cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Israël leger
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

Auteur: Dirk van Genderen

Staan we vlak voor de aanval van Gog/Magog op Israël?

Ik wil een actuele kwestie met u bespreken, de profetie die we lezen in Ezechiël 38 en 39, over de aanval van Gog en haar bondgenoten op Israël. Ik heb daar enkele kanttekeningen bij, waarmee u het misschien totaal oneens bent, maar ik doe dit, omdat ik van mening ben dat we onze standpunten soms te gemakkelijk overnemen van anderen, zonder er zelf goed over na te denken. En u weet het: het gaat mij om de waarheid van de Bijbel.

Velen in de christelijke wereld gaan ervan uit dat we aan de vooravond staan van de vervulling van Ezechiël 38 en 39: De aanval van Gog uit het land Magog, met tal van bondgenoten, op Israël. De aanwezigheid van een Russische strijdmacht in Syrië wordt gezien als de opmaat voor deze aanval.

Ook ik houd deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten, temeer daar er een bondgenootschap lijkt te ontstaan van Rusland, Syrië, Irak, Iran en Hezbollah. En ik vertrouw Poetin niet. Maar misschien is Poetin wel gevaarlijker voor Europa dan voor Israël…

"Aan het einde van het Duizendjarig Rijk zal de satan Gog en Magog aansporen tot een laatste aanval op de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad, waarmee Jeruzalem wordt bedoeld"

Israël zal rustig en onbezorgd wonen
Toch is het voor mij geen uitgemaakte zaak dat deze aanval nu zal gaan plaatsvinden, omdat Ezechiël 38 aangeeft dat deze overrompelende aanval zal plaatsvinden in een tijd dat het volk Israël rustig en onbezorgd woont, zonder dat het land ommuurd is en dat de huizen en steden dan geen muren, grendels en poorten zullen hebben (vers 11).
Dit is toch geen beschrijving van de huidige situatie. Israël is zwaarbewapend en zeer alert op mogelijke aanvallen. Je kunt zeker niet stellen dat het land onbezorgd woont. Het land is wel degelijk ommuurd en de huizen en de steden hebben muren, grendels en poorten.

Psalm 83
Dit wil niet zeggen dat we nu geen gewapend conflict hoeven te verwachten waarbij Israël betrokken is. Ook nu zijn zeker de woorden van Asaf uit Psalm 83:3-5 actueel:
3 Want zie, Uw vijanden tieren,
wie U haten, steken hun hoofd omhoog.
4 Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk
en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.
5 Kom, zeiden ze, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn
en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.

Deze woorden zouden vandaag geschreven kunnen zijn. Denk aan de dreiging van Hamas, Hezbollah, Iran, de niets en niemand ontziende golf van aanslagen die momenteel over Israël raast…

De vijanden haten Israël (vers 3), plegen heimelijke aanslagen tegen het volk (vers 4), willen het volk uitroeien (vers 5).

Ik meen echter dat de aanval die in Ezechiël 38 en 39 beschreven wordt, een totaal andere is dat de strijd tegen land en volk waarvan in Psalm 83 sprake is.
Psalm 83 geldt nu en kan nog heviger worden, tot een oorlog aan toe, de profetie uit Ezechiël is nog toekomst.

Voor of na de wederkomst?
Je zou de vraag kunnen stellen: Vindt de vervulling van de profetie in Ezechiël 38 en 39 plaats voor de wederkomst van de Heere Jezus of pas later?

U vindt dit misschien een vreemde vraag. Dat kan toch alleen maar voor de wederkomst plaatsvinden, reageert u wellicht. Na de wederkomst is er toch altijd vrede en zal er geen oorlog meer plaatsvinden?

"Misschien is Poetin wel gevaarlijker voor Europa dan voor Israël"

Dit lijkt logisch. En zeker, de laatste hoofdstukken van Zacharia wijzen op een grote aanval van alle volken op Israël. Als Israël dan dreigt ten onder te gaan, zal de Messias, de Heere Jezus komen, voor Zijn volk strijden en Zijn volk redden.

Maar gaat het in Zacharia over de aanval van Gog en haar bondgenoten, die Ezechiël beschrijft? Dat is voor mij lang niet zeker.

Openbaring 20
Wist u dat ook in Openbaring 20 over Gog en Magog wordt gesproken? In dat hoofdstuk wordt exact aangegeven wanneer de aanval van de legers van deze strijdmacht Israël zullen aanvallen, namelijk aan het einde van het Duizendjarig Rijk.

De vraag die gesteld moet worden, is: Wordt hier over dezelfde Gog en Magog gesproken als in Ezechiël 38 en 39? Als dat niet zo is, zouden er dus twee identieke aanvallen van Gog en Magog op Israël plaatsvinden: één keer vlak voor de wederkomst van de Heere Jezus en één keer aan het einde van het Duizendjarig Rijk.

Kan het zijn dat de aanval van Gog en Magog, met hun bondgenoten pas zal plaatsvinden aan het einde van het Duizendjarig Rijk? In Openbaring 20, vanaf vers 7 lezen we:
7 En wanneer de duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.
8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee.
9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.
10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Aan het einde van het Duizendjarig Rijk – waarvan ik geloof dat hier een letterlijk Rijk wordt bedoeld van vrede en gerechtigheid, waar de Heere Jezus zal regeren – zal de satan Gog en Magog aansporen tot een laatste aanval op de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad, waarmee Jeruzalem wordt bedoeld.

"En ondertussen wacht ons, als we de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben, een geweldige toekomst"

Een tijd van vrede?
U vraagt zich misschien af: hoe is het mogelijk tijdens het Duizendjarig Rijk een groot leger op de been te brengen? Het zal dan toch een tijd van vrede zijn?

Openbaring 20 zegt in vers 2 en 3 dat aan het begin van dit Rijk de satan gebonden wordt, duizend jaar lang, zodat hij de volken niet meer kan verleiden. Het is onmogelijk dat we nu in dit Duizendjarig Rijk leven, denk alleen maar aan de wreedheden van IS, de Islamitische Staat.

Aan het eind van het Duizendjarig Rijk zal de satan dan voor een korte tijd uit zijn gevangenis worden losgelaten, om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, God en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog.
Wie zijn deze volken? Daar is geen gemakkelijk antwoord op te bedenken. Hun aantal is als het zand van de zee, het gaat dus om een gigantisch groot aantal mensen, die optrekken naar Jeruzalem.

Zijn het ongelovigen die nog op aarde zijn tijdens het Duizendjarig Rijk? Gelet op wat we lezen in Openbaring 19 lijkt dit niet voor de hand liggend. Gelovigen zijn het zeker niet, die zullen de Heere Jezus trouw zijn.

Een laatste aanval
Een andere gedachte – en denkt u er maar eens over na – is dat het (een deel van) de ongelovigen (is) zijn, die in de loop van de geschiedenis zijn gestorven zijn en aan het einde van het Duizendjarig Rijk zullen opstaan voor het laatste oordeel. Zij zullen een makkelijke prooi zijn voor de satan om nog een laatste aanval op de heiligen en op de geliefde stad uit te voeren. Maar zij zullen totaal worden verslagen en hun deel zal zijn in de poel van vuur (Openbaring 20:14 en 15).

Geloof dit niet omdat ik het zeg, maar ga zelf de Bijbel lezen en onderzoeken en vraag of de Heere u met Zijn Geest de dingen duidelijk wil maken. De Heilige Geest zal u de weg wijzen in de hele waarheid, zegt de Heere Jezus in Johannes 16:13. ‘Hij zal u de toekomstige dingen verkondigen.’

En ondertussen wacht ons, als we de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben, een geweldige toekomst. Openbaring 21 en 22 spreken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en het nieuwe Jeruzalem. Gaat u die twee laatste hoofdstukken van de Bijbel maar eens lezen, het zal er grandioos mooi zijn. Voor altijd zullen we ons mogen verheugen in de Heere Jezus, Die we zo lief hebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.


Wederkomst en eindtijd
- De preek van dr. Paul Visser ging viral: wat staat er nu echt in Openbaring 13?
- Vond Jezus’ wederkomst al in het jaar 70 plaats!?
- Het duizendjarig vrederijk: wat moeten we ermee?
- Jeroen Koornstra heeft afwijkende eindtijdvisie: "Ik word nu al profeet van de satan genoemd"
- Dr. Paul Visser is terughoudend en voorzichtig, maar hoe reëel is zijn boodschap?
Meer over Wederkomst en eindtijd »

Bezoek hier de weblog van Dirk van Genderen

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Een tweemaal Gog en Magog is wel een punt. Maar vergeet niet dat voor de grote verdrukking en het duizendjarig rijk de gemeente is opgenomen en dat de ongelovigen achterblijven met het Joodse volk, die zullen zien die zij doorstoken hebben en zullen geloven. De volkeren, zal alle knie zich buigen, waarvan er nog bekeerd worden en er hoge leeftijden bereikt worden. Maar de gemeente, zij zullen mede heersen en regeren met Christus vanuit (hemels)Jeruzalem. Een veel voorkomende theorie a.d.h.v. Bijbelse profetieën.