk doel: Het zichtbaar maken van de Koning en Zijn Koninkrijk in en door ons leven heen. Mattheüs 16:19 zegt: ‘En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bin

brand bethelkerk
Nieuws

Man (36) opgepakt vanwege brand in Rotterdamse Bethelkerk

De Rotterdamse Bethelkerk werd woensdagavond opgeschrikt door een grote brand. Er vielen gelukkig geen slachtoffers bij die brand, maar het kerkgebouw van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Rotterdam-Overschie is voor het grootste gedeelte vernieti

Marlon Winedt
Interview

Dr. Marlon Winedt: "Paulus legde bom onder geïnstitutionaliseerde slavernij"

De Antilliaanse theoloog Marlon Winedt deed onderzoek naar de Filemonbrief en dan met name naar de rol die slaaf Onesimus daarin vervult. Wat heeft die brief van Paulus ons als christenen vandaag de dag te zeggen over slavernij en ons verleden? Hoe k

tentoonstelling
Nieuws

CU Arnhem wil foto van jongen (6) met ontbloot bovenlijf op LHBTI-tentoonstelling verwijderen

In het centrum van de stad Arnhem vindt op dit moment een fototentoonstelling plaats voor de LHBTI-gemeenschap. Op een van de foto’s is een transseksueel samen met zijn zesjarige broertje te zien, allebei met een ontbloot bovenlichaam. De ChristenUni

mike bickle
Nieuws

Vermeend slachtoffer Mike Bickle deelt schokkende details maar kerkleiding ziet geen bewijs

Een van de vermeende slachtoffers van de oprichter van het International House of Prayer in Kansas City, Mike Bickle, is met haar verhaal naar buiten gekomen. Ze stelt onder meer dat hij haar het hof maakte toen ze nog maar 19 jaar was en dat er spra

Turijn
Nieuws

Klimaatactivisten verstoren kerkdienst in Turijn

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben afgelopen weekeinde een katholieke mis in de Italiaanse stad Turijn verstoord en onderbroken. Ze besloten het podium te pakken en voor te dragen uit enkele werken van paus Franciscus over het klimaat.