cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
bemoedigende bijbelteksten
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

Auteur: Redactie

29 bemoedigende Bijbelteksten die je een boost geven

De Bijbel staat vol met krachtige waarheden, die ons ook kunnen opbeuren als we bemoediging nodig hebben. Wij hebben een aantal bemoedigende bijbelteksten uit de Bijbel verzameld, die je eraan herinneren dat waar je ook doorheen gaat, God altijd over je waakt.

Deze inspirerende verzen herinneren je aan Zijn genade als je door een moeilijke tijd heen gaat. Ze geven je vertrouwen als je twijfel ervaart of geven je net dat extra zetje om je door een slechte dag heen te helpen. Wat de reden ook is dat je vandaag bemoediging nodig hebt, deze verzen zullen je angsten temperen en je eraan herinneren wie de controle heeft.

1. 2 Tessalonicenzen 2:16-17
"Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt."

2. Romeinen 15:5
"Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt." 

3. 1 Tessalonicenzen 5:11
"Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet."

4. Jesaja 40:31
"Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput."

5. Psalm 91:4
"Hij zal je beschermen met zijn vleugels,onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild."

6. Filippenzen 4:13
"Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft."

7. 2 Korintiërs 12:9
"Maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt."

8. Daniël 10:19
"Hij zei: ‘Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!’ En doordat hij tegen me sprak, werd ik gesterkt, en ik zei: ‘Mijn heer, spreek, u hebt mij gesterkt.’" 

9. Romeinen 8:28
"En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede."

10. Jesaja 43:2
"Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien."

11. Jozua 1:9
"Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij."

12. Psalm 31:24
"Getrouwen van de HEER, heb hem lief. De HEER behoedt de standvastigen,
voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen."

13. Lucas 12:7
"Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen."

14. Johannes 16:33
"Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen."

15. Romeinen 8:37-39
"Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer."

16. Psalm 46:2-3
"God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee."

17. Lucas 17:6
"De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen."

18. Johannes 14:27
"Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet."

19. 2 Korintiërs 2:14
"God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur."

20. Johannes 20:21
"Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’"

21. Psalm 16:8
"Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet."

22. Matthëus 11:28-30
“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

23. Psalm 121:1-2
"Ik sla mijn ogen op naar de bergen,van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft."

24. 2 Timoteüs1:7
"God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid."

25. 2 Korintiërs 1:3-4
"Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven."

26. Psalm 55:23
"Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt."

27. 1 Petrus 5:7
"U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart."

28. Spreuken 16:3
"Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen."

29. Mattheüs 6:27
"Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?"

Bron: Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)


Bijbelteksten
- 17 mooie Bijbelteksten over voor elkaar zorgen
- 31 krachtige Bijbelteksten over liefde
- 20 bemoedigende Bijbelteksten over vertrouwen op God
- 7 Bijbelteksten die iedere vrouw uit haar hoofd zou moeten leren
- 21 krachtige Bijbelteksten over genezing
Meer over Bijbelteksten »